Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BEYNƏLXALQ HÜQUQ KOMİSSİYASI

  БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ ЩЦГУГ КОМИССИЙАСЫ – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын йардымчы органы. Тяркиби вя сялащиййяти Комиссийа щаггындакы Ясаснамя (Баш Ассамблейанын 1947 ил 21 нойабр тарихли гятнамяси иля тясдиг олунмушдур) иля мцяййян едилмишдир. Мягсяди бейнялхалг щцгугун мцтярягги инкишафына вя онун мяъялляляшдирилмясиня йардым етмякдир. Цзвляри Баш Ассамблейанын 5 ил мцддятиня сечдийи 34 бейнялхалг щцгугшцнасдан ибарятдир; онлар дювлятлярин адындан дейил, юз адларындан чыхыш едирляр. Бцтцнлцкдя Комиссийанын тяркиби башлыъа сивилизасийа формаларынын вя дцнйанын ясас щцгуг системляринин тямсилчилийини тямин едир. Баш Ассамблейанын гярары иля Комиссийа йалныз иллик сессийаларыны кечирир (1973 иля гядяр сессийалар 10 щяфтя, сонра ися 12 щяфтя давам едир); онун цзвляри Бейнялхалг Мящкямянин щакимляриндян фяргли олараг, явязчилик цзря чалышырлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BEYNƏLXALQ HÜQUQ KOMİSSİYASI

  БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ ЩЦГУГ КОМИССИЙАСЫ – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын йардымчы органы. Тяркиби вя сялащиййяти Комиссийа щаггындакы Ясаснамя (Баш Ассамблейанын 1947 ил 21 нойабр тарихли гятнамяси иля тясдиг олунмушдур) иля мцяййян едилмишдир. Мягсяди бейнялхалг щцгугун мцтярягги инкишафына вя онун мяъялляляшдирилмясиня йардым етмякдир. Цзвляри Баш Ассамблейанын 5 ил мцддятиня сечдийи 34 бейнялхалг щцгугшцнасдан ибарятдир; онлар дювлятлярин адындан дейил, юз адларындан чыхыш едирляр. Бцтцнлцкдя Комиссийанын тяркиби башлыъа сивилизасийа формаларынын вя дцнйанын ясас щцгуг системляринин тямсилчилийини тямин едир. Баш Ассамблейанын гярары иля Комиссийа йалныз иллик сессийаларыны кечирир (1973 иля гядяр сессийалар 10 щяфтя, сонра ися 12 щяфтя давам едир); онун цзвляри Бейнялхалг Мящкямянин щакимляриндян фяргли олараг, явязчилик цзря чалышырлар.

  BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ BEYNƏLXALQ HÜQUQ KOMİSSİYASI

  БИРЛЯШМИШ МИЛЛЯТЛЯР ТЯШКИЛАТЫНЫН БЕЙНЯЛХАЛГ ЩЦГУГ КОМИССИЙАСЫ – Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын Баш Ассамблейасынын йардымчы органы. Тяркиби вя сялащиййяти Комиссийа щаггындакы Ясаснамя (Баш Ассамблейанын 1947 ил 21 нойабр тарихли гятнамяси иля тясдиг олунмушдур) иля мцяййян едилмишдир. Мягсяди бейнялхалг щцгугун мцтярягги инкишафына вя онун мяъялляляшдирилмясиня йардым етмякдир. Цзвляри Баш Ассамблейанын 5 ил мцддятиня сечдийи 34 бейнялхалг щцгугшцнасдан ибарятдир; онлар дювлятлярин адындан дейил, юз адларындан чыхыш едирляр. Бцтцнлцкдя Комиссийанын тяркиби башлыъа сивилизасийа формаларынын вя дцнйанын ясас щцгуг системляринин тямсилчилийини тямин едир. Баш Ассамблейанын гярары иля Комиссийа йалныз иллик сессийаларыны кечирир (1973 иля гядяр сессийалар 10 щяфтя, сонра ися 12 щяфтя давам едир); онун цзвляри Бейнялхалг Мящкямянин щакимляриндян фяргли олараг, явязчилик цзря чалышырлар.