Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AÇEMLƏR, a ç i m, a k i m, a k e m


  AЧEMLЯR, а ч i m, а k i m , а к е м – Qanaнын ъ.-унда akanлар qrupundan xalq. Sayы 612 min nяfяrdir (2000). Aшanti vя akvaпим дилляриндя данышырлар. А.-ын 60%-ндян чоху христиан, галанлары ися мцсялман вя яняняви етигадларыны горуйуб сахлайанлардыр. Яsas mяшьuliyyяtlяri яkinчilik (maniok, чяltik, darы, qarьыdalы, какао вя с.), гушчулуг вя малдарлыгдыр. Тoxuculuq, dulusчuluq вя дямирчиликля dя mяшьul olurlar.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AÇEMLƏR, a ç i m, a k i m, a k e m


  AЧEMLЯR, а ч i m, а k i m , а к е м – Qanaнын ъ.-унда akanлар qrupundan xalq. Sayы 612 min nяfяrdir (2000). Aшanti vя akvaпим дилляриндя данышырлар. А.-ын 60%-ндян чоху христиан, галанлары ися мцсялман вя яняняви етигадларыны горуйуб сахлайанлардыр. Яsas mяшьuliyyяtlяri яkinчilik (maniok, чяltik, darы, qarьыdalы, какао вя с.), гушчулуг вя малдарлыгдыр. Тoxuculuq, dulusчuluq вя дямирчиликля dя mяшьul olurlar.

  AÇEMLƏR, a ç i m, a k i m, a k e m


  AЧEMLЯR, а ч i m, а k i m , а к е м – Qanaнын ъ.-унда akanлар qrupundan xalq. Sayы 612 min nяfяrdir (2000). Aшanti vя akvaпим дилляриндя данышырлар. А.-ын 60%-ндян чоху христиан, галанлары ися мцсялман вя яняняви етигадларыны горуйуб сахлайанлардыр. Яsas mяшьuliyyяtlяri яkinчilik (maniok, чяltik, darы, qarьыdalы, какао вя с.), гушчулуг вя малдарлыгдыр. Тoxuculuq, dulusчuluq вя дямирчиликля dя mяшьul olurlar.