Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI ŞƏHƏR İCTİMAİ ÖZÜNÜİDARƏSİ (BŞİÖ)


  Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) дюврцндя Бакы ш.-нин юзцнцидаря органы. 1918 ил сентйабрын 18-дя йарадылмышды. Шящяр башчысынын рящбярлик етдийи идаря 7 шюбядян (тясяррцфат, тикинти, малиййя, торпаг, мяктяб, тибб-санитарийа, су кямяри) ибарят иди. БШИЮ-нцн бир чох структурунун вя ганунла тясбит едилмиш щцгугларынын олмасына, АХЪ щюкумятинин она хейли мадди йардым эюстярмясиня, щямчинин хязинядян бир сыра кредитляр верилмясиня бахмайараг, щяръ-мярълик дюврцндя даьылан шящяр тясяррцфатыны бярпа едя билмя- мишди. АХЪ-нин сцгутундан сонра ляьв едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI ŞƏHƏR İCTİMAİ ÖZÜNÜİDARƏSİ (BŞİÖ)


  Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) дюврцндя Бакы ш.-нин юзцнцидаря органы. 1918 ил сентйабрын 18-дя йарадылмышды. Шящяр башчысынын рящбярлик етдийи идаря 7 шюбядян (тясяррцфат, тикинти, малиййя, торпаг, мяктяб, тибб-санитарийа, су кямяри) ибарят иди. БШИЮ-нцн бир чох структурунун вя ганунла тясбит едилмиш щцгугларынын олмасына, АХЪ щюкумятинин она хейли мадди йардым эюстярмясиня, щямчинин хязинядян бир сыра кредитляр верилмясиня бахмайараг, щяръ-мярълик дюврцндя даьылан шящяр тясяррцфатыны бярпа едя билмя- мишди. АХЪ-нин сцгутундан сонра ляьв едилмишдир.

  BAKI ŞƏHƏR İCTİMAİ ÖZÜNÜİDARƏSİ (BŞİÖ)


  Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти (АХЪ) дюврцндя Бакы ш.-нин юзцнцидаря органы. 1918 ил сентйабрын 18-дя йарадылмышды. Шящяр башчысынын рящбярлик етдийи идаря 7 шюбядян (тясяррцфат, тикинти, малиййя, торпаг, мяктяб, тибб-санитарийа, су кямяри) ибарят иди. БШИЮ-нцн бир чох структурунун вя ганунла тясбит едилмиш щцгугларынын олмасына, АХЪ щюкумятинин она хейли мадди йардым эюстярмясиня, щямчинин хязинядян бир сыра кредитляр верилмясиня бахмайараг, щяръ-мярълик дюврцндя даьылан шящяр тясяррцфатыны бярпа едя билмя- мишди. АХЪ-нин сцгутундан сонра ляьв едилмишдир.