Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARSLAN ŞAH

  АРСЛАН ШАЩ (1133–77, Щямядан) –Ираг сялъуги султаны [1161–77], Мюмцня хатунун оьлу, Шямсяддин Елдянизин оьуллуьу. Сцлейман шащын юлцмцндян сонра Шямсяддин Елдянизин дястяйи иля щакимиййятя эялмишди. А.ш. формал олараг султан титулу дашымыш, дювляти ися Елдяниз идаря етмишди. А.ш. онун дястяйи иля гардашы Мящяммяди Щямядан йахынлыьында мяьлубиййятя уьратмыш, Ащлатдан Хорасана гядяр олан бцтцн бюлэяни (Кирман, Мосул, Хузистан, Тябриз, Мараьа, щямчинин Фарс атабяйи Зянэинин яразисини) юзцня табе етмишди. Елдянизин юлцмцндян сонра Ираг ямирляриндян щярби дястяк алан А.ш. мцстягиллийини горумаг мягсядиля юэей  гардашы  Мящяммяд Ъащан Пящлявана гаршы йцрцш тяшкил етмишди. Лакин Зянъанда хястяляндийи цчцн Щямядана гайытмыш, бурада гардашынын щакимиййятини таныдыьыны бяйан етмишди (1175). А.ш. атасы Тоьрулун Щямяданда тикдирдийи мядрясядя дяфн олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARSLAN ŞAH

  АРСЛАН ШАЩ (1133–77, Щямядан) –Ираг сялъуги султаны [1161–77], Мюмцня хатунун оьлу, Шямсяддин Елдянизин оьуллуьу. Сцлейман шащын юлцмцндян сонра Шямсяддин Елдянизин дястяйи иля щакимиййятя эялмишди. А.ш. формал олараг султан титулу дашымыш, дювляти ися Елдяниз идаря етмишди. А.ш. онун дястяйи иля гардашы Мящяммяди Щямядан йахынлыьында мяьлубиййятя уьратмыш, Ащлатдан Хорасана гядяр олан бцтцн бюлэяни (Кирман, Мосул, Хузистан, Тябриз, Мараьа, щямчинин Фарс атабяйи Зянэинин яразисини) юзцня табе етмишди. Елдянизин юлцмцндян сонра Ираг ямирляриндян щярби дястяк алан А.ш. мцстягиллийини горумаг мягсядиля юэей  гардашы  Мящяммяд Ъащан Пящлявана гаршы йцрцш тяшкил етмишди. Лакин Зянъанда хястяляндийи цчцн Щямядана гайытмыш, бурада гардашынын щакимиййятини таныдыьыны бяйан етмишди (1175). А.ш. атасы Тоьрулун Щямяданда тикдирдийи мядрясядя дяфн олунмушдур.

  ARSLAN ŞAH

  АРСЛАН ШАЩ (1133–77, Щямядан) –Ираг сялъуги султаны [1161–77], Мюмцня хатунун оьлу, Шямсяддин Елдянизин оьуллуьу. Сцлейман шащын юлцмцндян сонра Шямсяддин Елдянизин дястяйи иля щакимиййятя эялмишди. А.ш. формал олараг султан титулу дашымыш, дювляти ися Елдяниз идаря етмишди. А.ш. онун дястяйи иля гардашы Мящяммяди Щямядан йахынлыьында мяьлубиййятя уьратмыш, Ащлатдан Хорасана гядяр олан бцтцн бюлэяни (Кирман, Мосул, Хузистан, Тябриз, Мараьа, щямчинин Фарс атабяйи Зянэинин яразисини) юзцня табе етмишди. Елдянизин юлцмцндян сонра Ираг ямирляриндян щярби дястяк алан А.ш. мцстягиллийини горумаг мягсядиля юэей  гардашы  Мящяммяд Ъащан Пящлявана гаршы йцрцш тяшкил етмишди. Лакин Зянъанда хястяляндийи цчцн Щямядана гайытмыш, бурада гардашынын щакимиййятини таныдыьыны бяйан етмишди (1175). А.ш. атасы Тоьрулун Щямяданда тикдирдийи мядрясядя дяфн олунмушдур.