Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTEL

  АРТЕЛ – щяр щансы ишлярин апарылмасы вя йа мцяссисянин тяшкили мягсядиля   йарадылан кюнцллц бирляшмя. Капитализмин инкишафы иля мейдана эялмиш вя хырда истещсалчыларын  бирлийи  кими  мювъуд  олмушдур. Гысамцддятли,  йахуд  мювсцми  бирлик  кими йарадылан А. дя эениш йайылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTEL

  АРТЕЛ – щяр щансы ишлярин апарылмасы вя йа мцяссисянин тяшкили мягсядиля   йарадылан кюнцллц бирляшмя. Капитализмин инкишафы иля мейдана эялмиш вя хырда истещсалчыларын  бирлийи  кими  мювъуд  олмушдур. Гысамцддятли,  йахуд  мювсцми  бирлик  кими йарадылан А. дя эениш йайылмышдыр.

  ARTEL

  АРТЕЛ – щяр щансы ишлярин апарылмасы вя йа мцяссисянин тяшкили мягсядиля   йарадылан кюнцллц бирляшмя. Капитализмин инкишафы иля мейдана эялмиш вя хырда истещсалчыларын  бирлийи  кими  мювъуд  олмушдур. Гысамцддятли,  йахуд  мювсцми  бирлик  кими йарадылан А. дя эениш йайылмышдыр.