Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAKI TÜRK İŞÇİ TEATRI


  Азярб. драм театры. 1927 илдя Бакы Тцрк Ишчи-Кяндли Театрынын ясасында йарадылмышдыр. Репертуарына “Юлцляр”, “Анамын китабы” (Ъ. Мяммядгулузадя), “Севил” (Ъ. Ъаббарлы) вя с. милли пйеслярля йанашы, “Цсйан” (Б. Лавренйов), “Парис Нотр-Дам килсяси” (В. Щцгонун ейниадлы романы цзря), “Кцлякляр шяhяри” (В.М. Киршон), “Щинд гызы” (Я. Щамид) вя б. тяръцмя ясярляри дя дахил иди. Театр фяhля р-нларын- да, фабрик, мядян вя заводларда тамашалар эюстярирди. Эянъ драматургларын (“Йаньын”, С. Рцстям, Щ. Нязярли; “Йоллар”, Щ. Нязярли; “Кюлэя”, С. Щцсейн; “Эизли ял”, Я. Фювзи, Щ. Исмайылов) ясярляри театр коллективинин мцвяффягиййятли тамашаларындан иди. Театр истедадлы актйор вя реж. кадрлары йетишдирмишдир. Актйорлардан Я. Ялякбяров, Я. Султанов, А. Ъавадов, Ф. Гядри, Я. Мяммядова, Мяхфуря ханым, И. Талыблы, Я. Сейфи, Казым Зийа, А. Эярайбяйли вя б. бу театрда фяалиййят эюстярмишляр. Реж.-лардан Р. Дараблы, Д. Гутман, В. Иванов, А. Ридал, ряссамлардан Я. Язимзадя, Р. Мустафайев, бястякар А. Зейналлы вя б. бурада ишлямишляр. Театр дяфялярля Гафгазын бир сыра шяhярляриндя гастрол тамашалары вермишдир. 1932 илдя театр Эянъя шяhяриня кючцрцлмцш, бурада профессионал театр сянятинин йаранмасы вя инкишафында мцhцм рол ойнамышдыр (бах Эянъя Дювлят Драм Театры).
  Яд.: Кяримов И. Кировабад Дювлят Драм Театры. Б., 1974.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAKI TÜRK İŞÇİ TEATRI


  Азярб. драм театры. 1927 илдя Бакы Тцрк Ишчи-Кяндли Театрынын ясасында йарадылмышдыр. Репертуарына “Юлцляр”, “Анамын китабы” (Ъ. Мяммядгулузадя), “Севил” (Ъ. Ъаббарлы) вя с. милли пйеслярля йанашы, “Цсйан” (Б. Лавренйов), “Парис Нотр-Дам килсяси” (В. Щцгонун ейниадлы романы цзря), “Кцлякляр шяhяри” (В.М. Киршон), “Щинд гызы” (Я. Щамид) вя б. тяръцмя ясярляри дя дахил иди. Театр фяhля р-нларын- да, фабрик, мядян вя заводларда тамашалар эюстярирди. Эянъ драматургларын (“Йаньын”, С. Рцстям, Щ. Нязярли; “Йоллар”, Щ. Нязярли; “Кюлэя”, С. Щцсейн; “Эизли ял”, Я. Фювзи, Щ. Исмайылов) ясярляри театр коллективинин мцвяффягиййятли тамашаларындан иди. Театр истедадлы актйор вя реж. кадрлары йетишдирмишдир. Актйорлардан Я. Ялякбяров, Я. Султанов, А. Ъавадов, Ф. Гядри, Я. Мяммядова, Мяхфуря ханым, И. Талыблы, Я. Сейфи, Казым Зийа, А. Эярайбяйли вя б. бу театрда фяалиййят эюстярмишляр. Реж.-лардан Р. Дараблы, Д. Гутман, В. Иванов, А. Ридал, ряссамлардан Я. Язимзадя, Р. Мустафайев, бястякар А. Зейналлы вя б. бурада ишлямишляр. Театр дяфялярля Гафгазын бир сыра шяhярляриндя гастрол тамашалары вермишдир. 1932 илдя театр Эянъя шяhяриня кючцрцлмцш, бурада профессионал театр сянятинин йаранмасы вя инкишафында мцhцм рол ойнамышдыр (бах Эянъя Дювлят Драм Театры).
  Яд.: Кяримов И. Кировабад Дювлят Драм Театры. Б., 1974.

  BAKI TÜRK İŞÇİ TEATRI


  Азярб. драм театры. 1927 илдя Бакы Тцрк Ишчи-Кяндли Театрынын ясасында йарадылмышдыр. Репертуарына “Юлцляр”, “Анамын китабы” (Ъ. Мяммядгулузадя), “Севил” (Ъ. Ъаббарлы) вя с. милли пйеслярля йанашы, “Цсйан” (Б. Лавренйов), “Парис Нотр-Дам килсяси” (В. Щцгонун ейниадлы романы цзря), “Кцлякляр шяhяри” (В.М. Киршон), “Щинд гызы” (Я. Щамид) вя б. тяръцмя ясярляри дя дахил иди. Театр фяhля р-нларын- да, фабрик, мядян вя заводларда тамашалар эюстярирди. Эянъ драматургларын (“Йаньын”, С. Рцстям, Щ. Нязярли; “Йоллар”, Щ. Нязярли; “Кюлэя”, С. Щцсейн; “Эизли ял”, Я. Фювзи, Щ. Исмайылов) ясярляри театр коллективинин мцвяффягиййятли тамашаларындан иди. Театр истедадлы актйор вя реж. кадрлары йетишдирмишдир. Актйорлардан Я. Ялякбяров, Я. Султанов, А. Ъавадов, Ф. Гядри, Я. Мяммядова, Мяхфуря ханым, И. Талыблы, Я. Сейфи, Казым Зийа, А. Эярайбяйли вя б. бу театрда фяалиййят эюстярмишляр. Реж.-лардан Р. Дараблы, Д. Гутман, В. Иванов, А. Ридал, ряссамлардан Я. Язимзадя, Р. Мустафайев, бястякар А. Зейналлы вя б. бурада ишлямишляр. Театр дяфялярля Гафгазын бир сыра шяhярляриндя гастрол тамашалары вермишдир. 1932 илдя театр Эянъя шяhяриня кючцрцлмцш, бурада профессионал театр сянятинин йаранмасы вя инкишафында мцhцм рол ойнамышдыр (бах Эянъя Дювлят Драм Театры).
  Яд.: Кяримов И. Кировабад Дювлят Драм Театры. Б., 1974.