Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AÇAR, m u s i q i d ə

  АЧАР, м у с и г и д я – сясин уъалыьыны вя адыны эюстярян хцсуси ишаря; нот хятляриндян биринин цзяриндя йазылыр. А. щямчинин нот хятляриндя йазылан бцтцн сяслярин адыны вя уъалыьыны мцяййянляшдирир. До, сол вя фа А.-лары биринъи октаванын до вя сол, кичик октаванын фа сясинин вязиййятини эюстярир. Скрипка (2-ъи хяттин цзяриндя сол), бас (4-ъц хяттин цзяриндя фа), тенор (4-ъц хяттин цзяриндя до), алто (3-ъц хяттин цзяриндя до) А.-лары даща чох ишлянир. Сопрано, мессо-сопрано, баритон вя с. А.- лар да вар. Мяс., Азярб. чальы алятляриндян тар цчцн йазылмыш ясярляр мессо-сопрано А.-ы иля (2-ъи хяттин цзяриндя до) эюстярилир. А. нот хяттинин башланьыъында йазылыр; сяслянмя реэистри дяйишдикдя нот хяттинин мцхтялиф йерляриндя йени ачар йазыла биляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AÇAR, m u s i q i d ə

  АЧАР, м у с и г и д я – сясин уъалыьыны вя адыны эюстярян хцсуси ишаря; нот хятляриндян биринин цзяриндя йазылыр. А. щямчинин нот хятляриндя йазылан бцтцн сяслярин адыны вя уъалыьыны мцяййянляшдирир. До, сол вя фа А.-лары биринъи октаванын до вя сол, кичик октаванын фа сясинин вязиййятини эюстярир. Скрипка (2-ъи хяттин цзяриндя сол), бас (4-ъц хяттин цзяриндя фа), тенор (4-ъц хяттин цзяриндя до), алто (3-ъц хяттин цзяриндя до) А.-лары даща чох ишлянир. Сопрано, мессо-сопрано, баритон вя с. А.- лар да вар. Мяс., Азярб. чальы алятляриндян тар цчцн йазылмыш ясярляр мессо-сопрано А.-ы иля (2-ъи хяттин цзяриндя до) эюстярилир. А. нот хяттинин башланьыъында йазылыр; сяслянмя реэистри дяйишдикдя нот хяттинин мцхтялиф йерляриндя йени ачар йазыла биляр.

  AÇAR, m u s i q i d ə

  АЧАР, м у с и г и д я – сясин уъалыьыны вя адыны эюстярян хцсуси ишаря; нот хятляриндян биринин цзяриндя йазылыр. А. щямчинин нот хятляриндя йазылан бцтцн сяслярин адыны вя уъалыьыны мцяййянляшдирир. До, сол вя фа А.-лары биринъи октаванын до вя сол, кичик октаванын фа сясинин вязиййятини эюстярир. Скрипка (2-ъи хяттин цзяриндя сол), бас (4-ъц хяттин цзяриндя фа), тенор (4-ъц хяттин цзяриндя до), алто (3-ъц хяттин цзяриндя до) А.-лары даща чох ишлянир. Сопрано, мессо-сопрано, баритон вя с. А.- лар да вар. Мяс., Азярб. чальы алятляриндян тар цчцн йазылмыш ясярляр мессо-сопрано А.-ы иля (2-ъи хяттин цзяриндя до) эюстярилир. А. нот хяттинин башланьыъында йазылыр; сяслянмя реэистри дяйишдикдя нот хяттинин мцхтялиф йерляриндя йени ачар йазыла биляр.