Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ

  юзял али тящсил мцяссисяси. 1992 илдя Бакы али педагожи гызлар семинарийасы кими тясис едилмиш, 2005 илдян индики ады иля фяалиййят эюстярир. 2 факцлтяси (филолоэийа-тарих вя сосиал-игтисади), 6 кафедрасы, маэистратурасы, 2 лабораторийасы, елми-педагожи китабханасы (3438 нцсхя китаб), бядии йарадыъылыг студийасы, “Сяадят” гызлар клубу, компйутер синфи, лингафон отаьы, няшриййат шюбяси вар. Бакалавр пиллясиндя 10 ихтисас цзря кадр щазырланыр. 987 тялябя тящсил алыр (2009/2010). 120 няфярдян ибарят проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 11 е. д., проф., 53 е. намизяди, досент чалышыр. “Елми хябярляр” (2004) вя “Елми ясярляр” (2008) журналлары няшр олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ

  юзял али тящсил мцяссисяси. 1992 илдя Бакы али педагожи гызлар семинарийасы кими тясис едилмиш, 2005 илдян индики ады иля фяалиййят эюстярир. 2 факцлтяси (филолоэийа-тарих вя сосиал-игтисади), 6 кафедрасы, маэистратурасы, 2 лабораторийасы, елми-педагожи китабханасы (3438 нцсхя китаб), бядии йарадыъылыг студийасы, “Сяадят” гызлар клубу, компйутер синфи, лингафон отаьы, няшриййат шюбяси вар. Бакалавр пиллясиндя 10 ихтисас цзря кадр щазырланыр. 987 тялябя тящсил алыр (2009/2010). 120 няфярдян ибарят проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 11 е. д., проф., 53 е. намизяди, досент чалышыр. “Елми хябярляр” (2004) вя “Елми ясярляр” (2008) журналлары няшр олунур.

  BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ

  юзял али тящсил мцяссисяси. 1992 илдя Бакы али педагожи гызлар семинарийасы кими тясис едилмиш, 2005 илдян индики ады иля фяалиййят эюстярир. 2 факцлтяси (филолоэийа-тарих вя сосиал-игтисади), 6 кафедрасы, маэистратурасы, 2 лабораторийасы, елми-педагожи китабханасы (3438 нцсхя китаб), бядии йарадыъылыг студийасы, “Сяадят” гызлар клубу, компйутер синфи, лингафон отаьы, няшриййат шюбяси вар. Бакалавр пиллясиндя 10 ихтисас цзря кадр щазырланыр. 987 тялябя тящсил алыр (2009/2010). 120 няфярдян ибарят проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 11 е. д., проф., 53 е. намизяди, досент чалышыр. “Елми хябярляр” (2004) вя “Елми ясярляр” (2008) журналлары няшр олунур.