Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VI CİLD (ÇİNÁB, Çenab - DƏMİRÇİYEVA)
  ÇİNARTALA YAŞAYIŞ YERİ

  ÇİNARTALA YAŞAYIŞ YERİ – Azәrb. Resp. Xaçmaz r-nu әrazisindә, Xaçmaz–Xudat avtomobil yolundan 1,5 km c.-q.-dә çoxtәbәqәli arxeoloji abidә. Sah. 2200 m2, hünd. 11–14,5 m-dir. Ç.y.y.-nin 8–12 әsrlәrә aid edilәn üst tәbәqәsindәn, әsasәn, şirli qablar (camlar, sәhәnglәr, “çaydanlar”, küplәr vә s.), sümük alәtlәr tapılmışdır. Abidәnin Dәmir dövrünә aid edilәn ikinci tәbәqәsi çәhrayı, boz vә qara rәngli keramika ilә tәmsil olunur. Tәyinatına görә qablar yapma lentlәrlә, çәpinә çәrtmәlәrlә vә ya basma naxışlarla bәzәdilmiş küplәrә vә küpәlәrә bölünür. Orta Tunc dövrünә aid küp vә küpә fraqmentlәri üçün qoşa qövsvarı çәrtmә xәtlәrdәn ibarәt ornament sәciyyәvidir. Ç.y.y.-nin Erkәn Tunc dövrünә aid әn zәngin tәbәqәsindәn küp, küpә, vaza, cam fraqmentlәri, saxsı tәkәr modellәri, dәndaşı, puta vә s. aşkar edilmişdir.

   Чинартала йашайыш йери. Сахсы габ.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ÇİNÁB, Çenab – DƏMİRÇİYEVA
  ÇİNARTALA YAŞAYIŞ YERİ

  ÇİNARTALA YAŞAYIŞ YERİ – Azәrb. Resp. Xaçmaz r-nu әrazisindә, Xaçmaz–Xudat avtomobil yolundan 1,5 km c.-q.-dә çoxtәbәqәli arxeoloji abidә. Sah. 2200 m2, hünd. 11–14,5 m-dir. Ç.y.y.-nin 8–12 әsrlәrә aid edilәn üst tәbәqәsindәn, әsasәn, şirli qablar (camlar, sәhәnglәr, “çaydanlar”, küplәr vә s.), sümük alәtlәr tapılmışdır. Abidәnin Dәmir dövrünә aid edilәn ikinci tәbәqәsi çәhrayı, boz vә qara rәngli keramika ilә tәmsil olunur. Tәyinatına görә qablar yapma lentlәrlә, çәpinә çәrtmәlәrlә vә ya basma naxışlarla bәzәdilmiş küplәrә vә küpәlәrә bölünür. Orta Tunc dövrünә aid küp vә küpә fraqmentlәri üçün qoşa qövsvarı çәrtmә xәtlәrdәn ibarәt ornament sәciyyәvidir. Ç.y.y.-nin Erkәn Tunc dövrünә aid әn zәngin tәbәqәsindәn küp, küpә, vaza, cam fraqmentlәri, saxsı tәkәr modellәri, dәndaşı, puta vә s. aşkar edilmişdir.

   Чинартала йашайыш йери. Сахсы габ.

  ÇİNARTALA YAŞAYIŞ YERİ

  ÇİNARTALA YAŞAYIŞ YERİ – Azәrb. Resp. Xaçmaz r-nu әrazisindә, Xaçmaz–Xudat avtomobil yolundan 1,5 km c.-q.-dә çoxtәbәqәli arxeoloji abidә. Sah. 2200 m2, hünd. 11–14,5 m-dir. Ç.y.y.-nin 8–12 әsrlәrә aid edilәn üst tәbәqәsindәn, әsasәn, şirli qablar (camlar, sәhәnglәr, “çaydanlar”, küplәr vә s.), sümük alәtlәr tapılmışdır. Abidәnin Dәmir dövrünә aid edilәn ikinci tәbәqәsi çәhrayı, boz vә qara rәngli keramika ilә tәmsil olunur. Tәyinatına görә qablar yapma lentlәrlә, çәpinә çәrtmәlәrlә vә ya basma naxışlarla bәzәdilmiş küplәrә vә küpәlәrә bölünür. Orta Tunc dövrünә aid küp vә küpә fraqmentlәri üçün qoşa qövsvarı çәrtmә xәtlәrdәn ibarәt ornament sәciyyәvidir. Ç.y.y.-nin Erkәn Tunc dövrünә aid әn zәngin tәbәqәsindәn küp, küpә, vaza, cam fraqmentlәri, saxsı tәkәr modellәri, dәndaşı, puta vә s. aşkar edilmişdir.

   Чинартала йашайыш йери. Сахсы габ.