Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "ELM NƏŞRİYYATI"

  “ELM” NӘŞRİYYATI – AMEA-nın nәşriyyatı – Azәrb. elmi әdәbiyyatı nәşr edәn ixtisaslaşdırılmış nәşrlәr vә poliqrafiya müәssisәsi. 1945 ildә tәsis edilmişdir. “E”. n.-nda, әsasәn, Azәrb. alimlәrinin elmin bütün sahәlәrinә dair orijinal әsәrlәri vә mәcmuәlәr çap olunur. Nәşriyyat çoxcildli “Azәrbaycan tarixi” (3 cilddә), “Azәrbaycan geologiyası” (7 cilddә), “Azәrbaycan florası” (8 cilddә), “Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi” (3 cilddә) kitablarını, “Azәrbaycan nefti”, “Azәrbaycan mikroflorası”, “Azәrbaycan xalçaları” monoqrafiyalarını, “Elm vә mәdәniyyәt xadimlәri” seriyasından biblioqrafik göstәricilәr (1980 ilә qәdәr 49 buraxılışı olmuşdur) vә s. әsәrlәri nәşr etmişdir. “E.”n.-nda Azәrb. әdәbiyyatı vә incәsәnәti klassiklәrinin әsәrlәri, folklor abidәlәri dә böyük tirajla işıq üzü görmüşdür. Nәşriyyat hәmçinin elmi-kütlәvi kitabçalar, terminoloji vә tәrcümә lüğәtlәri dә buraxmışdır. 1997 ilin aprelindә AMEA Rәyasәt Heyәtinin qәrarı ilә “Elm” nәşriyyatı vә mәtbәәsinin bazasında “Elm” redaksiya, nәşriyyat vә poliqrafiya mәrkәzi yaradılmışdır. AMEA Rәyasәt Heyәtinin 8 adda jurnalının (“Azәrb. Resp. Elmlәr Akademiyasının Mәruzәlәri”, “Azәrb. Resp. Elmlәr Akademiyasının Xәbәrlәri”, “Azәrb. kimya jurnalı” vә s.) vә tematik planda nәzәrdә tutulmuş elmi әsәrlәrin nәşri, çap vә poliqrafiya mәhsul- larının istehsalı bu mәrkәzdә hәyata keçirilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "ELM NƏŞRİYYATI"

  “ELM” NӘŞRİYYATI – AMEA-nın nәşriyyatı – Azәrb. elmi әdәbiyyatı nәşr edәn ixtisaslaşdırılmış nәşrlәr vә poliqrafiya müәssisәsi. 1945 ildә tәsis edilmişdir. “E”. n.-nda, әsasәn, Azәrb. alimlәrinin elmin bütün sahәlәrinә dair orijinal әsәrlәri vә mәcmuәlәr çap olunur. Nәşriyyat çoxcildli “Azәrbaycan tarixi” (3 cilddә), “Azәrbaycan geologiyası” (7 cilddә), “Azәrbaycan florası” (8 cilddә), “Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi” (3 cilddә) kitablarını, “Azәrbaycan nefti”, “Azәrbaycan mikroflorası”, “Azәrbaycan xalçaları” monoqrafiyalarını, “Elm vә mәdәniyyәt xadimlәri” seriyasından biblioqrafik göstәricilәr (1980 ilә qәdәr 49 buraxılışı olmuşdur) vә s. әsәrlәri nәşr etmişdir. “E.”n.-nda Azәrb. әdәbiyyatı vә incәsәnәti klassiklәrinin әsәrlәri, folklor abidәlәri dә böyük tirajla işıq üzü görmüşdür. Nәşriyyat hәmçinin elmi-kütlәvi kitabçalar, terminoloji vә tәrcümә lüğәtlәri dә buraxmışdır. 1997 ilin aprelindә AMEA Rәyasәt Heyәtinin qәrarı ilә “Elm” nәşriyyatı vә mәtbәәsinin bazasında “Elm” redaksiya, nәşriyyat vә poliqrafiya mәrkәzi yaradılmışdır. AMEA Rәyasәt Heyәtinin 8 adda jurnalının (“Azәrb. Resp. Elmlәr Akademiyasının Mәruzәlәri”, “Azәrb. Resp. Elmlәr Akademiyasının Xәbәrlәri”, “Azәrb. kimya jurnalı” vә s.) vә tematik planda nәzәrdә tutulmuş elmi әsәrlәrin nәşri, çap vә poliqrafiya mәhsul- larının istehsalı bu mәrkәzdә hәyata keçirilir.

  "ELM NƏŞRİYYATI"

  “ELM” NӘŞRİYYATI – AMEA-nın nәşriyyatı – Azәrb. elmi әdәbiyyatı nәşr edәn ixtisaslaşdırılmış nәşrlәr vә poliqrafiya müәssisәsi. 1945 ildә tәsis edilmişdir. “E”. n.-nda, әsasәn, Azәrb. alimlәrinin elmin bütün sahәlәrinә dair orijinal әsәrlәri vә mәcmuәlәr çap olunur. Nәşriyyat çoxcildli “Azәrbaycan tarixi” (3 cilddә), “Azәrbaycan geologiyası” (7 cilddә), “Azәrbaycan florası” (8 cilddә), “Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi” (3 cilddә) kitablarını, “Azәrbaycan nefti”, “Azәrbaycan mikroflorası”, “Azәrbaycan xalçaları” monoqrafiyalarını, “Elm vә mәdәniyyәt xadimlәri” seriyasından biblioqrafik göstәricilәr (1980 ilә qәdәr 49 buraxılışı olmuşdur) vә s. әsәrlәri nәşr etmişdir. “E.”n.-nda Azәrb. әdәbiyyatı vә incәsәnәti klassiklәrinin әsәrlәri, folklor abidәlәri dә böyük tirajla işıq üzü görmüşdür. Nәşriyyat hәmçinin elmi-kütlәvi kitabçalar, terminoloji vә tәrcümә lüğәtlәri dә buraxmışdır. 1997 ilin aprelindә AMEA Rәyasәt Heyәtinin qәrarı ilә “Elm” nәşriyyatı vә mәtbәәsinin bazasında “Elm” redaksiya, nәşriyyat vә poliqrafiya mәrkәzi yaradılmışdır. AMEA Rәyasәt Heyәtinin 8 adda jurnalının (“Azәrb. Resp. Elmlәr Akademiyasının Mәruzәlәri”, “Azәrb. Resp. Elmlәr Akademiyasının Xәbәrlәri”, “Azәrb. kimya jurnalı” vә s.) vә tematik planda nәzәrdә tutulmuş elmi әsәrlәrin nәşri, çap vә poliqrafiya mәhsul- larının istehsalı bu mәrkәzdә hәyata keçirilir.