Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ACMÉR

  АЪМÉР, Аъмир – Щиндистанын шм.-г.-индя, Раъястщан штатында шящяр. Ящ. 485,2 мин (2001). Аравалли д-рында 900 м щцнд.-дя йерляшир. Д.й. говшаьы. Юлкянин ясас дини мяркязляриндян бири, мцсялманларын зийарятэащ йеридир. Щиндистанда илк мясъидлярдян бири (12 яср) бурададыр. Тохуъулуг вя йейинти сянайеси, ири д.й. емалатханалары, мемарлыг абидяляри вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ACMÉR

  АЪМÉР, Аъмир – Щиндистанын шм.-г.-индя, Раъястщан штатында шящяр. Ящ. 485,2 мин (2001). Аравалли д-рында 900 м щцнд.-дя йерляшир. Д.й. говшаьы. Юлкянин ясас дини мяркязляриндян бири, мцсялманларын зийарятэащ йеридир. Щиндистанда илк мясъидлярдян бири (12 яср) бурададыр. Тохуъулуг вя йейинти сянайеси, ири д.й. емалатханалары, мемарлыг абидяляри вар.

  ACMÉR

  АЪМÉР, Аъмир – Щиндистанын шм.-г.-индя, Раъястщан штатында шящяр. Ящ. 485,2 мин (2001). Аравалли д-рында 900 м щцнд.-дя йерляшир. Д.й. говшаьы. Юлкянин ясас дини мяркязляриндян бири, мцсялманларын зийарятэащ йеридир. Щиндистанда илк мясъидлярдян бири (12 яср) бурададыр. Тохуъулуг вя йейинти сянайеси, ири д.й. емалатханалары, мемарлыг абидяляри вар.