Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACI YONCA

  АЪЫ ЙОНЪА (Ъоронилла) – икиляпялиляр фясилясиндян бириллик вя чохиллик от биткиси ъинси. Чичяк таъы аь, чящрайı, бянювшяйи, йахуд сарыдыр. 10 еркякъийи вар. Пахлалары силиндрик, dördтилли, бир гядяр басыгдыр. Авропада, Канар а-рыnда, Аралыг дянизи юлкяляриндя, Гярби Асийада йайылан 20 нювдян Гафгазда 9, Азярб.-да 7 нювц битир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACI YONCA

  АЪЫ ЙОНЪА (Ъоронилла) – икиляпялиляр фясилясиндян бириллик вя чохиллик от биткиси ъинси. Чичяк таъы аь, чящрайı, бянювшяйи, йахуд сарыдыр. 10 еркякъийи вар. Пахлалары силиндрик, dördтилли, бир гядяр басыгдыр. Авропада, Канар а-рыnда, Аралыг дянизи юлкяляриндя, Гярби Асийада йайылан 20 нювдян Гафгазда 9, Азярб.-да 7 нювц битир.

  ACI YONCA

  АЪЫ ЙОНЪА (Ъоронилла) – икиляпялиляр фясилясиндян бириллик вя чохиллик от биткиси ъинси. Чичяк таъы аь, чящрайı, бянювшяйи, йахуд сарыдыр. 10 еркякъийи вар. Пахлалары силиндрик, dördтилли, бир гядяр басыгдыр. Авропада, Канар а-рыnда, Аралыг дянизи юлкяляриндя, Гярби Асийада йайылан 20 нювдян Гафгазда 9, Азярб.-да 7 нювц битир.