Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASABAD QALASI

  Нахчыван ш.-ндян 6 км ъ.-ш.-дя, Араз сащилиндя истещкам типли гала. Франсыз щярби мцтяхяссисляринин лайищяси ясасында 1809–10 иллярдя тикилмишдир. Бцръляри олан бешбуъаглы галанын диварларынын щцнд. 4 м 30 см, галынлыьы 60 см иди. Гала щяр тяряфдян 10 м ениндя хяндякля ящатя олунмушду. Русийа–Иран мцщарибяси (1826–28) заманы А. г.-нда вурушмалар олмушдур. Галаны 4000 сярбаз вя 500 атлы мцдафия едирди. Баш мцщафизи Иран ордусуна команданлыг етмиш Аббас Мирзянин кцрякяни Мящяммяд Емин хан иди. Ещсан хан Кянэярли дя галанын мцщафизи олмушдур. Араз су говшаьы тикиляркян (1963–71) харабалыьы су алтында галмышдыр.

                       Аббасабад галасынын планы:
                                    1– хяндяк;
                                    2 – гала дивары;
                                    3 – дарваза;
                                    4 – кюрпц;
                                    5 – булаг.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASABAD QALASI

  Нахчыван ш.-ндян 6 км ъ.-ш.-дя, Араз сащилиндя истещкам типли гала. Франсыз щярби мцтяхяссисляринин лайищяси ясасында 1809–10 иллярдя тикилмишдир. Бцръляри олан бешбуъаглы галанын диварларынын щцнд. 4 м 30 см, галынлыьы 60 см иди. Гала щяр тяряфдян 10 м ениндя хяндякля ящатя олунмушду. Русийа–Иран мцщарибяси (1826–28) заманы А. г.-нда вурушмалар олмушдур. Галаны 4000 сярбаз вя 500 атлы мцдафия едирди. Баш мцщафизи Иран ордусуна команданлыг етмиш Аббас Мирзянин кцрякяни Мящяммяд Емин хан иди. Ещсан хан Кянэярли дя галанын мцщафизи олмушдур. Араз су говшаьы тикиляркян (1963–71) харабалыьы су алтында галмышдыр.

                       Аббасабад галасынын планы:
                                    1– хяндяк;
                                    2 – гала дивары;
                                    3 – дарваза;
                                    4 – кюрпц;
                                    5 – булаг.  ABBASABAD QALASI

  Нахчыван ш.-ндян 6 км ъ.-ш.-дя, Араз сащилиндя истещкам типли гала. Франсыз щярби мцтяхяссисляринин лайищяси ясасында 1809–10 иллярдя тикилмишдир. Бцръляри олан бешбуъаглы галанын диварларынын щцнд. 4 м 30 см, галынлыьы 60 см иди. Гала щяр тяряфдян 10 м ениндя хяндякля ящатя олунмушду. Русийа–Иран мцщарибяси (1826–28) заманы А. г.-нда вурушмалар олмушдур. Галаны 4000 сярбаз вя 500 атлы мцдафия едирди. Баш мцщафизи Иран ордусуна команданлыг етмиш Аббас Мирзянин кцрякяни Мящяммяд Емин хан иди. Ещсан хан Кянэярли дя галанын мцщафизи олмушдур. Араз су говшаьы тикиляркян (1963–71) харабалыьы су алтында галмышдыр.

                       Аббасабад галасынын планы:
                                    1– хяндяк;
                                    2 – гала дивары;
                                    3 – дарваза;
                                    4 – кюрпц;
                                    5 – булаг.