Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRLƏŞMƏLƏR NƏZƏRİYYƏSİ

  БИРЛЯШМЯЛЯР НЯЗЯРИЙЙЯСИ – елементар рийазиййатын бюлмяси. Щярясиндя н елементдян к елемент олмагла тяртиб едилян чохлуглара бирляшмя дейилир. Цч ясас нювц вар: 1) Йерляшдирмя вя йа аранжеман (фр. арранэемент) щярясиндя н елементдян к елемент олан бирляшмядир; елементляринин мцхтялифлийи йа сырасы иля бир-бириндян фярглянир. Бунлар  = н(н –1)...(н – к +1) сайдадыр. Щярясиндя н елементдян к елемент олан тякрарлы йерляшдирмяляр А=нк сайдадыр. 2) Йердяйишмя вя йа пермутасйон (фр. пермутатион) щярясиндя н елементдян н елемент олан вя елементлярин сырасы иля бир-бириндян фярглянян бирляшмядир. Бунлар Пн сайдадыр (бах Факториал). 3) Гурашдырма вя йа комбинезон (фр. ъомбинаисон) щярясиндя н елементдян к елемент олан бирляшмядир вя анъаг елементляринин мцхтялифлийи иля бир-бириндян фярглянир. Бунлар = н !:к!(н–к)! сайдадыр. Бирляшмяляр арасында мцнасибяти вар. Б.н.-дян ещтимал нязяриййяси, квант механикасы вя груп нязяриййясиндя истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRLƏŞMƏLƏR NƏZƏRİYYƏSİ

  БИРЛЯШМЯЛЯР НЯЗЯРИЙЙЯСИ – елементар рийазиййатын бюлмяси. Щярясиндя н елементдян к елемент олмагла тяртиб едилян чохлуглара бирляшмя дейилир. Цч ясас нювц вар: 1) Йерляшдирмя вя йа аранжеман (фр. арранэемент) щярясиндя н елементдян к елемент олан бирляшмядир; елементляринин мцхтялифлийи йа сырасы иля бир-бириндян фярглянир. Бунлар  = н(н –1)...(н – к +1) сайдадыр. Щярясиндя н елементдян к елемент олан тякрарлы йерляшдирмяляр А=нк сайдадыр. 2) Йердяйишмя вя йа пермутасйон (фр. пермутатион) щярясиндя н елементдян н елемент олан вя елементлярин сырасы иля бир-бириндян фярглянян бирляшмядир. Бунлар Пн сайдадыр (бах Факториал). 3) Гурашдырма вя йа комбинезон (фр. ъомбинаисон) щярясиндя н елементдян к елемент олан бирляшмядир вя анъаг елементляринин мцхтялифлийи иля бир-бириндян фярглянир. Бунлар = н !:к!(н–к)! сайдадыр. Бирляшмяляр арасында мцнасибяти вар. Б.н.-дян ещтимал нязяриййяси, квант механикасы вя груп нязяриййясиндя истифадя олунур.

  BİRLƏŞMƏLƏR NƏZƏRİYYƏSİ

  БИРЛЯШМЯЛЯР НЯЗЯРИЙЙЯСИ – елементар рийазиййатын бюлмяси. Щярясиндя н елементдян к елемент олмагла тяртиб едилян чохлуглара бирляшмя дейилир. Цч ясас нювц вар: 1) Йерляшдирмя вя йа аранжеман (фр. арранэемент) щярясиндя н елементдян к елемент олан бирляшмядир; елементляринин мцхтялифлийи йа сырасы иля бир-бириндян фярглянир. Бунлар  = н(н –1)...(н – к +1) сайдадыр. Щярясиндя н елементдян к елемент олан тякрарлы йерляшдирмяляр А=нк сайдадыр. 2) Йердяйишмя вя йа пермутасйон (фр. пермутатион) щярясиндя н елементдян н елемент олан вя елементлярин сырасы иля бир-бириндян фярглянян бирляшмядир. Бунлар Пн сайдадыр (бах Факториал). 3) Гурашдырма вя йа комбинезон (фр. ъомбинаисон) щярясиндя н елементдян к елемент олан бирляшмядир вя анъаг елементляринин мцхтялифлийи иля бир-бириндян фярглянир. Бунлар = н !:к!(н–к)! сайдадыр. Бирляшмяляр арасында мцнасибяти вар. Б.н.-дян ещтимал нязяриййяси, квант механикасы вя груп нязяриййясиндя истифадя олунур.