Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTAN VƏ AZALAN FUNKSİYALAR

  АРТАН ВЯ АЗАЛАН ФУНКСИЙАЛАР,   ъидди  артан  вя ъидди аза лан функсийалар – аргументинин гиймятинин артмасы иля монотон arтан (азалан) функсийалар. 

                 Артан (а) вя азалан (б) функсийалар.

   Мяс., 2x+1, x3, 2x, lnx, аръсинх артан, 2–3x, 1–x3, e–x, аръъосх азалан функсийалардыр. E чохлуьундан эютцрцлмцш истянилян x1, x2 цчцн x1 < x2 олдугда f(x1)  <  f(x2)  юдянярся, f(x) функсийасы бу чохлугда артан функсийа, f(x1) > f(x2) юдяндикдя ися азалан функсийа адланыр (шяк.). f(x1) ≤ f(x2) бярабярсизлийи юдяндикдя f(x) функсийасы азал майа н, f(x1) ≥ f(x2) олдугда ися арт майан функсийа адланыр.

  (а, б) интервалында диференсиалланан f(x) функсийасынын бу интервалда артан (азалан) олмасы цчцн йалныз вя йалныз (а, б)-дя f′(x)≥ 0 [f′(x)≤ 0 ] вя (а, б)-дян эютцрцлмцш щяр бир интервалда f′(x≠0) олмалыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTAN VƏ AZALAN FUNKSİYALAR

  АРТАН ВЯ АЗАЛАН ФУНКСИЙАЛАР,   ъидди  артан  вя ъидди аза лан функсийалар – аргументинин гиймятинин артмасы иля монотон arтан (азалан) функсийалар. 

                 Артан (а) вя азалан (б) функсийалар.

   Мяс., 2x+1, x3, 2x, lnx, аръсинх артан, 2–3x, 1–x3, e–x, аръъосх азалан функсийалардыр. E чохлуьундан эютцрцлмцш истянилян x1, x2 цчцн x1 < x2 олдугда f(x1)  <  f(x2)  юдянярся, f(x) функсийасы бу чохлугда артан функсийа, f(x1) > f(x2) юдяндикдя ися азалан функсийа адланыр (шяк.). f(x1) ≤ f(x2) бярабярсизлийи юдяндикдя f(x) функсийасы азал майа н, f(x1) ≥ f(x2) олдугда ися арт майан функсийа адланыр.

  (а, б) интервалында диференсиалланан f(x) функсийасынын бу интервалда артан (азалан) олмасы цчцн йалныз вя йалныз (а, б)-дя f′(x)≥ 0 [f′(x)≤ 0 ] вя (а, б)-дян эютцрцлмцш щяр бир интервалда f′(x≠0) олмалыдыр.

  ARTAN VƏ AZALAN FUNKSİYALAR

  АРТАН ВЯ АЗАЛАН ФУНКСИЙАЛАР,   ъидди  артан  вя ъидди аза лан функсийалар – аргументинин гиймятинин артмасы иля монотон arтан (азалан) функсийалар. 

                 Артан (а) вя азалан (б) функсийалар.

   Мяс., 2x+1, x3, 2x, lnx, аръсинх артан, 2–3x, 1–x3, e–x, аръъосх азалан функсийалардыр. E чохлуьундан эютцрцлмцш истянилян x1, x2 цчцн x1 < x2 олдугда f(x1)  <  f(x2)  юдянярся, f(x) функсийасы бу чохлугда артан функсийа, f(x1) > f(x2) юдяндикдя ися азалан функсийа адланыр (шяк.). f(x1) ≤ f(x2) бярабярсизлийи юдяндикдя f(x) функсийасы азал майа н, f(x1) ≥ f(x2) олдугда ися арт майан функсийа адланыр.

  (а, б) интервалында диференсиалланан f(x) функсийасынын бу интервалда артан (азалан) олмасы цчцн йалныз вя йалныз (а, б)-дя f′(x)≥ 0 [f′(x)≤ 0 ] вя (а, б)-дян эютцрцлмцш щяр бир интервалда f′(x≠0) олмалыдыр.