Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACİZ Məhəmməd Xəlifə

  АЪИЗ Мящяммяд Хялифя (?, Ъянуби Азярб.-ын Сяраб-Кярмяри мащалынын Гырхбулаг к. – ?, Тябриз) – 18–19 ясрляр Азярб. шаири. Классик формаларда вя ашыг шеири сяпкисиндя йазмышдыр. Ашыг шеири тярзиндя йаздыьы ясярляриндян 7 гошмасы мялумдур. Классик цслубдакы шеирляринин чоху Фцзули гязялляриня нязирядир. Фятяли шащ Гаъара (1766–1834) вя вялиящд Аббас Мирзяйя (1789–1833) щяср олунмуш гязялляри, Русийа–Иран мцщарибяси (1826–28) щаггында тарихи мянзумяляри вар. Гязял вя гясидялярдян ибарят диваны Тябриздя няшр едилмишдир (1856). А. щям дя мащир хяттат олмушдур. Тягр. 72 йашында вяфат етмиш, Тябризин Сурхаб мящяллясиндяки мяшщур “Мягбярят цш-шцяра” (“Шаирляр мягбяряси”) гябиристанлыьында дяфн олунмушдур.
       Ясярляри: Шеирляр//Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасында. Ъ. 1. Б., 1981; Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасында. 20 ъилддя. Ъ. 8. Б., 1988.
       Яд.: Гасымзадя Ф. С. ХIХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 2-ъи няшр, Б., 1974; Тярбийят М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACİZ Məhəmməd Xəlifə

  АЪИЗ Мящяммяд Хялифя (?, Ъянуби Азярб.-ын Сяраб-Кярмяри мащалынын Гырхбулаг к. – ?, Тябриз) – 18–19 ясрляр Азярб. шаири. Классик формаларда вя ашыг шеири сяпкисиндя йазмышдыр. Ашыг шеири тярзиндя йаздыьы ясярляриндян 7 гошмасы мялумдур. Классик цслубдакы шеирляринин чоху Фцзули гязялляриня нязирядир. Фятяли шащ Гаъара (1766–1834) вя вялиящд Аббас Мирзяйя (1789–1833) щяср олунмуш гязялляри, Русийа–Иран мцщарибяси (1826–28) щаггында тарихи мянзумяляри вар. Гязял вя гясидялярдян ибарят диваны Тябриздя няшр едилмишдир (1856). А. щям дя мащир хяттат олмушдур. Тягр. 72 йашында вяфат етмиш, Тябризин Сурхаб мящяллясиндяки мяшщур “Мягбярят цш-шцяра” (“Шаирляр мягбяряси”) гябиристанлыьында дяфн олунмушдур.
       Ясярляри: Шеирляр//Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасында. Ъ. 1. Б., 1981; Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасында. 20 ъилддя. Ъ. 8. Б., 1988.
       Яд.: Гасымзадя Ф. С. ХIХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 2-ъи няшр, Б., 1974; Тярбийят М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.

  ACİZ Məhəmməd Xəlifə

  АЪИЗ Мящяммяд Хялифя (?, Ъянуби Азярб.-ын Сяраб-Кярмяри мащалынын Гырхбулаг к. – ?, Тябриз) – 18–19 ясрляр Азярб. шаири. Классик формаларда вя ашыг шеири сяпкисиндя йазмышдыр. Ашыг шеири тярзиндя йаздыьы ясярляриндян 7 гошмасы мялумдур. Классик цслубдакы шеирляринин чоху Фцзули гязялляриня нязирядир. Фятяли шащ Гаъара (1766–1834) вя вялиящд Аббас Мирзяйя (1789–1833) щяср олунмуш гязялляри, Русийа–Иран мцщарибяси (1826–28) щаггында тарихи мянзумяляри вар. Гязял вя гясидялярдян ибарят диваны Тябриздя няшр едилмишдир (1856). А. щям дя мащир хяттат олмушдур. Тягр. 72 йашында вяфат етмиш, Тябризин Сурхаб мящяллясиндяки мяшщур “Мягбярят цш-шцяра” (“Шаирляр мягбяряси”) гябиристанлыьында дяфн олунмушдур.
       Ясярляри: Шеирляр//Ъянуби Азярбайъан ядябиййаты антолоэийасында. Ъ. 1. Б., 1981; Азярбайъан классик ядябиййаты китабханасында. 20 ъилддя. Ъ. 8. Б., 1988.
       Яд.: Гасымзадя Ф. С. ХIХ яср Азярбайъан ядябиййаты тарихи. 2-ъи няшр, Б., 1974; Тярбийят М. Данишмяндани-Азярбайъан. Б., 1987.