Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BAŞ ASSAMBLEYASI

  БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН БАШ АССАМБЛЕЙАСЫ – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын ясас органларындан бири. БМТ-нин Низамнамясиня (9-ъу маддя, 1-ъи бянд) эюря, БМТ-нин цзвц олан бцтцн дювлятлярдян ибарятдир. БМТ-нин Низамнамяси чярчивясиндя, йахуд Низамнамяйя уйьун йарадылмыш щяр щансы органын сялащиййятляриня вя функсийаларына аид истянилян мясяляляри вя ишляри мцзакиря етмяк, БМТ-нин, йахуд Тящлцкясизлик Шурасынын цзвляриня беля мясяляляря вя ишляря даир щяр ъцр (бязи истисналарла) тювсийяляр вермяк; бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы ишиндя ямякдашлыьын цмуми принсиплярини (о ъцмлядян тярк-силащы вя онун низамланмасыны мцяййянляшдирян принсипляри) нязярдян кечирмяк, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин мцщафизясиня аид щяр щансы мясяляни мцзакиря етмяк сялащиййятляриня маликдир. Баш Ассамблейанын сялащиййятляри, Тящлцкясизлик Шурасынын юзцнцн функсийа вя сялащиййятляри нязяря алынмагла мящдудлашдырылмышдыр: бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасына аид олан вя зярури тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едян бцтцн мясяляляр Баш Ассамблейа тяряфиндян щямин мясялялярин мцзакирясиндян яввял, йахуд сонра Тящлцкясизлик Шурасына верилир (БМТ Низамнамяси, 11-ъи маддя).
        Баш Ассамблейанын гярарлары тювсийя характери дашыйыр, йяни цзв дювлятляр цчцн щцгуги ъящятдян мяъбури дейил, лакин БМТ-нин дахили щяйатына даир бир сыра мясялялярдя бу гярарлар мяъбури характер дашыйыр. Баш Ассамблейа дювлятляри БМТ-нин цзвлцйцня гябул едир вя цзвлцйцндян чыхарыр, Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-даими цзвлярини, Игтисади вя Сосиал Шуранын цзвлярини сечир, БМТ Бейнялхалг Мящкямяси щакимляринин сечилмясиндя иштирак едир (Тящлцкясизлик Шурасы иля бирликдя), Тящлцкясизлик Шурасынын тювсийяси иля БМТ-нин Баш катибини тяйин едир; Тящлцкясизлик Шурасынын, щямчинин БМТ-нин диэяр органларынын иллик вя хцсуси щесабатларыны гябул едир вя нязярдян кечирир, БМТ-нин бцдъясини мцзакиря едир вя тясдиг едир. Баш Ассамблейанын гярарлары сясвермядя иштирак едян цзв дювлятлярин сяс чохлуьу (сясвермя заманы битяряф галмыш цзв дювлятляр сясвермядя иштирак етмямиш сайылыр), мцщцм мясяляляр цзря гярарлар ися сясвермядя иштирак едян цзвлярин 2/3-нин ихтисаслы сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  БМТ. Баш Ассамблейанын иълас залы.

      БМТ-нин Баш Ассамблейасынын щяр ил нювбяти сессийалары олур; БМТ цзвляринин яксяриййятинин тяляби, йахуд Тящлцкясизлик Шурасынын гярары иля хцсуси вя йа фювгяладя хцсуси сессийалар чаьырыла биляр. Сессийада БМТ-нин цзвц олан щяр дювлят бир сяся малик 5 нцмайяндя (вя онларын 5 мцавини), щабеля зярури мигдарда мцшавир вя експертлярля тямсил олуна биляр. Нювбяти сессийалар, бир гайда олараг, сентйабрын цчцнъц чяршянбя ахшамы ачылыр. Индийядяк Баш Ассамблейанын 66 сессийасы кечирилмишдир.
        Баш Ассамблейанын няздиндя онун функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн 6 ясас комитя фяалиййят эюстярир: 1-ъи комитя – тярк-силащ вя бейнялхалг тящлцкясизлик мясяляляри, 2-ъи комитя – игтисади вя малиййя мясяляляри, 3-ъц комитя – сосиал вя щуманитар мясяляляр вя мядяниййят мясяляляри, 4-ъц комитя – хцсуси сийаси мясяляляр вя деколонизасийа мясяляляри, 5-ъи комитя – инзибати вя бцдъя мясяляляри, 6-ъы комитя – щцгуг мясяляляри. Бундан ялавя, комитялярин ишини ялагяляндирмяк, эцндялийи тясдиглямяк мягсядиля щяр сессийада тяркиби Ассамблейа сядриндян, онун мцавинляриндян вя 6 ясас комитя сядриндян ибарят олан Баш комитя вя нцмайяндялярин сялащиййятини йохламаг цчцн Комитя йарадылыр. Ейни заманда, Баш Ассамблейа бир сыра кюмякчи органлар (комиссийалар, комитяляр, идаряляр, шуралар, ишчи груплар вя с.) тясис етмишдир: Бейнялхалг щцгуг комиссийасы, Цзвлцк щаглары цзря комитя, Инсан щцгуглары цзря шура вя с.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BAŞ ASSAMBLEYASI

  БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН БАШ АССАМБЛЕЙАСЫ – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын ясас органларындан бири. БМТ-нин Низамнамясиня (9-ъу маддя, 1-ъи бянд) эюря, БМТ-нин цзвц олан бцтцн дювлятлярдян ибарятдир. БМТ-нин Низамнамяси чярчивясиндя, йахуд Низамнамяйя уйьун йарадылмыш щяр щансы органын сялащиййятляриня вя функсийаларына аид истянилян мясяляляри вя ишляри мцзакиря етмяк, БМТ-нин, йахуд Тящлцкясизлик Шурасынын цзвляриня беля мясяляляря вя ишляря даир щяр ъцр (бязи истисналарла) тювсийяляр вермяк; бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы ишиндя ямякдашлыьын цмуми принсиплярини (о ъцмлядян тярк-силащы вя онун низамланмасыны мцяййянляшдирян принсипляри) нязярдян кечирмяк, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин мцщафизясиня аид щяр щансы мясяляни мцзакиря етмяк сялащиййятляриня маликдир. Баш Ассамблейанын сялащиййятляри, Тящлцкясизлик Шурасынын юзцнцн функсийа вя сялащиййятляри нязяря алынмагла мящдудлашдырылмышдыр: бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасына аид олан вя зярури тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едян бцтцн мясяляляр Баш Ассамблейа тяряфиндян щямин мясялялярин мцзакирясиндян яввял, йахуд сонра Тящлцкясизлик Шурасына верилир (БМТ Низамнамяси, 11-ъи маддя).
        Баш Ассамблейанын гярарлары тювсийя характери дашыйыр, йяни цзв дювлятляр цчцн щцгуги ъящятдян мяъбури дейил, лакин БМТ-нин дахили щяйатына даир бир сыра мясялялярдя бу гярарлар мяъбури характер дашыйыр. Баш Ассамблейа дювлятляри БМТ-нин цзвлцйцня гябул едир вя цзвлцйцндян чыхарыр, Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-даими цзвлярини, Игтисади вя Сосиал Шуранын цзвлярини сечир, БМТ Бейнялхалг Мящкямяси щакимляринин сечилмясиндя иштирак едир (Тящлцкясизлик Шурасы иля бирликдя), Тящлцкясизлик Шурасынын тювсийяси иля БМТ-нин Баш катибини тяйин едир; Тящлцкясизлик Шурасынын, щямчинин БМТ-нин диэяр органларынын иллик вя хцсуси щесабатларыны гябул едир вя нязярдян кечирир, БМТ-нин бцдъясини мцзакиря едир вя тясдиг едир. Баш Ассамблейанын гярарлары сясвермядя иштирак едян цзв дювлятлярин сяс чохлуьу (сясвермя заманы битяряф галмыш цзв дювлятляр сясвермядя иштирак етмямиш сайылыр), мцщцм мясяляляр цзря гярарлар ися сясвермядя иштирак едян цзвлярин 2/3-нин ихтисаслы сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  БМТ. Баш Ассамблейанын иълас залы.

      БМТ-нин Баш Ассамблейасынын щяр ил нювбяти сессийалары олур; БМТ цзвляринин яксяриййятинин тяляби, йахуд Тящлцкясизлик Шурасынын гярары иля хцсуси вя йа фювгяладя хцсуси сессийалар чаьырыла биляр. Сессийада БМТ-нин цзвц олан щяр дювлят бир сяся малик 5 нцмайяндя (вя онларын 5 мцавини), щабеля зярури мигдарда мцшавир вя експертлярля тямсил олуна биляр. Нювбяти сессийалар, бир гайда олараг, сентйабрын цчцнъц чяршянбя ахшамы ачылыр. Индийядяк Баш Ассамблейанын 66 сессийасы кечирилмишдир.
        Баш Ассамблейанын няздиндя онун функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн 6 ясас комитя фяалиййят эюстярир: 1-ъи комитя – тярк-силащ вя бейнялхалг тящлцкясизлик мясяляляри, 2-ъи комитя – игтисади вя малиййя мясяляляри, 3-ъц комитя – сосиал вя щуманитар мясяляляр вя мядяниййят мясяляляри, 4-ъц комитя – хцсуси сийаси мясяляляр вя деколонизасийа мясяляляри, 5-ъи комитя – инзибати вя бцдъя мясяляляри, 6-ъы комитя – щцгуг мясяляляри. Бундан ялавя, комитялярин ишини ялагяляндирмяк, эцндялийи тясдиглямяк мягсядиля щяр сессийада тяркиби Ассамблейа сядриндян, онун мцавинляриндян вя 6 ясас комитя сядриндян ибарят олан Баш комитя вя нцмайяндялярин сялащиййятини йохламаг цчцн Комитя йарадылыр. Ейни заманда, Баш Ассамблейа бир сыра кюмякчи органлар (комиссийалар, комитяляр, идаряляр, шуралар, ишчи груплар вя с.) тясис етмишдир: Бейнялхалг щцгуг комиссийасы, Цзвлцк щаглары цзря комитя, Инсан щцгуглары цзря шура вя с.

  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BAŞ ASSAMBLEYASI

  БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН БАШ АССАМБЛЕЙАСЫ – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын ясас органларындан бири. БМТ-нин Низамнамясиня (9-ъу маддя, 1-ъи бянд) эюря, БМТ-нин цзвц олан бцтцн дювлятлярдян ибарятдир. БМТ-нин Низамнамяси чярчивясиндя, йахуд Низамнамяйя уйьун йарадылмыш щяр щансы органын сялащиййятляриня вя функсийаларына аид истянилян мясяляляри вя ишляри мцзакиря етмяк, БМТ-нин, йахуд Тящлцкясизлик Шурасынын цзвляриня беля мясяляляря вя ишляря даир щяр ъцр (бязи истисналарла) тювсийяляр вермяк; бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасы ишиндя ямякдашлыьын цмуми принсиплярини (о ъцмлядян тярк-силащы вя онун низамланмасыны мцяййянляшдирян принсипляри) нязярдян кечирмяк, бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин мцщафизясиня аид щяр щансы мясяляни мцзакиря етмяк сялащиййятляриня маликдир. Баш Ассамблейанын сялащиййятляри, Тящлцкясизлик Шурасынын юзцнцн функсийа вя сялащиййятляри нязяря алынмагла мящдудлашдырылмышдыр: бейнялхалг сцлщцн вя тящлцкясизлийин горунмасына аид олан вя зярури тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едян бцтцн мясяляляр Баш Ассамблейа тяряфиндян щямин мясялялярин мцзакирясиндян яввял, йахуд сонра Тящлцкясизлик Шурасына верилир (БМТ Низамнамяси, 11-ъи маддя).
        Баш Ассамблейанын гярарлары тювсийя характери дашыйыр, йяни цзв дювлятляр цчцн щцгуги ъящятдян мяъбури дейил, лакин БМТ-нин дахили щяйатына даир бир сыра мясялялярдя бу гярарлар мяъбури характер дашыйыр. Баш Ассамблейа дювлятляри БМТ-нин цзвлцйцня гябул едир вя цзвлцйцндян чыхарыр, Тящлцкясизлик Шурасынын гейри-даими цзвлярини, Игтисади вя Сосиал Шуранын цзвлярини сечир, БМТ Бейнялхалг Мящкямяси щакимляринин сечилмясиндя иштирак едир (Тящлцкясизлик Шурасы иля бирликдя), Тящлцкясизлик Шурасынын тювсийяси иля БМТ-нин Баш катибини тяйин едир; Тящлцкясизлик Шурасынын, щямчинин БМТ-нин диэяр органларынын иллик вя хцсуси щесабатларыны гябул едир вя нязярдян кечирир, БМТ-нин бцдъясини мцзакиря едир вя тясдиг едир. Баш Ассамблейанын гярарлары сясвермядя иштирак едян цзв дювлятлярин сяс чохлуьу (сясвермя заманы битяряф галмыш цзв дювлятляр сясвермядя иштирак етмямиш сайылыр), мцщцм мясяляляр цзря гярарлар ися сясвермядя иштирак едян цзвлярин 2/3-нин ихтисаслы сяс чохлуьу иля гябул едилир.

  БМТ. Баш Ассамблейанын иълас залы.

      БМТ-нин Баш Ассамблейасынын щяр ил нювбяти сессийалары олур; БМТ цзвляринин яксяриййятинин тяляби, йахуд Тящлцкясизлик Шурасынын гярары иля хцсуси вя йа фювгяладя хцсуси сессийалар чаьырыла биляр. Сессийада БМТ-нин цзвц олан щяр дювлят бир сяся малик 5 нцмайяндя (вя онларын 5 мцавини), щабеля зярури мигдарда мцшавир вя експертлярля тямсил олуна биляр. Нювбяти сессийалар, бир гайда олараг, сентйабрын цчцнъц чяршянбя ахшамы ачылыр. Индийядяк Баш Ассамблейанын 66 сессийасы кечирилмишдир.
        Баш Ассамблейанын няздиндя онун функсийаларыны щяйата кечирмяк цчцн 6 ясас комитя фяалиййят эюстярир: 1-ъи комитя – тярк-силащ вя бейнялхалг тящлцкясизлик мясяляляри, 2-ъи комитя – игтисади вя малиййя мясяляляри, 3-ъц комитя – сосиал вя щуманитар мясяляляр вя мядяниййят мясяляляри, 4-ъц комитя – хцсуси сийаси мясяляляр вя деколонизасийа мясяляляри, 5-ъи комитя – инзибати вя бцдъя мясяляляри, 6-ъы комитя – щцгуг мясяляляри. Бундан ялавя, комитялярин ишини ялагяляндирмяк, эцндялийи тясдиглямяк мягсядиля щяр сессийада тяркиби Ассамблейа сядриндян, онун мцавинляриндян вя 6 ясас комитя сядриндян ибарят олан Баш комитя вя нцмайяндялярин сялащиййятини йохламаг цчцн Комитя йарадылыр. Ейни заманда, Баш Ассамблейа бир сыра кюмякчи органлар (комиссийалар, комитяляр, идаряляр, шуралар, ишчи груплар вя с.) тясис етмишдир: Бейнялхалг щцгуг комиссийасы, Цзвлцк щаглары цзря комитя, Инсан щцгуглары цзря шура вя с.