Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BƏRKÖZ)
  BAKI ŞƏHƏR RƏİSLİYİ

  Бакы ш.-ндя вя онун ятрафындакы мядян вя фабрик-завод р-нларында гайда-гануну вя тящлцкясизлийи горуйан щакимиййят органы. 1906 ил октйабрын 28-дя Русийа сенатынын гярары иля йарадылмышды. Б.ш.р. йанында инзибати вя нефт ишляри идаряляри фяалиййят эюстярирди. 1918 илин майында Бакы Халг Комиссарлары Советинин декрети иля лявь олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BƏRKÖZ
  BAKI ŞƏHƏR RƏİSLİYİ

  Бакы ш.-ндя вя онун ятрафындакы мядян вя фабрик-завод р-нларында гайда-гануну вя тящлцкясизлийи горуйан щакимиййят органы. 1906 ил октйабрын 28-дя Русийа сенатынын гярары иля йарадылмышды. Б.ш.р. йанында инзибати вя нефт ишляри идаряляри фяалиййят эюстярирди. 1918 илин майында Бакы Халг Комиссарлары Советинин декрети иля лявь олунмушдур.

  BAKI ŞƏHƏR RƏİSLİYİ

  Бакы ш.-ндя вя онун ятрафындакы мядян вя фабрик-завод р-нларында гайда-гануну вя тящлцкясизлийи горуйан щакимиййят органы. 1906 ил октйабрын 28-дя Русийа сенатынын гярары иля йарадылмышды. Б.ш.р. йанында инзибати вя нефт ишляри идаряляри фяалиййят эюстярирди. 1918 илин майында Бакы Халг Комиссарлары Советинин декрети иля лявь олунмушдур.