Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACIQOVUQ

  ACIQOVUQ (Тaraxacum) – mцrяkkяbчiчяklilяr fяsilяsindяn чoxillik ot bitkisi cinsi. Antarktidadan baшqa бцтцн гитялярдя тясадцф едилир. Yarpaqlarы kюkяtrafы rozetdя yerlяшiр, bцtюv, yaxud lяlяkvarы bюlцmlцdцr. Gюvdяlяrinin ucunda ikicinsiyyяtli, qыzыlы-saры bir чiчяk qrupu (sяbяtcik) olur. Meyvяsi toxumcadыr. Kюklяrindя sцd шirяsi, yarpaq vя чiчяklяrindя C, B2 vitaminlяri, karotin var. А.-ун бir чox nюvцnя apomiksis xasdыr. 70-я yaxыn “iri” vя ya yыьma nюvц, yaxud 1000-dяn artыq “xыrda” nюvц soyuq vя mцlayim qurшaqda bitir. Azяr- b.-da 13 nюvц var. Mal-qara цчцn yaxшы yemdir. Qurudulmuш kюklяrindяn iшtahaачаn, qяbizliyi aradan qaldыran vя юdqovucu dяrman kimi istifadя edilir. Kюklяrindяn alыnan qatы cюvhяrdяn hяb hazыrlanыr. Bяzi nюvlяrinin (kюk-saqqыz) tяrkibindя kauчuk var.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACIQOVUQ

  ACIQOVUQ (Тaraxacum) – mцrяkkяbчiчяklilяr fяsilяsindяn чoxillik ot bitkisi cinsi. Antarktidadan baшqa бцтцн гитялярдя тясадцф едилир. Yarpaqlarы kюkяtrafы rozetdя yerlяшiр, bцtюv, yaxud lяlяkvarы bюlцmlцdцr. Gюvdяlяrinin ucunda ikicinsiyyяtli, qыzыlы-saры bir чiчяk qrupu (sяbяtcik) olur. Meyvяsi toxumcadыr. Kюklяrindя sцd шirяsi, yarpaq vя чiчяklяrindя C, B2 vitaminlяri, karotin var. А.-ун бir чox nюvцnя apomiksis xasdыr. 70-я yaxыn “iri” vя ya yыьma nюvц, yaxud 1000-dяn artыq “xыrda” nюvц soyuq vя mцlayim qurшaqda bitir. Azяr- b.-da 13 nюvц var. Mal-qara цчцn yaxшы yemdir. Qurudulmuш kюklяrindяn iшtahaачаn, qяbizliyi aradan qaldыran vя юdqovucu dяrman kimi istifadя edilir. Kюklяrindяn alыnan qatы cюvhяrdяn hяb hazыrlanыr. Bяzi nюvlяrinin (kюk-saqqыz) tяrkibindя kauчuk var.

  ACIQOVUQ

  ACIQOVUQ (Тaraxacum) – mцrяkkяbчiчяklilяr fяsilяsindяn чoxillik ot bitkisi cinsi. Antarktidadan baшqa бцтцн гитялярдя тясадцф едилир. Yarpaqlarы kюkяtrafы rozetdя yerlяшiр, bцtюv, yaxud lяlяkvarы bюlцmlцdцr. Gюvdяlяrinin ucunda ikicinsiyyяtli, qыzыlы-saры bir чiчяk qrupu (sяbяtcik) olur. Meyvяsi toxumcadыr. Kюklяrindя sцd шirяsi, yarpaq vя чiчяklяrindя C, B2 vitaminlяri, karotin var. А.-ун бir чox nюvцnя apomiksis xasdыr. 70-я yaxыn “iri” vя ya yыьma nюvц, yaxud 1000-dяn artыq “xыrda” nюvц soyuq vя mцlayim qurшaqda bitir. Azяr- b.-da 13 nюvц var. Mal-qara цчцn yaxшы yemdir. Qurudulmuш kюklяrindяn iшtahaачаn, qяbizliyi aradan qaldыran vя юdqovucu dяrman kimi istifadя edilir. Kюklяrindяn alыnan qatы cюvhяrdяn hяb hazыrlanыr. Bяzi nюvlяrinin (kюk-saqqыz) tяrkibindя kauчuk var.