Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  "BİRLƏŞİK QAFQASYA"

  “БИРЛЯШИК ГАФГАСЙА” – Алманиyанын Мцнхен ш.-ндя 1953 илин йанварындан майынадяк няшр едилмиш айлыг журнал. Програм, идейа, мягсяд вя мювзу бахымындан “Гафгасйа” журналынын давамы иди. Тцрк, инэ. вя рус дилляриндя чыхмышдыр. Ясасян, Азярбайъан, Эцръцстан вя Шимали Гафгаз нцмайяндяляринин трибунасына чеврилян журнал Гафгаз конфедерасийасы уьрунда ардыъыл мцбаризя апарырды. “Б.Г.” миллятлярин истиглал мцбаризясинин болшевизмя гаршы мцбаризя програмынын тяркиб щиссясиня чеврилмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Редактору Яли хан Гантямир иди. М. Мяммядзадя, М.Щ. Тцркягул вя б. журналда мягаляляр дяръ етдирмишляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  "BİRLƏŞİK QAFQASYA"

  “БИРЛЯШИК ГАФГАСЙА” – Алманиyанын Мцнхен ш.-ндя 1953 илин йанварындан майынадяк няшр едилмиш айлыг журнал. Програм, идейа, мягсяд вя мювзу бахымындан “Гафгасйа” журналынын давамы иди. Тцрк, инэ. вя рус дилляриндя чыхмышдыр. Ясасян, Азярбайъан, Эцръцстан вя Шимали Гафгаз нцмайяндяляринин трибунасына чеврилян журнал Гафгаз конфедерасийасы уьрунда ардыъыл мцбаризя апарырды. “Б.Г.” миллятлярин истиглал мцбаризясинин болшевизмя гаршы мцбаризя програмынын тяркиб щиссясиня чеврилмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Редактору Яли хан Гантямир иди. М. Мяммядзадя, М.Щ. Тцркягул вя б. журналда мягаляляр дяръ етдирмишляр.

  "BİRLƏŞİK QAFQASYA"

  “БИРЛЯШИК ГАФГАСЙА” – Алманиyанын Мцнхен ш.-ндя 1953 илин йанварындан майынадяк няшр едилмиш айлыг журнал. Програм, идейа, мягсяд вя мювзу бахымындан “Гафгасйа” журналынын давамы иди. Тцрк, инэ. вя рус дилляриндя чыхмышдыр. Ясасян, Азярбайъан, Эцръцстан вя Шимали Гафгаз нцмайяндяляринин трибунасына чеврилян журнал Гафгаз конфедерасийасы уьрунда ардыъыл мцбаризя апарырды. “Б.Г.” миллятлярин истиглал мцбаризясинин болшевизмя гаршы мцбаризя програмынын тяркиб щиссясиня чеврилмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. Редактору Яли хан Гантямир иди. М. Мяммядзадя, М.Щ. Тцркягул вя б. журналда мягаляляр дяръ етдирмишляр.