Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARSİN

  АРСИН,  arsen hidrid, hidrogen- arsenid – AsH3, rяngsiz, iysiz qaz; tяр. –116,9°C, tqayн. –62,5°C; suda, asetonda, xloroformda,  nitrobenzolda hяll olur. Термики гейри-стабилдир; 300– 400°C-dя асанлыгла arsen vя hidrogenя parчalanыr. A. halogenlяrlя (Cl, Br, J) fяal  reaksiyaya  girяряк arsen-halogenidlяr яmяlя gяtirir. A. metalларын (mяs., Mg, Zn) arsenidlяrinин turшularla qarшыlыqlы tяsirindяn; As (III) vя йа As (V) birlяшmяlяrinин  mяhlullarыnыn  elektrokimyяvi  reduksiyasындан,  hяmчinin  lциzitin deтоksikasiya  mяhsullarыnдан; arsen-halogenidlяrin  hidridlяrlя reduksiyasыndan alыnыr. A.yarыmkeчirici  materiallarын арсенля леэирлянмясиндя, qalliumarsenidin alыnmasыnda istifadя олунур. A. yanьыn tяhlцkяli vя чох зящярлидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARSİN

  АРСИН,  arsen hidrid, hidrogen- arsenid – AsH3, rяngsiz, iysiz qaz; tяр. –116,9°C, tqayн. –62,5°C; suda, asetonda, xloroformda,  nitrobenzolda hяll olur. Термики гейри-стабилдир; 300– 400°C-dя асанлыгла arsen vя hidrogenя parчalanыr. A. halogenlяrlя (Cl, Br, J) fяal  reaksiyaya  girяряк arsen-halogenidlяr яmяlя gяtirir. A. metalларын (mяs., Mg, Zn) arsenidlяrinин turшularla qarшыlыqlы tяsirindяn; As (III) vя йа As (V) birlяшmяlяrinин  mяhlullarыnыn  elektrokimyяvi  reduksiyasындан,  hяmчinin  lциzitin deтоksikasiya  mяhsullarыnдан; arsen-halogenidlяrin  hidridlяrlя reduksiyasыndan alыnыr. A.yarыmkeчirici  materiallarын арсенля леэирлянмясиндя, qalliumarsenidin alыnmasыnda istifadя олунур. A. yanьыn tяhlцkяli vя чох зящярлидир.

  ARSİN

  АРСИН,  arsen hidrid, hidrogen- arsenid – AsH3, rяngsiz, iysiz qaz; tяр. –116,9°C, tqayн. –62,5°C; suda, asetonda, xloroformda,  nitrobenzolda hяll olur. Термики гейри-стабилдир; 300– 400°C-dя асанлыгла arsen vя hidrogenя parчalanыr. A. halogenlяrlя (Cl, Br, J) fяal  reaksiyaya  girяряк arsen-halogenidlяr яmяlя gяtirir. A. metalларын (mяs., Mg, Zn) arsenidlяrinин turшularla qarшыlыqlы tяsirindяn; As (III) vя йа As (V) birlяшmяlяrinин  mяhlullarыnыn  elektrokimyяvi  reduksiyasындан,  hяmчinin  lциzitin deтоksikasiya  mяhsullarыnдан; arsen-halogenidlяrin  hidridlяrlя reduksiyasыndan alыnыr. A.yarыmkeчirici  materiallarын арсенля леэирлянмясиндя, qalliumarsenidin alыnmasыnda istifadя олунур. A. yanьыn tяhlцkяli vя чох зящярлидир.