Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRMA İSTİQLALİYYƏT ORDUSU (BİO)

  БИРМА ИСТИГЛАЛИЙЙЯТ ОРДУСУ (БИО) – инэилис мцстямлякячиляриня гаршы мцбаризя апармаг мягсядиля Бирма миллятчиляри тяряфиндян Йапонийанын дястяйи иля 1941–42 иллярдя йарадылмыш щярби дястяляр. Башчысы Аун Сан иди. БИО Йапонийа ордусу иля бирликдя (1941, декабр – 1942, йанвар) инэилис гошунларына гаршы дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Йапонийанын Бирманы ишьал етмясиндян сонра БИО йапонлар тяряфиндян Бирма Мцдафия Ордусу кими йенидян тяшкил олунмуш, 1943 илдя ися Бирма Милли Ордусу (БМО) адландырылмышды; Аун Сан мцдафия назири вя БМО-нун башчысы тяйин едилмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRMA İSTİQLALİYYƏT ORDUSU (BİO)

  БИРМА ИСТИГЛАЛИЙЙЯТ ОРДУСУ (БИО) – инэилис мцстямлякячиляриня гаршы мцбаризя апармаг мягсядиля Бирма миллятчиляри тяряфиндян Йапонийанын дястяйи иля 1941–42 иллярдя йарадылмыш щярби дястяляр. Башчысы Аун Сан иди. БИО Йапонийа ордусу иля бирликдя (1941, декабр – 1942, йанвар) инэилис гошунларына гаршы дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Йапонийанын Бирманы ишьал етмясиндян сонра БИО йапонлар тяряфиндян Бирма Мцдафия Ордусу кими йенидян тяшкил олунмуш, 1943 илдя ися Бирма Милли Ордусу (БМО) адландырылмышды; Аун Сан мцдафия назири вя БМО-нун башчысы тяйин едилмишди.

  BİRMA İSTİQLALİYYƏT ORDUSU (BİO)

  БИРМА ИСТИГЛАЛИЙЙЯТ ОРДУСУ (БИО) – инэилис мцстямлякячиляриня гаршы мцбаризя апармаг мягсядиля Бирма миллятчиляри тяряфиндян Йапонийанын дястяйи иля 1941–42 иллярдя йарадылмыш щярби дястяляр. Башчысы Аун Сан иди. БИО Йапонийа ордусу иля бирликдя (1941, декабр – 1942, йанвар) инэилис гошунларына гаршы дюйцшлярдя иштирак етмишдир. Йапонийанын Бирманы ишьал етмясиндян сонра БИО йапонлар тяряфиндян Бирма Мцдафия Ордусу кими йенидян тяшкил олунмуш, 1943 илдя ися Бирма Милли Ордусу (БМО) адландырылмышды; Аун Сан мцдафия назири вя БМО-нун башчысы тяйин едилмишди.