Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AÇANLAR, h a ç a n,  n q a ç a n

  АЧАР, информатикада – 1) файллардакы йазылары адландырмаг вя она мцраъияти тезляшдирмяк мягсядиля истифадя олунан ишаряляр мяъмусу. Индексли ардыъыл файлда А. йазынын мцщцм елементидир. 2) Мялуматын шифрлянмяси вя шифринин ачылмасы просесиндя истифадя олунан код. 3) Бах Електрик ачары.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AÇANLAR, h a ç a n,  n q a ç a n

  АЧАР, информатикада – 1) файллардакы йазылары адландырмаг вя она мцраъияти тезляшдирмяк мягсядиля истифадя олунан ишаряляр мяъмусу. Индексли ардыъыл файлда А. йазынын мцщцм елементидир. 2) Мялуматын шифрлянмяси вя шифринин ачылмасы просесиндя истифадя олунан код. 3) Бах Електрик ачары.

  AÇANLAR, h a ç a n,  n q a ç a n

  АЧАР, информатикада – 1) файллардакы йазылары адландырмаг вя она мцраъияти тезляшдирмяк мягсядиля истифадя олунан ишаряляр мяъмусу. Индексли ардыъыл файлда А. йазынын мцщцм елементидир. 2) Мялуматын шифрлянмяси вя шифринин ачылмасы просесиндя истифадя олунан код. 3) Бах Електрик ачары.