Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI SOSİAL-PEDAQOJİ KOLLECİ

  1936 илдя Мяктябягядяр Тярбийя Педагожи Мяктяби кими йарадылмыш, Бакы Мяктябягядяр Педагожи Мяктяби (1936–91), Бакы Мяктябягядяр Педагожи Техникуму (1991–2010) адланмыш, 2010 илдян индики ады иля фяалиййят эюстярир. Мяктябягядяр тящсилин педагоэика вя методикасы, логопедийа, мяктябягядяр тялим вя тярбийя, мусиги мцяллими, мяктябягядяр тящсилдя коррексийаедиъи тялим, фызики тярбийя мцяллими вя с. ихтисаслар цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1280 тялябя тящсил алыр, 184 мцяллим чалышыр (2010).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI SOSİAL-PEDAQOJİ KOLLECİ

  1936 илдя Мяктябягядяр Тярбийя Педагожи Мяктяби кими йарадылмыш, Бакы Мяктябягядяр Педагожи Мяктяби (1936–91), Бакы Мяктябягядяр Педагожи Техникуму (1991–2010) адланмыш, 2010 илдян индики ады иля фяалиййят эюстярир. Мяктябягядяр тящсилин педагоэика вя методикасы, логопедийа, мяктябягядяр тялим вя тярбийя, мусиги мцяллими, мяктябягядяр тящсилдя коррексийаедиъи тялим, фызики тярбийя мцяллими вя с. ихтисаслар цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1280 тялябя тящсил алыр, 184 мцяллим чалышыр (2010).

  BAKI SOSİAL-PEDAQOJİ KOLLECİ

  1936 илдя Мяктябягядяр Тярбийя Педагожи Мяктяби кими йарадылмыш, Бакы Мяктябягядяр Педагожи Мяктяби (1936–91), Бакы Мяктябягядяр Педагожи Техникуму (1991–2010) адланмыш, 2010 илдян индики ады иля фяалиййят эюстярир. Мяктябягядяр тящсилин педагоэика вя методикасы, логопедийа, мяктябягядяр тялим вя тярбийя, мусиги мцяллими, мяктябягядяр тящсилдя коррексийаедиъи тялим, фызики тярбийя мцяллими вя с. ихтисаслар цзря мцтяхяссис щазырлайыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 1280 тялябя тящсил алыр, 184 мцяллим чалышыр (2010).