Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI HUMANİTAR KOLLECİ


  Бакы Китабханачылыг Мяктяби (1938–40), Бакы Сийаси Маариф Мяктяби (1940–48), Бакы Китабханачылыг Техникуму (1948– 80), Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (1980–91), Я. Ъавад ад. Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (1991–2000) вя Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (2000–10) адлары иля фяалиййят эюстярмишдир. 2010 илдян индики адыны дашыйыр. Китабхана-информасийа тяминаты, музей иши вя абидялярин мцщафизяси, мусиги нязяриййяси, мяктябягядяр тялим вя тярбийя, ибтидаи тящсил, бядии йарадыъылыг иши вя с. ихтисаслар цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1200 тялябя тящсил алыр, 217 мцяллим чалышыр (2010).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI HUMANİTAR KOLLECİ


  Бакы Китабханачылыг Мяктяби (1938–40), Бакы Сийаси Маариф Мяктяби (1940–48), Бакы Китабханачылыг Техникуму (1948– 80), Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (1980–91), Я. Ъавад ад. Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (1991–2000) вя Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (2000–10) адлары иля фяалиййят эюстярмишдир. 2010 илдян индики адыны дашыйыр. Китабхана-информасийа тяминаты, музей иши вя абидялярин мцщафизяси, мусиги нязяриййяси, мяктябягядяр тялим вя тярбийя, ибтидаи тящсил, бядии йарадыъылыг иши вя с. ихтисаслар цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1200 тялябя тящсил алыр, 217 мцяллим чалышыр (2010).

  BAKI HUMANİTAR KOLLECİ


  Бакы Китабханачылыг Мяктяби (1938–40), Бакы Сийаси Маариф Мяктяби (1940–48), Бакы Китабханачылыг Техникуму (1948– 80), Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (1980–91), Я. Ъавад ад. Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (1991–2000) вя Бакы Мядяни-Маариф Техникуму (2000–10) адлары иля фяалиййят эюстярмишдир. 2010 илдян индики адыны дашыйыр. Китабхана-информасийа тяминаты, музей иши вя абидялярин мцщафизяси, мусиги нязяриййяси, мяктябягядяр тялим вя тярбийя, ибтидаи тящсил, бядии йарадыъылыг иши вя с. ихтисаслар цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1200 тялябя тящсил алыр, 217 мцяллим чалышыр (2010).