Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACI QIJI

  ACI QIЖI (Нasturtium) – xaччичяklilяr fяsilяsindяn чoxillik bitki cinsi. Yarpaqlarы lяlяkvarы йарыглыдыр. Чiчяklяri aь vя xыrdadыr. Аврасийанын мцлайим гуршаьында, Шimali Afrikada, tropik Afrika d- rыnda vя Шimali Amerikada 6, Azяrb.-da dяrman A.-sы (N.officinale) adlанан 1 nюvц bitir. C vitamini, karotin vя yodla zяngindir. Тoxumu яdvя, йarpaq вя zoьlarы salat kimi ишлядилир. Бир сыра юлкялярдя беъярилир. Чay vя arx kяnarlarыnda, rцtubяtli yerlяrdя bitir. Toxumundaкы сinergin qlиkozidi vя xardal yaьыndan avitaminozун мцалиъясиндя, еляъя дя maddяlяr mцbadilяsini yaxшыlaшdыrmaq цчцn istifadя edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACI QIJI

  ACI QIЖI (Нasturtium) – xaччичяklilяr fяsilяsindяn чoxillik bitki cinsi. Yarpaqlarы lяlяkvarы йарыглыдыр. Чiчяklяri aь vя xыrdadыr. Аврасийанын мцлайим гуршаьында, Шimali Afrikada, tropik Afrika d- rыnda vя Шimali Amerikada 6, Azяrb.-da dяrman A.-sы (N.officinale) adlанан 1 nюvц bitir. C vitamini, karotin vя yodla zяngindir. Тoxumu яdvя, йarpaq вя zoьlarы salat kimi ишлядилир. Бир сыра юлкялярдя беъярилир. Чay vя arx kяnarlarыnda, rцtubяtli yerlяrdя bitir. Toxumundaкы сinergin qlиkozidi vя xardal yaьыndan avitaminozун мцалиъясиндя, еляъя дя maddяlяr mцbadilяsini yaxшыlaшdыrmaq цчцn istifadя edilir.

  ACI QIJI

  ACI QIЖI (Нasturtium) – xaччичяklilяr fяsilяsindяn чoxillik bitki cinsi. Yarpaqlarы lяlяkvarы йарыглыдыр. Чiчяklяri aь vя xыrdadыr. Аврасийанын мцлайим гуршаьында, Шimali Afrikada, tropik Afrika d- rыnda vя Шimali Amerikada 6, Azяrb.-da dяrman A.-sы (N.officinale) adlанан 1 nюvц bitir. C vitamini, karotin vя yodla zяngindir. Тoxumu яdvя, йarpaq вя zoьlarы salat kimi ишлядилир. Бир сыра юлкялярдя беъярилир. Чay vя arx kяnarlarыnda, rцtubяtli yerlяrdя bitir. Toxumundaкы сinergin qlиkozidi vя xardal yaьыndan avitaminozун мцалиъясиндя, еляъя дя maddяlяr mцbadilяsini yaxшыlaшdыrmaq цчцn istifadя edilir.