Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ALLAHVERDİYEV Süleyman

  ALLAHVERDİYEV Süleyman İfxan oğlu (d.1.8.1950, Erm. SSR Krasnoselsk r-nu, Çaykәnd k.) – biologiya e.d. (2002). Azәrb. Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1973). REA-nın Fundamental Bioloji Problemlәr İn-tunda (Moskva vil., Puşşino ş.) çalışmış (1977– 2010), REA-nın Bitki Fiziologiyası İn-tunda (Moskva ş.) laboratoriya müdiri (2010 ildәn) işlәmişdir. MDU-nun (2014 ildәn), Moskva Fizika vә Texnologiya İn-tunun (2016) prof.-u olmuşdur. 2016 ildәn AMEA-nın Molekulyar Biologiya vә Biotexnologiyalar İn-tunda laboratoriya müdiridir.

  Tәdqiqatları 2-ci fotosistemin reaksiya mәrkәzindә feofitin (Pheo) molekulunun tapılması, onun energetikası vә kinetikasının tәdqiqinә, elektronların ötürülmәsindә roluna hәsr olunmuşdur. Günәş enerjisinin fotokatalitik yolla başqa enerji növlәrinә çevrilmәsini, xarici streslәrin
  bitkilәrә tәsirini, bitki fotoreseptorlarından siqnalın ötürülmәsi mexanizmlәrini öyrәnir, süni fotosintez sisteminin yaradılması üzәrindә çalışır.

  “NanoPhotoBioSciences” jurnalının baş redaktoru (2013 ildәn), bir sıra beynәlxalq elmi jurnalların redaksiya heyәtinin üzvüdür. 400-dәn çox elmi әsәri, 6 patenti vardır. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәtlәri var.


  Ә s ә r i:
  Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла а – теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений. Москва-Ижевск, 2014 (Qoltsev, Kalaci vә Kuzmanov ilә birlikdә).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ALLAHVERDİYEV Süleyman

  ALLAHVERDİYEV Süleyman İfxan oğlu (d.1.8.1950, Erm. SSR Krasnoselsk r-nu, Çaykәnd k.) – biologiya e.d. (2002). Azәrb. Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1973). REA-nın Fundamental Bioloji Problemlәr İn-tunda (Moskva vil., Puşşino ş.) çalışmış (1977– 2010), REA-nın Bitki Fiziologiyası İn-tunda (Moskva ş.) laboratoriya müdiri (2010 ildәn) işlәmişdir. MDU-nun (2014 ildәn), Moskva Fizika vә Texnologiya İn-tunun (2016) prof.-u olmuşdur. 2016 ildәn AMEA-nın Molekulyar Biologiya vә Biotexnologiyalar İn-tunda laboratoriya müdiridir.

  Tәdqiqatları 2-ci fotosistemin reaksiya mәrkәzindә feofitin (Pheo) molekulunun tapılması, onun energetikası vә kinetikasının tәdqiqinә, elektronların ötürülmәsindә roluna hәsr olunmuşdur. Günәş enerjisinin fotokatalitik yolla başqa enerji növlәrinә çevrilmәsini, xarici streslәrin
  bitkilәrә tәsirini, bitki fotoreseptorlarından siqnalın ötürülmәsi mexanizmlәrini öyrәnir, süni fotosintez sisteminin yaradılması üzәrindә çalışır.

  “NanoPhotoBioSciences” jurnalının baş redaktoru (2013 ildәn), bir sıra beynәlxalq elmi jurnalların redaksiya heyәtinin üzvüdür. 400-dәn çox elmi әsәri, 6 patenti vardır. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәtlәri var.


  Ә s ә r i:
  Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла а – теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений. Москва-Ижевск, 2014 (Qoltsev, Kalaci vә Kuzmanov ilә birlikdә).

  ALLAHVERDİYEV Süleyman

  ALLAHVERDİYEV Süleyman İfxan oğlu (d.1.8.1950, Erm. SSR Krasnoselsk r-nu, Çaykәnd k.) – biologiya e.d. (2002). Azәrb. Dövlәt Un-tini bitirmişdir (1973). REA-nın Fundamental Bioloji Problemlәr İn-tunda (Moskva vil., Puşşino ş.) çalışmış (1977– 2010), REA-nın Bitki Fiziologiyası İn-tunda (Moskva ş.) laboratoriya müdiri (2010 ildәn) işlәmişdir. MDU-nun (2014 ildәn), Moskva Fizika vә Texnologiya İn-tunun (2016) prof.-u olmuşdur. 2016 ildәn AMEA-nın Molekulyar Biologiya vә Biotexnologiyalar İn-tunda laboratoriya müdiridir.

  Tәdqiqatları 2-ci fotosistemin reaksiya mәrkәzindә feofitin (Pheo) molekulunun tapılması, onun energetikası vә kinetikasının tәdqiqinә, elektronların ötürülmәsindә roluna hәsr olunmuşdur. Günәş enerjisinin fotokatalitik yolla başqa enerji növlәrinә çevrilmәsini, xarici streslәrin
  bitkilәrә tәsirini, bitki fotoreseptorlarından siqnalın ötürülmәsi mexanizmlәrini öyrәnir, süni fotosintez sisteminin yaradılması üzәrindә çalışır.

  “NanoPhotoBioSciences” jurnalının baş redaktoru (2013 ildәn), bir sıra beynәlxalq elmi jurnalların redaksiya heyәtinin üzvüdür. 400-dәn çox elmi әsәri, 6 patenti vardır. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәtlәri var.


  Ә s ә r i:
  Переменная и замедленная флуоресценция хлорофилла а – теоретические основы и практическое приложение в исследовании растений. Москва-Ижевск, 2014 (Qoltsev, Kalaci vә Kuzmanov ilә birlikdә).