Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACI  BİYAN

  АЪЫ БИЙАН (Эоебелиа) – пахлалылар фясилясиндян чохиллик от биткиси ъинси. Чичякляри салхым формасындадыр. Еркякъийи сярбястдир. Пахласы ачылмайандыр. Гафгазда 2, о ъцмлядян Азярб.-да 1 нювц – tцlkцquyruq А.б. битир. Эювдясинин щцнд. 50–80, бязян 100 см, дцздайанан, цзяри нарын тцклцдцр. Йарпаглары тамкянарлы, еллипсвары-узунсов, щяр ики тяряфи аь тцкъцклярля юртцлцдцр. Самур-Дявячи, Кцр-Aраз овалыqlarында, Нах. МР-ин даьлыг яразиляриндя, Lянкяранда дцзян йерлярдя битир. Чайларын, архларын сащилляриндя, еляъя дя суварылан к.т. сащяляриндя алаг биткиси кими чох йайылмышдыр, зящярлидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACI  BİYAN

  АЪЫ БИЙАН (Эоебелиа) – пахлалылар фясилясиндян чохиллик от биткиси ъинси. Чичякляри салхым формасындадыр. Еркякъийи сярбястдир. Пахласы ачылмайандыр. Гафгазда 2, о ъцмлядян Азярб.-да 1 нювц – tцlkцquyruq А.б. битир. Эювдясинин щцнд. 50–80, бязян 100 см, дцздайанан, цзяри нарын тцклцдцр. Йарпаглары тамкянарлы, еллипсвары-узунсов, щяр ики тяряфи аь тцкъцклярля юртцлцдцр. Самур-Дявячи, Кцр-Aраз овалыqlarында, Нах. МР-ин даьлыг яразиляриндя, Lянкяранда дцзян йерлярдя битир. Чайларын, архларын сащилляриндя, еляъя дя суварылан к.т. сащяляриндя алаг биткиси кими чох йайылмышдыр, зящярлидир.

  ACI  BİYAN

  АЪЫ БИЙАН (Эоебелиа) – пахлалылар фясилясиндян чохиллик от биткиси ъинси. Чичякляри салхым формасындадыр. Еркякъийи сярбястдир. Пахласы ачылмайандыр. Гафгазда 2, о ъцмлядян Азярб.-да 1 нювц – tцlkцquyruq А.б. битир. Эювдясинин щцнд. 50–80, бязян 100 см, дцздайанан, цзяри нарын тцклцдцр. Йарпаглары тамкянарлы, еллипсвары-узунсов, щяр ики тяряфи аь тцкъцклярля юртцлцдцр. Самур-Дявячи, Кцр-Aраз овалыqlarында, Нах. МР-ин даьлыг яразиляриндя, Lянкяранда дцзян йерлярдя битир. Чайларын, архларын сащилляриндя, еляъя дя суварылан к.т. сащяляриндя алаг биткиси кими чох йайылмышдыр, зящярлидир.