Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRLƏŞMİŞ ƏYALƏTLƏR


  БИРЛЯШМИШ ЯЙАЛЯТЛЯР – Нидерланд буржуа ингилабы (16 яср) нятиъясиндя 1579 (яслиндя ися 1572) илдя йаранмыш федератив республика. Б.я. Гярби Авропада илк буржуа респ.-сы иди. Респ.-йа Нидерландын 7 яйаляти (Щолландийа, Зеландийа, Утрехт, Эелдерн, Оверейсел, Фрисландийа, Гронинэен), щямчинин Дренте вил. вя сонрадан Шимали Брабант дахил иди. Б.я. 1581 илдя Испанийадан асылы олмадыьыны елан етди. Б.я. бейнялхалг алямдя Вестфалийа сцлщцндян (1648) сонра танынмышдыр (бах щямчинин Нидерланд, тарихи очерк).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRLƏŞMİŞ ƏYALƏTLƏR


  БИРЛЯШМИШ ЯЙАЛЯТЛЯР – Нидерланд буржуа ингилабы (16 яср) нятиъясиндя 1579 (яслиндя ися 1572) илдя йаранмыш федератив республика. Б.я. Гярби Авропада илк буржуа респ.-сы иди. Респ.-йа Нидерландын 7 яйаляти (Щолландийа, Зеландийа, Утрехт, Эелдерн, Оверейсел, Фрисландийа, Гронинэен), щямчинин Дренте вил. вя сонрадан Шимали Брабант дахил иди. Б.я. 1581 илдя Испанийадан асылы олмадыьыны елан етди. Б.я. бейнялхалг алямдя Вестфалийа сцлщцндян (1648) сонра танынмышдыр (бах щямчинин Нидерланд, тарихи очерк).

  BİRLƏŞMİŞ ƏYALƏTLƏR


  БИРЛЯШМИШ ЯЙАЛЯТЛЯР – Нидерланд буржуа ингилабы (16 яср) нятиъясиндя 1579 (яслиндя ися 1572) илдя йаранмыш федератив республика. Б.я. Гярби Авропада илк буржуа респ.-сы иди. Респ.-йа Нидерландын 7 яйаляти (Щолландийа, Зеландийа, Утрехт, Эелдерн, Оверейсел, Фрисландийа, Гронинэен), щямчинин Дренте вил. вя сонрадан Шимали Брабант дахил иди. Б.я. 1581 илдя Испанийадан асылы олмадыьыны елан етди. Б.я. бейнялхалг алямдя Вестфалийа сцлщцндян (1648) сонра танынмышдыр (бах щямчинин Нидерланд, тарихи очерк).