Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACILIQ

  ACILIQ (Еphedra) – acыlыq fяsilяsindяn чыlpaqtoxumlu hяmiшяyaшыl кol vя ya aьac cinsi. Hцnd. bir neчя sm-dяn 8 m-яdяk olur. Фотосинтез функсийасыны чubuqшяkilli, buьumlu cavan budaqlar yerinя yetirir. Репродуктив органы (стробил) bircinsliдир. Аврасийа, Шimali Afrika, Шimali vя Cяnubi Amerikanын mцlayim vя subtropik qurшaqlarыnda 45 nюvц bitir. Azяrb.-da 4 yabanы nюvц: orta A., ikiсцnbцl A., qatыr quy ruq A., ucaboylu A. vя bir becяrilяn nюvц – kirpikli A. mяlumdur. Meyvяsinin tяrkibindя C vitamini, efedrin vя psevdoefedrin alkaloidlяri var. Buna gюrя aъы dadыr. Ayaz dяydikdя meyvяsi шirinlяшir vя yemяli olur. Bяzi nюvlяrinin cavan шivlяrindяn efedrin alыnыr. Иkisцnbцl A.-dan (E.distachya) xalq tяbabяtindя revmatizm vя digяr xяstяliklяrin mцaлicяsindя istifadя edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACILIQ

  ACILIQ (Еphedra) – acыlыq fяsilяsindяn чыlpaqtoxumlu hяmiшяyaшыl кol vя ya aьac cinsi. Hцnd. bir neчя sm-dяn 8 m-яdяk olur. Фотосинтез функсийасыны чubuqшяkilli, buьumlu cavan budaqlar yerinя yetirir. Репродуктив органы (стробил) bircinsliдир. Аврасийа, Шimali Afrika, Шimali vя Cяnubi Amerikanын mцlayim vя subtropik qurшaqlarыnda 45 nюvц bitir. Azяrb.-da 4 yabanы nюvц: orta A., ikiсцnbцl A., qatыr quy ruq A., ucaboylu A. vя bir becяrilяn nюvц – kirpikli A. mяlumdur. Meyvяsinin tяrkibindя C vitamini, efedrin vя psevdoefedrin alkaloidlяri var. Buna gюrя aъы dadыr. Ayaz dяydikdя meyvяsi шirinlяшir vя yemяli olur. Bяzi nюvlяrinin cavan шivlяrindяn efedrin alыnыr. Иkisцnbцl A.-dan (E.distachya) xalq tяbabяtindя revmatizm vя digяr xяstяliklяrin mцaлicяsindя istifadя edilir.

  ACILIQ

  ACILIQ (Еphedra) – acыlыq fяsilяsindяn чыlpaqtoxumlu hяmiшяyaшыl кol vя ya aьac cinsi. Hцnd. bir neчя sm-dяn 8 m-яdяk olur. Фотосинтез функсийасыны чubuqшяkilli, buьumlu cavan budaqlar yerinя yetirir. Репродуктив органы (стробил) bircinsliдир. Аврасийа, Шimali Afrika, Шimali vя Cяnubi Amerikanын mцlayim vя subtropik qurшaqlarыnda 45 nюvц bitir. Azяrb.-da 4 yabanы nюvц: orta A., ikiсцnbцl A., qatыr quy ruq A., ucaboylu A. vя bir becяrilяn nюvц – kirpikli A. mяlumdur. Meyvяsinin tяrkibindя C vitamini, efedrin vя psevdoefedrin alkaloidlяri var. Buna gюrя aъы dadыr. Ayaz dяydikdя meyvяsi шirinlяшir vя yemяli olur. Bяzi nюvlяrinin cavan шivlяrindяn efedrin alыnыr. Иkisцnbцl A.-dan (E.distachya) xalq tяbabяtindя revmatizm vя digяr xяstяliklяrin mцaлicяsindя istifadя edilir.