Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİRMİNHEM

  БИРМИНЩЕМ (Бирминэщам) – Б.Британийада, Мяркязи Инэилтярядя шящяр. Гярби Мидленд конурбасийасынын мяркязи. Ящ. 984 мин (2005; конурбасийада тягр. 3.5 млн.). Ящалисинин сайына эюря юлкянин икинъи (Лондондан сонра) шящяридир. Бирминщем платосундадыр. Автомобил вя д.й.-лары говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.
      Б.-ын ады илк дяфя Инэилтярянин 1085/86 илляр торпаг кадастрында гейд олунур. 1166 илдя йармаркалар кечирмяк щцгугу алмышдыр. 16 ясрдян щямчинин дямирчилик сянятинин (силащ, метал вя зярэярлик мямулатларынын истещсалы) мяркязи кими танынмышдыр. Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) дюврцндя Б. силащла тяъщиз етдийи парламент ордусуну дястяклядийи цчцн 1643 илдя крал гошуну тяряфиндян йандырылмышдыр. 18 ясрин 2-ъи йарысындан сянайе ингилабы эедишиындя Б. сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Ъянуби Стаффордширин даш кюмцрц вя йерли дямир филизляри ясасында бурада гара металлурэийа вя метал емалы сянайеси, машынгайырма мцяссисяляри сцрятля артырды. 30 мин сакини (1770) олан кичик сяняткарлар шящяри Б. 19 ясрин сонларында ящалиси 520 мин няфярдян чох олан ири
  сянайе мяркязиня чеврилди. 1830 илдя Б.-дя йаранмыш Бирминщем сийаси иттифагы 1832 ил парламент ислащаты уьрунда мцбаризядя мцщцм рол ойнады. Б. 1838 илдя шящяр статусу алды. 1830–40 иллярдя чартист щярякатынын мцщцм мяркязи иди. 20 ясрин яввялляриндян Б.-дя щярби истещсал сцрятля артырды. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя алман авиасийасынын щцъумлары нятиъясиндя шящяр  эцълц даьынтылара мяруз галды.

  Бирминщем шящяриндян эюрцнцш. Б.Британийа.

       Готика цслубунда инша едилмиш Мцг. Мартин килсяси (13 ясрин орталары, 19 ясрдя йенидян тикилмишдир), классисизм цслубунда Ратуша (1832–34, мемар Ъ.А. Щенсом), неоготика цслубунда Сент-Чад баш килсяси (1839–41, мемар О. Пйуъин) вя еклектика цслубунда бир сыра бюйцк биналар сечилир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Б.-ин мяркязи щиссяси йенидян гурулмушдур. Чохмяртябяли биналар (Буллrинг иътимаи тиъарят комплекси, 1960) вя 1950–60-ъы иллярин йашайыш массивляри гядим сянайе вя йашайыш тикилиляринин ящатясиндядир. Сых канал шябякяси вар (уз. тягр. 60 км, эямичилик цчцн, ясасян, йарарлыдыр; 18 ясрин 2-ъи йарысы). Б. юлкянин апарыъы тящсил мяркязляриндян биридир; Астон ун-ти (ясасы 1895 илдя бялядиййя техники мяктяби кими гойулмушдур; 1966 илдян ун-т статусу), Бирминщем ун-ти (1900), Мяркязи Инэилтяря ун-ти (ясасы 1971 илдя гойулмушдур; 1992 илдян ун-т статусу), бир сыра коллеъляр (ясасян, техники профилли), консерваторийа (1989); Бирминщем китабхана комплекси (1866) фяалиййят эюстярир. Шящяр музейиндя вя Ряссамлыг галерейасында (щяр икиси 1867 илдя тясис олунмушдур) 17 яср италйан ряссамларынын гиймятли коллексийалары, прерафаелитлярин графика ясярляри вя инэилис ряссамларынын акварелляри сахланылыр. Айкон мцасир инъясянят галерейасы (1966) вар.

  Бирминщем Университети. Б.Британийа.

  Бирминщем крал балети
  (1945 илдя Лондонда йарадылмыш, 1990 илдян Б.-дядир), репертуар театры (1913), симфоник оркестр (1920), Милли сярэи мяркязи (1976) фяалиййят эюстярир. “Астон Вилла” вя “Бирминщем Сити” футбол клублары узун иллярдир Инэилтяря чемпионатларынын иштиракчысыдыр; “Вилла Парк” (тягр. 40 мин тамашачы) вя “Сент-Ендрцс” (тягр. 30 мин тамашачы) стадионларында чыхыш едирляр.
       Игтисадиййатында хидмят сферасы цстцнлцк тяшкил едир. Б. щцгуг хидмятляри (500-дян чох щцгуг фирмасы), сыьорта иши (юлкядя Лондондан сонра 2-ъи), банк (онларла бейнялхалг вя милли банк) вя сярэи (юлкядяки бцтцн сярэилярин тягр. 40%-и, о ъцмлядян щяр ил кечирилян “Мотор Сщов” автомобил сярэиси) бизнесинин, ишэцзар туризмин (илдя бир нечя млн. няфяр) мцщцм мяркязидир. Ири ЕТТКИ мяркязидир (1983 илдя Астон елми паркы вя с.); дцнйада ян ири хярчянэ хястяликляринин юйрянилмяси мяркязляриндян биридир (Бирминщем ун-ти няздиндя Онколожи Тядгигатлар Мяркязи). Игтисади фяал ящалинин тягр. 18%-и емал сянайесиндя мяшьулдур. Машынгайырма вя метал емалы инкишаф етмишдир. Автомобилгайырма (“Форд”, “Йагуар”, “Ленд- ровер” автомобилляринин йыьылмасы), електротехника, радиоелектроника вя щярби сянайе, щямчинин дязэащ, авиасийа щиссяляри вя деталларынын истещсалы, ялван металларын тюкцлмяси вя прокаты, зярэярлик мямулаты истещсалы цмуммилли ящямиййят дашыйыр. Шцшя, йейинти, шин (“Данлоп” фирмасынын з-ду) сянайеси мцяссисяляри вя с. фяалиййят эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİRMİNHEM

  БИРМИНЩЕМ (Бирминэщам) – Б.Британийада, Мяркязи Инэилтярядя шящяр. Гярби Мидленд конурбасийасынын мяркязи. Ящ. 984 мин (2005; конурбасийада тягр. 3.5 млн.). Ящалисинин сайына эюря юлкянин икинъи (Лондондан сонра) шящяридир. Бирминщем платосундадыр. Автомобил вя д.й.-лары говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.
      Б.-ын ады илк дяфя Инэилтярянин 1085/86 илляр торпаг кадастрында гейд олунур. 1166 илдя йармаркалар кечирмяк щцгугу алмышдыр. 16 ясрдян щямчинин дямирчилик сянятинин (силащ, метал вя зярэярлик мямулатларынын истещсалы) мяркязи кими танынмышдыр. Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) дюврцндя Б. силащла тяъщиз етдийи парламент ордусуну дястяклядийи цчцн 1643 илдя крал гошуну тяряфиндян йандырылмышдыр. 18 ясрин 2-ъи йарысындан сянайе ингилабы эедишиындя Б. сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Ъянуби Стаффордширин даш кюмцрц вя йерли дямир филизляри ясасында бурада гара металлурэийа вя метал емалы сянайеси, машынгайырма мцяссисяляри сцрятля артырды. 30 мин сакини (1770) олан кичик сяняткарлар шящяри Б. 19 ясрин сонларында ящалиси 520 мин няфярдян чох олан ири
  сянайе мяркязиня чеврилди. 1830 илдя Б.-дя йаранмыш Бирминщем сийаси иттифагы 1832 ил парламент ислащаты уьрунда мцбаризядя мцщцм рол ойнады. Б. 1838 илдя шящяр статусу алды. 1830–40 иллярдя чартист щярякатынын мцщцм мяркязи иди. 20 ясрин яввялляриндян Б.-дя щярби истещсал сцрятля артырды. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя алман авиасийасынын щцъумлары нятиъясиндя шящяр  эцълц даьынтылара мяруз галды.

  Бирминщем шящяриндян эюрцнцш. Б.Британийа.

       Готика цслубунда инша едилмиш Мцг. Мартин килсяси (13 ясрин орталары, 19 ясрдя йенидян тикилмишдир), классисизм цслубунда Ратуша (1832–34, мемар Ъ.А. Щенсом), неоготика цслубунда Сент-Чад баш килсяси (1839–41, мемар О. Пйуъин) вя еклектика цслубунда бир сыра бюйцк биналар сечилир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Б.-ин мяркязи щиссяси йенидян гурулмушдур. Чохмяртябяли биналар (Буллrинг иътимаи тиъарят комплекси, 1960) вя 1950–60-ъы иллярин йашайыш массивляри гядим сянайе вя йашайыш тикилиляринин ящатясиндядир. Сых канал шябякяси вар (уз. тягр. 60 км, эямичилик цчцн, ясасян, йарарлыдыр; 18 ясрин 2-ъи йарысы). Б. юлкянин апарыъы тящсил мяркязляриндян биридир; Астон ун-ти (ясасы 1895 илдя бялядиййя техники мяктяби кими гойулмушдур; 1966 илдян ун-т статусу), Бирминщем ун-ти (1900), Мяркязи Инэилтяря ун-ти (ясасы 1971 илдя гойулмушдур; 1992 илдян ун-т статусу), бир сыра коллеъляр (ясасян, техники профилли), консерваторийа (1989); Бирминщем китабхана комплекси (1866) фяалиййят эюстярир. Шящяр музейиндя вя Ряссамлыг галерейасында (щяр икиси 1867 илдя тясис олунмушдур) 17 яср италйан ряссамларынын гиймятли коллексийалары, прерафаелитлярин графика ясярляри вя инэилис ряссамларынын акварелляри сахланылыр. Айкон мцасир инъясянят галерейасы (1966) вар.

  Бирминщем Университети. Б.Британийа.

  Бирминщем крал балети
  (1945 илдя Лондонда йарадылмыш, 1990 илдян Б.-дядир), репертуар театры (1913), симфоник оркестр (1920), Милли сярэи мяркязи (1976) фяалиййят эюстярир. “Астон Вилла” вя “Бирминщем Сити” футбол клублары узун иллярдир Инэилтяря чемпионатларынын иштиракчысыдыр; “Вилла Парк” (тягр. 40 мин тамашачы) вя “Сент-Ендрцс” (тягр. 30 мин тамашачы) стадионларында чыхыш едирляр.
       Игтисадиййатында хидмят сферасы цстцнлцк тяшкил едир. Б. щцгуг хидмятляри (500-дян чох щцгуг фирмасы), сыьорта иши (юлкядя Лондондан сонра 2-ъи), банк (онларла бейнялхалг вя милли банк) вя сярэи (юлкядяки бцтцн сярэилярин тягр. 40%-и, о ъцмлядян щяр ил кечирилян “Мотор Сщов” автомобил сярэиси) бизнесинин, ишэцзар туризмин (илдя бир нечя млн. няфяр) мцщцм мяркязидир. Ири ЕТТКИ мяркязидир (1983 илдя Астон елми паркы вя с.); дцнйада ян ири хярчянэ хястяликляринин юйрянилмяси мяркязляриндян биридир (Бирминщем ун-ти няздиндя Онколожи Тядгигатлар Мяркязи). Игтисади фяал ящалинин тягр. 18%-и емал сянайесиндя мяшьулдур. Машынгайырма вя метал емалы инкишаф етмишдир. Автомобилгайырма (“Форд”, “Йагуар”, “Ленд- ровер” автомобилляринин йыьылмасы), електротехника, радиоелектроника вя щярби сянайе, щямчинин дязэащ, авиасийа щиссяляри вя деталларынын истещсалы, ялван металларын тюкцлмяси вя прокаты, зярэярлик мямулаты истещсалы цмуммилли ящямиййят дашыйыр. Шцшя, йейинти, шин (“Данлоп” фирмасынын з-ду) сянайеси мцяссисяляри вя с. фяалиййят эюстярир.

  BİRMİNHEM

  БИРМИНЩЕМ (Бирминэщам) – Б.Британийада, Мяркязи Инэилтярядя шящяр. Гярби Мидленд конурбасийасынын мяркязи. Ящ. 984 мин (2005; конурбасийада тягр. 3.5 млн.). Ящалисинин сайына эюря юлкянин икинъи (Лондондан сонра) шящяридир. Бирминщем платосундадыр. Автомобил вя д.й.-лары говшаьы. Бейнялхалг аеропорт.
      Б.-ын ады илк дяфя Инэилтярянин 1085/86 илляр торпаг кадастрында гейд олунур. 1166 илдя йармаркалар кечирмяк щцгугу алмышдыр. 16 ясрдян щямчинин дямирчилик сянятинин (силащ, метал вя зярэярлик мямулатларынын истещсалы) мяркязи кими танынмышдыр. Инэилтяря буржуа ингилабы (17 яср) дюврцндя Б. силащла тяъщиз етдийи парламент ордусуну дястяклядийи цчцн 1643 илдя крал гошуну тяряфиндян йандырылмышдыр. 18 ясрин 2-ъи йарысындан сянайе ингилабы эедишиындя Б. сцрятля инкишаф етмяйя башлады. Ъянуби Стаффордширин даш кюмцрц вя йерли дямир филизляри ясасында бурада гара металлурэийа вя метал емалы сянайеси, машынгайырма мцяссисяляри сцрятля артырды. 30 мин сакини (1770) олан кичик сяняткарлар шящяри Б. 19 ясрин сонларында ящалиси 520 мин няфярдян чох олан ири
  сянайе мяркязиня чеврилди. 1830 илдя Б.-дя йаранмыш Бирминщем сийаси иттифагы 1832 ил парламент ислащаты уьрунда мцбаризядя мцщцм рол ойнады. Б. 1838 илдя шящяр статусу алды. 1830–40 иллярдя чартист щярякатынын мцщцм мяркязи иди. 20 ясрин яввялляриндян Б.-дя щярби истещсал сцрятля артырды. Икинъи дцнйа мцщарибяси илляриндя алман авиасийасынын щцъумлары нятиъясиндя шящяр  эцълц даьынтылара мяруз галды.

  Бирминщем шящяриндян эюрцнцш. Б.Британийа.

       Готика цслубунда инша едилмиш Мцг. Мартин килсяси (13 ясрин орталары, 19 ясрдя йенидян тикилмишдир), классисизм цслубунда Ратуша (1832–34, мемар Ъ.А. Щенсом), неоготика цслубунда Сент-Чад баш килсяси (1839–41, мемар О. Пйуъин) вя еклектика цслубунда бир сыра бюйцк биналар сечилир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра Б.-ин мяркязи щиссяси йенидян гурулмушдур. Чохмяртябяли биналар (Буллrинг иътимаи тиъарят комплекси, 1960) вя 1950–60-ъы иллярин йашайыш массивляри гядим сянайе вя йашайыш тикилиляринин ящатясиндядир. Сых канал шябякяси вар (уз. тягр. 60 км, эямичилик цчцн, ясасян, йарарлыдыр; 18 ясрин 2-ъи йарысы). Б. юлкянин апарыъы тящсил мяркязляриндян биридир; Астон ун-ти (ясасы 1895 илдя бялядиййя техники мяктяби кими гойулмушдур; 1966 илдян ун-т статусу), Бирминщем ун-ти (1900), Мяркязи Инэилтяря ун-ти (ясасы 1971 илдя гойулмушдур; 1992 илдян ун-т статусу), бир сыра коллеъляр (ясасян, техники профилли), консерваторийа (1989); Бирминщем китабхана комплекси (1866) фяалиййят эюстярир. Шящяр музейиндя вя Ряссамлыг галерейасында (щяр икиси 1867 илдя тясис олунмушдур) 17 яср италйан ряссамларынын гиймятли коллексийалары, прерафаелитлярин графика ясярляри вя инэилис ряссамларынын акварелляри сахланылыр. Айкон мцасир инъясянят галерейасы (1966) вар.

  Бирминщем Университети. Б.Британийа.

  Бирминщем крал балети
  (1945 илдя Лондонда йарадылмыш, 1990 илдян Б.-дядир), репертуар театры (1913), симфоник оркестр (1920), Милли сярэи мяркязи (1976) фяалиййят эюстярир. “Астон Вилла” вя “Бирминщем Сити” футбол клублары узун иллярдир Инэилтяря чемпионатларынын иштиракчысыдыр; “Вилла Парк” (тягр. 40 мин тамашачы) вя “Сент-Ендрцс” (тягр. 30 мин тамашачы) стадионларында чыхыш едирляр.
       Игтисадиййатында хидмят сферасы цстцнлцк тяшкил едир. Б. щцгуг хидмятляри (500-дян чох щцгуг фирмасы), сыьорта иши (юлкядя Лондондан сонра 2-ъи), банк (онларла бейнялхалг вя милли банк) вя сярэи (юлкядяки бцтцн сярэилярин тягр. 40%-и, о ъцмлядян щяр ил кечирилян “Мотор Сщов” автомобил сярэиси) бизнесинин, ишэцзар туризмин (илдя бир нечя млн. няфяр) мцщцм мяркязидир. Ири ЕТТКИ мяркязидир (1983 илдя Астон елми паркы вя с.); дцнйада ян ири хярчянэ хястяликляринин юйрянилмяси мяркязляриндян биридир (Бирминщем ун-ти няздиндя Онколожи Тядгигатлар Мяркязи). Игтисади фяал ящалинин тягр. 18%-и емал сянайесиндя мяшьулдур. Машынгайырма вя метал емалы инкишаф етмишдир. Автомобилгайырма (“Форд”, “Йагуар”, “Ленд- ровер” автомобилляринин йыьылмасы), електротехника, радиоелектроника вя щярби сянайе, щямчинин дязэащ, авиасийа щиссяляри вя деталларынын истещсалы, ялван металларын тюкцлмяси вя прокаты, зярэярлик мямулаты истещсалы цмуммилли ящямиййят дашыйыр. Шцшя, йейинти, шин (“Данлоп” фирмасынын з-ду) сянайеси мцяссисяляри вя с. фяалиййят эюстярир.