Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACARLAR, a ç a r e l i

  АЪАРЛАР, ачарели – Аъарыстанын ясас ящалиси. Сайы тягр. 300 миндир (2000). Эцръц дилинин ачарели диалектиндя данышырлар. А. яряб истиласы заманы (7 яср) мегрелляр вя лазларла гощум олан колхларын Шярги Эцръ.-дан кючцб эялян ящали тяряфиндян ассимилйасийасы нятиъясиндя формалашмышлар. Османлы щакимиййяти дюврцндя (16 ясрин 2-ъи йарысы – 1878) ислам динини гябул етмишляр. Мятбях вя эейимлярдя, аиля-мяишят мцнасибятляриндя юзцнямяхсус ъящятляри горуйуб сахламышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACARLAR, a ç a r e l i

  АЪАРЛАР, ачарели – Аъарыстанын ясас ящалиси. Сайы тягр. 300 миндир (2000). Эцръц дилинин ачарели диалектиндя данышырлар. А. яряб истиласы заманы (7 яср) мегрелляр вя лазларла гощум олан колхларын Шярги Эцръ.-дан кючцб эялян ящали тяряфиндян ассимилйасийасы нятиъясиндя формалашмышлар. Османлы щакимиййяти дюврцндя (16 ясрин 2-ъи йарысы – 1878) ислам динини гябул етмишляр. Мятбях вя эейимлярдя, аиля-мяишят мцнасибятляриндя юзцнямяхсус ъящятляри горуйуб сахламышлар.

  ACARLAR, a ç a r e l i

  АЪАРЛАР, ачарели – Аъарыстанын ясас ящалиси. Сайы тягр. 300 миндир (2000). Эцръц дилинин ачарели диалектиндя данышырлар. А. яряб истиласы заманы (7 яср) мегрелляр вя лазларла гощум олан колхларын Шярги Эцръ.-дан кючцб эялян ящали тяряфиндян ассимилйасийасы нятиъясиндя формалашмышлар. Османлы щакимиййяти дюврцндя (16 ясрин 2-ъи йарысы – 1878) ислам динини гябул етмишляр. Мятбях вя эейимлярдя, аиля-мяишят мцнасибятляриндя юзцнямяхсус ъящятляри горуйуб сахламышлар.