Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI QAZIMA ÜSULU

  нефт гуйуларынын механикляшдирилмиш штангла вурма цсулу иля газылмасы. 1884 илдя Бакыда нефт сащибкары вя ихтирачы Б.К.Лентс тяряфиндян тяклиф едилмишди. Бу цсул 1893 илдян Грозныда вя сонралар бир чох юлкядя Б.г.ц. ады иля йайылмышды. 1896 илдя М. Мухтаров билаваситя газыма, штангларын ендирилиб-галдырылмасы кими ясас вя кюмякчи ишляри иъра едян дязэащ йаратмагла Б.г.ц.-ну тякмилляшдирди; дязэащын ихтирасы цчцн она патент верилди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI QAZIMA ÜSULU

  нефт гуйуларынын механикляшдирилмиш штангла вурма цсулу иля газылмасы. 1884 илдя Бакыда нефт сащибкары вя ихтирачы Б.К.Лентс тяряфиндян тяклиф едилмишди. Бу цсул 1893 илдян Грозныда вя сонралар бир чох юлкядя Б.г.ц. ады иля йайылмышды. 1896 илдя М. Мухтаров билаваситя газыма, штангларын ендирилиб-галдырылмасы кими ясас вя кюмякчи ишляри иъра едян дязэащ йаратмагла Б.г.ц.-ну тякмилляшдирди; дязэащын ихтирасы цчцн она патент верилди.

  BAKI QAZIMA ÜSULU

  нефт гуйуларынын механикляшдирилмиш штангла вурма цсулу иля газылмасы. 1884 илдя Бакыда нефт сащибкары вя ихтирачы Б.К.Лентс тяряфиндян тяклиф едилмишди. Бу цсул 1893 илдян Грозныда вя сонралар бир чох юлкядя Б.г.ц. ады иля йайылмышды. 1896 илдя М. Мухтаров билаваситя газыма, штангларын ендирилиб-галдырылмасы кими ясас вя кюмякчи ишляри иъра едян дязэащ йаратмагла Б.г.ц.-ну тякмилляшдирди; дязэащын ихтирасы цчцн она патент верилди.