Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRMA PİŞİYİ

  БИРМА ПИШИЙИ – йарымузунтцклц пишик ъинси. 1920-ъи иллярдя Франсада йетишдирилмишдир. Бядяни язяляли, азъа узунсовдур; гцввятли гыса айаглары вар. Башы йумру, алны бир гядяр дикдир. Эюзляри овал формалы, тцнд-мавидир. Тцкц Сиам пишийи тцкц рянэиндя, (бах Сиам пишийи), ипяк кими йумшаг, бойнунда, белиндя, йанларында вя гуйруьунда даща узундур. Б.п. рянэинин фяргляндириъи яламяти бцтцн пянъяляринин симметрик аь “ъораб”да олмасы – аь тцкля юртцлмясидир. Сакит вя инсана тез алышандыр.

  Бирма пишийи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRMA PİŞİYİ

  БИРМА ПИШИЙИ – йарымузунтцклц пишик ъинси. 1920-ъи иллярдя Франсада йетишдирилмишдир. Бядяни язяляли, азъа узунсовдур; гцввятли гыса айаглары вар. Башы йумру, алны бир гядяр дикдир. Эюзляри овал формалы, тцнд-мавидир. Тцкц Сиам пишийи тцкц рянэиндя, (бах Сиам пишийи), ипяк кими йумшаг, бойнунда, белиндя, йанларында вя гуйруьунда даща узундур. Б.п. рянэинин фяргляндириъи яламяти бцтцн пянъяляринин симметрик аь “ъораб”да олмасы – аь тцкля юртцлмясидир. Сакит вя инсана тез алышандыр.

  Бирма пишийи.

  BİRMA PİŞİYİ

  БИРМА ПИШИЙИ – йарымузунтцклц пишик ъинси. 1920-ъи иллярдя Франсада йетишдирилмишдир. Бядяни язяляли, азъа узунсовдур; гцввятли гыса айаглары вар. Башы йумру, алны бир гядяр дикдир. Эюзляри овал формалы, тцнд-мавидир. Тцкц Сиам пишийи тцкц рянэиндя, (бах Сиам пишийи), ипяк кими йумшаг, бойнунда, белиндя, йанларында вя гуйруьунда даща узундур. Б.п. рянэинин фяргляндириъи яламяти бцтцн пянъяляринин симметрик аь “ъораб”да олмасы – аь тцкля юртцлмясидир. Сакит вя инсана тез алышандыр.

  Бирма пишийи.