Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU

  ÇӘRMӘDİL NEKROPOLU – Azәrb. Resp. İsmayıllı r-nunun Çәrmәdil k.-ndәn 500 m c.-da, Girdiman çayının sol sahilindә son antik vә erkәn orta әsrlәr (I–V әsrlәr) dövrünә aid arxeoloji abidә. Qazıntılar nәticәsindә 1 kurqan, 8 küp qәbir, 25 tor- paq qәbir aşkar edilmişdir. Küp qәbirlәrin birindә uşaq, digәrindә qadın, altısında kişi dәfn edilmişdir. Kişilәrә mәxsus qәbirlәr daha zәngindir. Küplәrin birindә gövdә istiqamәtindә diametri 10 sm olan dәlik açılmışdır. Ehtimal ki, dәlik dini inancla bağlı olmuş, ruhun küp qәbri tәrk etmәsi vә yaxud yenidәn qayıtması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Azәrb. әrazisindә aşkarlanmış digәr küp qәbirlәrdә dә bu tip dәliklәrә rast gәlinmişdir. Küp qәbirlәrdәn dәmir xәncәr vә qılınc, tunc bәzәk әşyaları, saxsı qablar, sikkәlәr vә s. tapılmışdır. Torpaq qәbirlәrin çoxunda qadınlar dәfn edilmişdir. Dәfn kameralarında әqiqdәn vә pastadan hazırlanmış muncuqlara, tunc bәzәk әşyalarına, dәmir qolbaqlara, sikkәlәrә vә s. rast gәlinmişdir. Tәdqiqatlar zamanı Ç.n.-dan 3 gümüş sikkә aşkarlanmışdır. Bunlardan әn erkәni 4 №-li küp qәbirdәn tapılmış, Parfiya şahı III Artabanın [12–38] adından zәrb olunmuş draxmadır, digәrlәri isә Sasani şahları I Firuzun [459–484] vә I Qubadın [488–496; 499–531] adından kәsilmiş sikkәlәrdir.

   Чярмядил некрополу: 1–3 –сахсы габлар; 4, 5 – шцшя габлары.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU

  ÇӘRMӘDİL NEKROPOLU – Azәrb. Resp. İsmayıllı r-nunun Çәrmәdil k.-ndәn 500 m c.-da, Girdiman çayının sol sahilindә son antik vә erkәn orta әsrlәr (I–V әsrlәr) dövrünә aid arxeoloji abidә. Qazıntılar nәticәsindә 1 kurqan, 8 küp qәbir, 25 tor- paq qәbir aşkar edilmişdir. Küp qәbirlәrin birindә uşaq, digәrindә qadın, altısında kişi dәfn edilmişdir. Kişilәrә mәxsus qәbirlәr daha zәngindir. Küplәrin birindә gövdә istiqamәtindә diametri 10 sm olan dәlik açılmışdır. Ehtimal ki, dәlik dini inancla bağlı olmuş, ruhun küp qәbri tәrk etmәsi vә yaxud yenidәn qayıtması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Azәrb. әrazisindә aşkarlanmış digәr küp qәbirlәrdә dә bu tip dәliklәrә rast gәlinmişdir. Küp qәbirlәrdәn dәmir xәncәr vә qılınc, tunc bәzәk әşyaları, saxsı qablar, sikkәlәr vә s. tapılmışdır. Torpaq qәbirlәrin çoxunda qadınlar dәfn edilmişdir. Dәfn kameralarında әqiqdәn vә pastadan hazırlanmış muncuqlara, tunc bәzәk әşyalarına, dәmir qolbaqlara, sikkәlәrә vә s. rast gәlinmişdir. Tәdqiqatlar zamanı Ç.n.-dan 3 gümüş sikkә aşkarlanmışdır. Bunlardan әn erkәni 4 №-li küp qәbirdәn tapılmış, Parfiya şahı III Artabanın [12–38] adından zәrb olunmuş draxmadır, digәrlәri isә Sasani şahları I Firuzun [459–484] vә I Qubadın [488–496; 499–531] adından kәsilmiş sikkәlәrdir.

   Чярмядил некрополу: 1–3 –сахсы габлар; 4, 5 – шцшя габлары.

   

  ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU

  ÇӘRMӘDİL NEKROPOLU – Azәrb. Resp. İsmayıllı r-nunun Çәrmәdil k.-ndәn 500 m c.-da, Girdiman çayının sol sahilindә son antik vә erkәn orta әsrlәr (I–V әsrlәr) dövrünә aid arxeoloji abidә. Qazıntılar nәticәsindә 1 kurqan, 8 küp qәbir, 25 tor- paq qәbir aşkar edilmişdir. Küp qәbirlәrin birindә uşaq, digәrindә qadın, altısında kişi dәfn edilmişdir. Kişilәrә mәxsus qәbirlәr daha zәngindir. Küplәrin birindә gövdә istiqamәtindә diametri 10 sm olan dәlik açılmışdır. Ehtimal ki, dәlik dini inancla bağlı olmuş, ruhun küp qәbri tәrk etmәsi vә yaxud yenidәn qayıtması üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Azәrb. әrazisindә aşkarlanmış digәr küp qәbirlәrdә dә bu tip dәliklәrә rast gәlinmişdir. Küp qәbirlәrdәn dәmir xәncәr vә qılınc, tunc bәzәk әşyaları, saxsı qablar, sikkәlәr vә s. tapılmışdır. Torpaq qәbirlәrin çoxunda qadınlar dәfn edilmişdir. Dәfn kameralarında әqiqdәn vә pastadan hazırlanmış muncuqlara, tunc bәzәk әşyalarına, dәmir qolbaqlara, sikkәlәrә vә s. rast gәlinmişdir. Tәdqiqatlar zamanı Ç.n.-dan 3 gümüş sikkә aşkarlanmışdır. Bunlardan әn erkәni 4 №-li küp qәbirdәn tapılmış, Parfiya şahı III Artabanın [12–38] adından zәrb olunmuş draxmadır, digәrlәri isә Sasani şahları I Firuzun [459–484] vә I Qubadın [488–496; 499–531] adından kәsilmiş sikkәlәrdir.

   Чярмядил некрополу: 1–3 –сахсы габлар; 4, 5 – шцшя габлары.