Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACINOHUR PERSPEKTİVLİ RAYONU

  AЪINOHUR PERSPEKTИВЛИ RAYONU – Azяrb. Resp. яrazisindя neftli-qazlы sahя. Orta Kцr чюkяklыiyinin шm.-q. yamacыnda Acыnohur юndaьlыьыndadыr. A.P.R. q.-dя Qanыx чayы, ш.-dя Gиrdиman чayы, шm.-да Qanыx-Яyriчay vadisi, c.-da Mingячevir su anbarы vя Шиrvan dцzц ilя яhatяlяnir. Geoloji quruluшunda Dюrdцncц dюvr dя daxil olmaqla Kaynozoyun gilli-qumdaшыlы-karbonatlы dяniz vя kontinental чюkцntц kompleksi iшtirak edir. Цmumi qalыnlыьы 7000 m-dяn чox olan чюkцntцlяrin 3000–5000 m-ni Pliosen vя Dюrdцncц dюvrцn kontinental чюkцntцlяri tяшkil edir.
        A.P.R.-nda tektonik cяhяtdяn 31 antiklinal qalxmalarы яhatя edяn вя цmumi Qafqaz istiqamяtindя (шm.-dan c.-a) uzanan 5 qыrышыqlыq zona ayыrыrlar: Daшцz, Qudbяrяkdaь, Acыnohur-Xocavяnd, Qocaшen-Gюyчay, Qaraca-Qaramяryяm. Burada nadir hallarda neft pяrdяciklяriня, qaz qabarcыqlarы vя minerallaшmыш sulardan ibarяt zяif tяbii neft-qaz чыxышlarыna tяsadцf olunur (Шяrqi Qocaшen antiklinalы). Belя neft-qaz яlamяtlяri bir neчя axtarыш-kяшfiyyat quyularыnda da qeydя alыnmышdыr. Yanar qazlarыn tяbii чыxышlarы Qяrbi Qocaшen, Gяmiqaya-Acыbulaq vя s. antiklinallarда mцяyyяn edilmiшdir. Neftin xцs. чякиsi 0,907-dir. A.P.R.-nun geotektonik vя paleocoьrafi inkiшafыnыn, чюkцntцlяrin litofasial vя struktur xцsusiyyяtlяrinin qonшu neftli-qazlы rayonlar иля (Kцr-Qabыrrы чaylararasы, Aшaьы Kцryanы, Gяncя-Naftalan, Шamaxы-Qobustan) eyni olduьunu nяzяrя alaraq onun neftlilik-qazlыlыq baxыmыndan Cяnub qыrышlыq zonasыnda Alt Pliosen (Мяhsuldar qat), Gюyчay районунун q. hissяsindя Aьcagil вя rayonun Sarmat, c.-ш. hissяsindя isя Eosen vя Maykop чюkцntцlяri perspektivли hesab олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACINOHUR PERSPEKTİVLİ RAYONU

  AЪINOHUR PERSPEKTИВЛИ RAYONU – Azяrb. Resp. яrazisindя neftli-qazlы sahя. Orta Kцr чюkяklыiyinin шm.-q. yamacыnda Acыnohur юndaьlыьыndadыr. A.P.R. q.-dя Qanыx чayы, ш.-dя Gиrdиman чayы, шm.-да Qanыx-Яyriчay vadisi, c.-da Mingячevir su anbarы vя Шиrvan dцzц ilя яhatяlяnir. Geoloji quruluшunda Dюrdцncц dюvr dя daxil olmaqla Kaynozoyun gilli-qumdaшыlы-karbonatlы dяniz vя kontinental чюkцntц kompleksi iшtirak edir. Цmumi qalыnlыьы 7000 m-dяn чox olan чюkцntцlяrin 3000–5000 m-ni Pliosen vя Dюrdцncц dюvrцn kontinental чюkцntцlяri tяшkil edir.
        A.P.R.-nda tektonik cяhяtdяn 31 antiklinal qalxmalarы яhatя edяn вя цmumi Qafqaz istiqamяtindя (шm.-dan c.-a) uzanan 5 qыrышыqlыq zona ayыrыrlar: Daшцz, Qudbяrяkdaь, Acыnohur-Xocavяnd, Qocaшen-Gюyчay, Qaraca-Qaramяryяm. Burada nadir hallarda neft pяrdяciklяriня, qaz qabarcыqlarы vя minerallaшmыш sulardan ibarяt zяif tяbii neft-qaz чыxышlarыna tяsadцf olunur (Шяrqi Qocaшen antiklinalы). Belя neft-qaz яlamяtlяri bir neчя axtarыш-kяшfiyyat quyularыnda da qeydя alыnmышdыr. Yanar qazlarыn tяbii чыxышlarы Qяrbi Qocaшen, Gяmiqaya-Acыbulaq vя s. antiklinallarда mцяyyяn edilmiшdir. Neftin xцs. чякиsi 0,907-dir. A.P.R.-nun geotektonik vя paleocoьrafi inkiшafыnыn, чюkцntцlяrin litofasial vя struktur xцsusiyyяtlяrinin qonшu neftli-qazlы rayonlar иля (Kцr-Qabыrrы чaylararasы, Aшaьы Kцryanы, Gяncя-Naftalan, Шamaxы-Qobustan) eyni olduьunu nяzяrя alaraq onun neftlilik-qazlыlыq baxыmыndan Cяnub qыrышlыq zonasыnda Alt Pliosen (Мяhsuldar qat), Gюyчay районунун q. hissяsindя Aьcagil вя rayonun Sarmat, c.-ш. hissяsindя isя Eosen vя Maykop чюkцntцlяri perspektivли hesab олунур.

  ACINOHUR PERSPEKTİVLİ RAYONU

  AЪINOHUR PERSPEKTИВЛИ RAYONU – Azяrb. Resp. яrazisindя neftli-qazlы sahя. Orta Kцr чюkяklыiyinin шm.-q. yamacыnda Acыnohur юndaьlыьыndadыr. A.P.R. q.-dя Qanыx чayы, ш.-dя Gиrdиman чayы, шm.-да Qanыx-Яyriчay vadisi, c.-da Mingячevir su anbarы vя Шиrvan dцzц ilя яhatяlяnir. Geoloji quruluшunda Dюrdцncц dюvr dя daxil olmaqla Kaynozoyun gilli-qumdaшыlы-karbonatlы dяniz vя kontinental чюkцntц kompleksi iшtirak edir. Цmumi qalыnlыьы 7000 m-dяn чox olan чюkцntцlяrin 3000–5000 m-ni Pliosen vя Dюrdцncц dюvrцn kontinental чюkцntцlяri tяшkil edir.
        A.P.R.-nda tektonik cяhяtdяn 31 antiklinal qalxmalarы яhatя edяn вя цmumi Qafqaz istiqamяtindя (шm.-dan c.-a) uzanan 5 qыrышыqlыq zona ayыrыrlar: Daшцz, Qudbяrяkdaь, Acыnohur-Xocavяnd, Qocaшen-Gюyчay, Qaraca-Qaramяryяm. Burada nadir hallarda neft pяrdяciklяriня, qaz qabarcыqlarы vя minerallaшmыш sulardan ibarяt zяif tяbii neft-qaz чыxышlarыna tяsadцf olunur (Шяrqi Qocaшen antiklinalы). Belя neft-qaz яlamяtlяri bir neчя axtarыш-kяшfiyyat quyularыnda da qeydя alыnmышdыr. Yanar qazlarыn tяbii чыxышlarы Qяrbi Qocaшen, Gяmiqaya-Acыbulaq vя s. antiklinallarда mцяyyяn edilmiшdir. Neftin xцs. чякиsi 0,907-dir. A.P.R.-nun geotektonik vя paleocoьrafi inkiшafыnыn, чюkцntцlяrin litofasial vя struktur xцsusiyyяtlяrinin qonшu neftli-qazlы rayonlar иля (Kцr-Qabыrrы чaylararasы, Aшaьы Kцryanы, Gяncя-Naftalan, Шamaxы-Qobustan) eyni olduьunu nяzяrя alaraq onun neftlilik-qazlыlыq baxыmыndan Cяnub qыrышlыq zonasыnda Alt Pliosen (Мяhsuldar qat), Gюyчay районунун q. hissяsindя Aьcagil вя rayonun Sarmat, c.-ш. hissяsindя isя Eosen vя Maykop чюkцntцlяri perspektivли hesab олунур.