Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "ELM VƏ HƏYAT"

  “ELM VӘ HӘYAT” – aylıq elmi-kütlәvi jurnal. 1961 ildә “Bilik” Cәmiyyәtinin mәtbuat orqanı kimi fәaliyyәtә başlamış, 1992 ildәn AMEA-nın Rәyasәt Heyәtinin, Arxeologiya vә Etnoqrafiya İn-tunun (1995) vә “E. vә h.” jurnalının redaksiya kollektivinin tәsisçiliyi ilә ildә iki dәfә nәşr olunmuşdur. Bakıda Azәrb. dilindә nәşr edilәn jurnalın ilk redaktoru C. Şirinov, fәxri baş redaktoru akad. A. Qarayev idi. H. Zәrdabi tәrәfindәn yaradılan milli mәtbuatın maarifçilik әnәnәlәrini davam etdirәn “E. vә h.” nәşrә başladığı vaxtdan elmi biliklәrin tәbliğindә böyük rol oynamışdır. “E. vә h.” Azәrb. mәtbuatında elmi kәşflәri, ixtiraları, elmi yeniliklәri tәblig edәn yeganә kütlәvi jurnal olmuşdur. Burada elm vә texnikanın mühüm problemlәri, fizika, kimya, kibernetika, astronomiya vә s. sahәlәrdәki yeniliklәrlә yanaşı, tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, xalq tәbabәti, musiqi, әdәbiyyat vә s.-dәn bәhs edәn materiallar dәrc edilmişdir. “E. vә h.” jurnalında akad. A.Qarayev, H.Әliyev, H.Abdullayev, Z.Bünyadov, L.İmanov vә b. mәqalәlәrlә çıxış etmişlәr. “E. vә h.” jurnalında indiyәdәk 5 min Azәrb. aliminin mәqalәsi dәrc olunmuşdur. Adı beynәlxalq mәtbuat kataloquna düşәn “E. vә h.” peşәkarlığını qoruyub saxladığına görә 1998 ildә Meksikada baş mükafata layiq görülmüşdur. 2013 ildә 1-ci nömrәsi işıq üzü görsә dә, sonradan nәşri dayandırılmışdır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "ELM VƏ HƏYAT"

  “ELM VӘ HӘYAT” – aylıq elmi-kütlәvi jurnal. 1961 ildә “Bilik” Cәmiyyәtinin mәtbuat orqanı kimi fәaliyyәtә başlamış, 1992 ildәn AMEA-nın Rәyasәt Heyәtinin, Arxeologiya vә Etnoqrafiya İn-tunun (1995) vә “E. vә h.” jurnalının redaksiya kollektivinin tәsisçiliyi ilә ildә iki dәfә nәşr olunmuşdur. Bakıda Azәrb. dilindә nәşr edilәn jurnalın ilk redaktoru C. Şirinov, fәxri baş redaktoru akad. A. Qarayev idi. H. Zәrdabi tәrәfindәn yaradılan milli mәtbuatın maarifçilik әnәnәlәrini davam etdirәn “E. vә h.” nәşrә başladığı vaxtdan elmi biliklәrin tәbliğindә böyük rol oynamışdır. “E. vә h.” Azәrb. mәtbuatında elmi kәşflәri, ixtiraları, elmi yeniliklәri tәblig edәn yeganә kütlәvi jurnal olmuşdur. Burada elm vә texnikanın mühüm problemlәri, fizika, kimya, kibernetika, astronomiya vә s. sahәlәrdәki yeniliklәrlә yanaşı, tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, xalq tәbabәti, musiqi, әdәbiyyat vә s.-dәn bәhs edәn materiallar dәrc edilmişdir. “E. vә h.” jurnalında akad. A.Qarayev, H.Әliyev, H.Abdullayev, Z.Bünyadov, L.İmanov vә b. mәqalәlәrlә çıxış etmişlәr. “E. vә h.” jurnalında indiyәdәk 5 min Azәrb. aliminin mәqalәsi dәrc olunmuşdur. Adı beynәlxalq mәtbuat kataloquna düşәn “E. vә h.” peşәkarlığını qoruyub saxladığına görә 1998 ildә Meksikada baş mükafata layiq görülmüşdur. 2013 ildә 1-ci nömrәsi işıq üzü görsә dә, sonradan nәşri dayandırılmışdır.

  "ELM VƏ HƏYAT"

  “ELM VӘ HӘYAT” – aylıq elmi-kütlәvi jurnal. 1961 ildә “Bilik” Cәmiyyәtinin mәtbuat orqanı kimi fәaliyyәtә başlamış, 1992 ildәn AMEA-nın Rәyasәt Heyәtinin, Arxeologiya vә Etnoqrafiya İn-tunun (1995) vә “E. vә h.” jurnalının redaksiya kollektivinin tәsisçiliyi ilә ildә iki dәfә nәşr olunmuşdur. Bakıda Azәrb. dilindә nәşr edilәn jurnalın ilk redaktoru C. Şirinov, fәxri baş redaktoru akad. A. Qarayev idi. H. Zәrdabi tәrәfindәn yaradılan milli mәtbuatın maarifçilik әnәnәlәrini davam etdirәn “E. vә h.” nәşrә başladığı vaxtdan elmi biliklәrin tәbliğindә böyük rol oynamışdır. “E. vә h.” Azәrb. mәtbuatında elmi kәşflәri, ixtiraları, elmi yeniliklәri tәblig edәn yeganә kütlәvi jurnal olmuşdur. Burada elm vә texnikanın mühüm problemlәri, fizika, kimya, kibernetika, astronomiya vә s. sahәlәrdәki yeniliklәrlә yanaşı, tarix, arxeologiya, etnoqrafiya, xalq tәbabәti, musiqi, әdәbiyyat vә s.-dәn bәhs edәn materiallar dәrc edilmişdir. “E. vә h.” jurnalında akad. A.Qarayev, H.Әliyev, H.Abdullayev, Z.Bünyadov, L.İmanov vә b. mәqalәlәrlә çıxış etmişlәr. “E. vә h.” jurnalında indiyәdәk 5 min Azәrb. aliminin mәqalәsi dәrc olunmuşdur. Adı beynәlxalq mәtbuat kataloquna düşәn “E. vә h.” peşәkarlığını qoruyub saxladığına görә 1998 ildә Meksikada baş mükafata layiq görülmüşdur. 2013 ildә 1-ci nömrәsi işıq üzü görsә dә, sonradan nәşri dayandırılmışdır.