Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI ŞƏHƏR VƏ XALQ MƏKTƏBLƏRİNİN ŞAGİRDLƏRİNƏ YARDIM CƏMİYYƏTİ

  гейри-щюкумят хейриййя тяшкилаты. 1907 илин апрел айында йарадылмышды. Идаря щейятинин цзвляри И. Гасымов, Щ. Терегулов, И. Ашурбяйов, Я. Асланов, И. Ахундов, Б. Ашурбяйов, М. Ясядуллайев, А. Бабайев, А. Вялибяйов, Д. Вязиров, М. Щаъыбабабяйова, Р. Щаъыбабабяйова, М. Щаъыбяйова, Б. Гайыбов, К. Казымов, М. Мащмудбяйов, А. Мещдийев вя б. идиляр. Ъямиййятин мягсяди Бакы шящяр вя халг мяктябляринин ещтийаъы олан шаэирдлярини эейим, йемяк вя мянзилля тямин етмяк, онлара тибби йардым эюстярмяк, валидейнляри ишдя олан шаэирдляри эцндцзляр щимайя етмяк олмушдур. 1919 илин йайында ъямиййят 8 Азярб. вя 5 рус мяктяби няздиндя бюйцк щяйятляри, эениш мятбяхляри олан ушаг евляри тяшкил етмишди. Ъямиййят мяктяблярдя исти сящяр йемякляринин тяшкили, щямчинин имкансыз шаэирдляря дювлят щесабына дяфтярхана лявазиматынын верилмяси, халг мяктябляриндя хейриййячилик тядбирляринин кечирилмяси, дярман алынмасы иля мяшьул олмушдур. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти ъямиййятин сямяряли фяалиййяти цчцн она йахындан кюмяк эюстярмишдир. Апрел ишьалындан (1920) сонра ъямиййят юз фяалиййятини дайандырмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI ŞƏHƏR VƏ XALQ MƏKTƏBLƏRİNİN ŞAGİRDLƏRİNƏ YARDIM CƏMİYYƏTİ

  гейри-щюкумят хейриййя тяшкилаты. 1907 илин апрел айында йарадылмышды. Идаря щейятинин цзвляри И. Гасымов, Щ. Терегулов, И. Ашурбяйов, Я. Асланов, И. Ахундов, Б. Ашурбяйов, М. Ясядуллайев, А. Бабайев, А. Вялибяйов, Д. Вязиров, М. Щаъыбабабяйова, Р. Щаъыбабабяйова, М. Щаъыбяйова, Б. Гайыбов, К. Казымов, М. Мащмудбяйов, А. Мещдийев вя б. идиляр. Ъямиййятин мягсяди Бакы шящяр вя халг мяктябляринин ещтийаъы олан шаэирдлярини эейим, йемяк вя мянзилля тямин етмяк, онлара тибби йардым эюстярмяк, валидейнляри ишдя олан шаэирдляри эцндцзляр щимайя етмяк олмушдур. 1919 илин йайында ъямиййят 8 Азярб. вя 5 рус мяктяби няздиндя бюйцк щяйятляри, эениш мятбяхляри олан ушаг евляри тяшкил етмишди. Ъямиййят мяктяблярдя исти сящяр йемякляринин тяшкили, щямчинин имкансыз шаэирдляря дювлят щесабына дяфтярхана лявазиматынын верилмяси, халг мяктябляриндя хейриййячилик тядбирляринин кечирилмяси, дярман алынмасы иля мяшьул олмушдур. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти ъямиййятин сямяряли фяалиййяти цчцн она йахындан кюмяк эюстярмишдир. Апрел ишьалындан (1920) сонра ъямиййят юз фяалиййятини дайандырмышдыр.

  BAKI ŞƏHƏR VƏ XALQ MƏKTƏBLƏRİNİN ŞAGİRDLƏRİNƏ YARDIM CƏMİYYƏTİ

  гейри-щюкумят хейриййя тяшкилаты. 1907 илин апрел айында йарадылмышды. Идаря щейятинин цзвляри И. Гасымов, Щ. Терегулов, И. Ашурбяйов, Я. Асланов, И. Ахундов, Б. Ашурбяйов, М. Ясядуллайев, А. Бабайев, А. Вялибяйов, Д. Вязиров, М. Щаъыбабабяйова, Р. Щаъыбабабяйова, М. Щаъыбяйова, Б. Гайыбов, К. Казымов, М. Мащмудбяйов, А. Мещдийев вя б. идиляр. Ъямиййятин мягсяди Бакы шящяр вя халг мяктябляринин ещтийаъы олан шаэирдлярини эейим, йемяк вя мянзилля тямин етмяк, онлара тибби йардым эюстярмяк, валидейнляри ишдя олан шаэирдляри эцндцзляр щимайя етмяк олмушдур. 1919 илин йайында ъямиййят 8 Азярб. вя 5 рус мяктяби няздиндя бюйцк щяйятляри, эениш мятбяхляри олан ушаг евляри тяшкил етмишди. Ъямиййят мяктяблярдя исти сящяр йемякляринин тяшкили, щямчинин имкансыз шаэирдляря дювлят щесабына дяфтярхана лявазиматынын верилмяси, халг мяктябляриндя хейриййячилик тядбирляринин кечирилмяси, дярман алынмасы иля мяшьул олмушдур. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти ъямиййятин сямяряли фяалиййяти цчцн она йахындан кюмяк эюстярмишдир. Апрел ишьалындан (1920) сонра ъямиййят юз фяалиййятини дайандырмышдыр.