Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VII CİLD (DƏRMAN - CƏLİLOV)
  "ELZEVİRLƏR"

  “ELZEVİRLӘR” – 16 әsrin sonu – 18 әsrin әvvәli mәşhur Holland kitab naşirlәri sülalәsinin nәşrlәri. 16 әsrin 80-ci illәrindә Böyük Lodeveyk Elzevir tәrәfindәn Leydendә tәsis edilmişdir (bax Elzevirlәr). Nәşrlәr yüksәk poliqrafik icrası, aydın vә gözәl şrifti, sadә vә zәrif tәrtibatı ilә fәrqlәnirdi. Nәşr olunan kitabların xüsusi diqqәtlә seçilmәsi, bu işә әn yaxşı alim vә mütәxәssislәrin cәlb olunması “E.”-in yüksәk elmi keyfiyyәtini tәmin edirdi. Elzevirlәrin nәşrlәri arasında antik müәlliflәrin yaxşı elmi aparatla vә daha mükәmmәl çatdırılması ilә fәrqlәnәn әsәrlәri, müasir alimlәrin kitabları (Qaliley, Dekart, Paskal, Hobbs, Lokk), fransız vә italyan bәdii әdәbiyyat nümunәlәri (Molyer, Kornel, Rable, Bokkaçço vә b.), şәrqşünaslığa dair nәşrlәr (әrәb vә qәdim yәhudi dillәrindә) var. Ölkәlәrin tarixi-coğrafi tәsvirini әhatә edәn “Dövlәtlәr” silsilәsi (vәrәqin 1/24 hissәsi), vәrәqin kiçik hissәsini әhatә edәn miniatür cildlәr, inkvarto (antik müәlliflәr) vә foliantlar (İncil, Braziliya florasının tәsviri, “Qәdim Almaniya”, “Qәdim İtaliya”, әrәb dili lüğәti) әn populyar çap mәhsulları idi. “E.” bir çox cәhәtdәn 17 әsrin elmi vә tәdris kitablarını sәciyyәlәndirmiş, kitab nәşrinin vә kitab sәnәtinin sonrakı inkişafına sәmәrәli tәsir göstәrmişlәr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
DƏRMAN – CƏLİLOV
  "ELZEVİRLƏR"

  “ELZEVİRLӘR” – 16 әsrin sonu – 18 әsrin әvvәli mәşhur Holland kitab naşirlәri sülalәsinin nәşrlәri. 16 әsrin 80-ci illәrindә Böyük Lodeveyk Elzevir tәrәfindәn Leydendә tәsis edilmişdir (bax Elzevirlәr). Nәşrlәr yüksәk poliqrafik icrası, aydın vә gözәl şrifti, sadә vә zәrif tәrtibatı ilә fәrqlәnirdi. Nәşr olunan kitabların xüsusi diqqәtlә seçilmәsi, bu işә әn yaxşı alim vә mütәxәssislәrin cәlb olunması “E.”-in yüksәk elmi keyfiyyәtini tәmin edirdi. Elzevirlәrin nәşrlәri arasında antik müәlliflәrin yaxşı elmi aparatla vә daha mükәmmәl çatdırılması ilә fәrqlәnәn әsәrlәri, müasir alimlәrin kitabları (Qaliley, Dekart, Paskal, Hobbs, Lokk), fransız vә italyan bәdii әdәbiyyat nümunәlәri (Molyer, Kornel, Rable, Bokkaçço vә b.), şәrqşünaslığa dair nәşrlәr (әrәb vә qәdim yәhudi dillәrindә) var. Ölkәlәrin tarixi-coğrafi tәsvirini әhatә edәn “Dövlәtlәr” silsilәsi (vәrәqin 1/24 hissәsi), vәrәqin kiçik hissәsini әhatә edәn miniatür cildlәr, inkvarto (antik müәlliflәr) vә foliantlar (İncil, Braziliya florasının tәsviri, “Qәdim Almaniya”, “Qәdim İtaliya”, әrәb dili lüğәti) әn populyar çap mәhsulları idi. “E.” bir çox cәhәtdәn 17 әsrin elmi vә tәdris kitablarını sәciyyәlәndirmiş, kitab nәşrinin vә kitab sәnәtinin sonrakı inkişafına sәmәrәli tәsir göstәrmişlәr.

  "ELZEVİRLƏR"

  “ELZEVİRLӘR” – 16 әsrin sonu – 18 әsrin әvvәli mәşhur Holland kitab naşirlәri sülalәsinin nәşrlәri. 16 әsrin 80-ci illәrindә Böyük Lodeveyk Elzevir tәrәfindәn Leydendә tәsis edilmişdir (bax Elzevirlәr). Nәşrlәr yüksәk poliqrafik icrası, aydın vә gözәl şrifti, sadә vә zәrif tәrtibatı ilә fәrqlәnirdi. Nәşr olunan kitabların xüsusi diqqәtlә seçilmәsi, bu işә әn yaxşı alim vә mütәxәssislәrin cәlb olunması “E.”-in yüksәk elmi keyfiyyәtini tәmin edirdi. Elzevirlәrin nәşrlәri arasında antik müәlliflәrin yaxşı elmi aparatla vә daha mükәmmәl çatdırılması ilә fәrqlәnәn әsәrlәri, müasir alimlәrin kitabları (Qaliley, Dekart, Paskal, Hobbs, Lokk), fransız vә italyan bәdii әdәbiyyat nümunәlәri (Molyer, Kornel, Rable, Bokkaçço vә b.), şәrqşünaslığa dair nәşrlәr (әrәb vә qәdim yәhudi dillәrindә) var. Ölkәlәrin tarixi-coğrafi tәsvirini әhatә edәn “Dövlәtlәr” silsilәsi (vәrәqin 1/24 hissәsi), vәrәqin kiçik hissәsini әhatә edәn miniatür cildlәr, inkvarto (antik müәlliflәr) vә foliantlar (İncil, Braziliya florasının tәsviri, “Qәdim Almaniya”, “Qәdim İtaliya”, әrәb dili lüğәti) әn populyar çap mәhsulları idi. “E.” bir çox cәhәtdәn 17 әsrin elmi vә tәdris kitablarını sәciyyәlәndirmiş, kitab nәşrinin vә kitab sәnәtinin sonrakı inkişafına sәmәrәli tәsir göstәrmişlәr.