Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏYRİVƏNG MƏBƏDİ

  ƏYRİVƏNG MƏBƏDİ – Azәrb. Resp. Gәdәbәy r-nunun Əyrivәng k. әrazisindә 9–10 әsrlәrә aid memarlıq abidәsi. Əyriçayın sol sahilindәki meşә örtüklü hündür tәpәnin üstündә yerlәşir. Mәbәdin dam örtüyü vә divarlarının bir hissәsi dağılmışdır. Uz. 7,5 m, eni 3,7 m, divarlarının qalınlığı 1,1 m-dir. Abidәnin nalvarı mehrab apsidası üçün düzbucaqlı mәbәdin ş. divarının ortasında әlavә düzbucaqlı çıxıntı inşa olunmuş, apsida çәrçivә içәrisinә yerlәşdirilmişdir. Pastoforilәrin (әlavә ibadәt otaqları) apsidanın yanlarında deyil, ondan q.-dә, mәbәdin şm. vә c. tәrәflәrindә inşa edilmәsi, Əyrivәng tipli mәbәdlәri digәr alban mәbәdlәrindәn fәrqlәndirir. Uz. 2,6 m, eni 1,15 m olan düzbucaqlı pastoforilәr ş.-dә yarımoval formalı apsida ilә tamamlanır. O qәdәr dә hündür olmayan qapı yeri müvafiq pastoforini ibadәt zalı ilә әlaqәlәndirir. Ə.m.-nin q. divarının ortasında yerlәşәn yeganә girişi sonradan inşa edilmiş dәhlizә açılır. Mәbәd vә dәhliz müxtәlifölçülü kobud qırma daşlardan, hәmçinin çay daşlarından tikilmiş, bәrkidici material kimi әhәng mәhlulundan istifadә edilmişdir. Pәncәrә yerlәri haşiyәsizdir. Karniz bir qәdәr kәnara çıxan düzbucaqlı daş cәrgәsindәn ibarәtdir.

  Əd.: Xәlilov M.C. Albaniyanın xristian abidәlәri (IV–X әsrlәr). B., 2011.

  Яйривянэ мябяди. 9–10 ясрляр.
  Эядябяй району.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏYRİVƏNG MƏBƏDİ

  ƏYRİVƏNG MƏBƏDİ – Azәrb. Resp. Gәdәbәy r-nunun Əyrivәng k. әrazisindә 9–10 әsrlәrә aid memarlıq abidәsi. Əyriçayın sol sahilindәki meşә örtüklü hündür tәpәnin üstündә yerlәşir. Mәbәdin dam örtüyü vә divarlarının bir hissәsi dağılmışdır. Uz. 7,5 m, eni 3,7 m, divarlarının qalınlığı 1,1 m-dir. Abidәnin nalvarı mehrab apsidası üçün düzbucaqlı mәbәdin ş. divarının ortasında әlavә düzbucaqlı çıxıntı inşa olunmuş, apsida çәrçivә içәrisinә yerlәşdirilmişdir. Pastoforilәrin (әlavә ibadәt otaqları) apsidanın yanlarında deyil, ondan q.-dә, mәbәdin şm. vә c. tәrәflәrindә inşa edilmәsi, Əyrivәng tipli mәbәdlәri digәr alban mәbәdlәrindәn fәrqlәndirir. Uz. 2,6 m, eni 1,15 m olan düzbucaqlı pastoforilәr ş.-dә yarımoval formalı apsida ilә tamamlanır. O qәdәr dә hündür olmayan qapı yeri müvafiq pastoforini ibadәt zalı ilә әlaqәlәndirir. Ə.m.-nin q. divarının ortasında yerlәşәn yeganә girişi sonradan inşa edilmiş dәhlizә açılır. Mәbәd vә dәhliz müxtәlifölçülü kobud qırma daşlardan, hәmçinin çay daşlarından tikilmiş, bәrkidici material kimi әhәng mәhlulundan istifadә edilmişdir. Pәncәrә yerlәri haşiyәsizdir. Karniz bir qәdәr kәnara çıxan düzbucaqlı daş cәrgәsindәn ibarәtdir.

  Əd.: Xәlilov M.C. Albaniyanın xristian abidәlәri (IV–X әsrlәr). B., 2011.

  Яйривянэ мябяди. 9–10 ясрляр.
  Эядябяй району.

  ƏYRİVƏNG MƏBƏDİ

  ƏYRİVƏNG MƏBƏDİ – Azәrb. Resp. Gәdәbәy r-nunun Əyrivәng k. әrazisindә 9–10 әsrlәrә aid memarlıq abidәsi. Əyriçayın sol sahilindәki meşә örtüklü hündür tәpәnin üstündә yerlәşir. Mәbәdin dam örtüyü vә divarlarının bir hissәsi dağılmışdır. Uz. 7,5 m, eni 3,7 m, divarlarının qalınlığı 1,1 m-dir. Abidәnin nalvarı mehrab apsidası üçün düzbucaqlı mәbәdin ş. divarının ortasında әlavә düzbucaqlı çıxıntı inşa olunmuş, apsida çәrçivә içәrisinә yerlәşdirilmişdir. Pastoforilәrin (әlavә ibadәt otaqları) apsidanın yanlarında deyil, ondan q.-dә, mәbәdin şm. vә c. tәrәflәrindә inşa edilmәsi, Əyrivәng tipli mәbәdlәri digәr alban mәbәdlәrindәn fәrqlәndirir. Uz. 2,6 m, eni 1,15 m olan düzbucaqlı pastoforilәr ş.-dә yarımoval formalı apsida ilә tamamlanır. O qәdәr dә hündür olmayan qapı yeri müvafiq pastoforini ibadәt zalı ilә әlaqәlәndirir. Ə.m.-nin q. divarının ortasında yerlәşәn yeganә girişi sonradan inşa edilmiş dәhlizә açılır. Mәbәd vә dәhliz müxtәlifölçülü kobud qırma daşlardan, hәmçinin çay daşlarından tikilmiş, bәrkidici material kimi әhәng mәhlulundan istifadә edilmişdir. Pәncәrә yerlәri haşiyәsizdir. Karniz bir qәdәr kәnara çıxan düzbucaqlı daş cәrgәsindәn ibarәtdir.

  Əd.: Xәlilov M.C. Albaniyanın xristian abidәlәri (IV–X әsrlәr). B., 2011.

  Яйривянэ мябяди. 9–10 ясрляр.
  Эядябяй району.