Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  ƏZİZBƏYOV Şamil Əbdürrәhim oğlu

  ƏZİZBƏYOV  Şamil  Əbdürrәhim  oğlu (16.2.1906, Aşqabad – 14.5.1976, Bakı) – Azәrb. geoloqu, geologiya-mineralogiya e.d. (1943), prof. (1944), Azәrb. SSR EA akad. (1945), Azәrb. SSR әmәkdar elm xadimi (1960). Azәrb. SSR EA vitse-prezidenti vә Azәrb. SSR EA geologiya-kimya elmlәri vә neft bölmәsinin sәdri (1945–47), Azәrb. SSR EA Rәyasәt Heyәtinin üzvü vә Yer elmlәri bölmәsinin akad.-katibi (1959– 76), eyni zamanda Geologiya İn-tunda petrologiya laboratoriyasının rәhbәri (1947–76) olmuşdur. 1930 ildә Azәrb. Sәnaye İn-tunu bitirmişdir. Ə. Qafqazın geologiyasına, maqnetizminә vә metallogeniyasına dair bir sıra aktual problemlәri hәll etmişdir. O, hәmçinin müxtәlif mәnşәli faydalı qazıntı yataqlarının formalaşması, onların  paylanması qanunauyğunluqlarının tәdqiqatçısı olmuşdur. Nax.-da vә Talış d-rında apardığı geol. tәdqiqatların nәticәsindә bu regionların geol., tektonik, struktur-formasion xәritәlәrini tәrtib etmişdir. İlk dәfә olaraq Kiçik Qafqazın orogen qranitoidlәrinin pelinq xarakterini, onların vulkanogen komplekslәr vә metallogenik proseslәrlә tamamlanmasını müәyyәnlәşdirmişdir. Onun elmi tәdqiqat işlәri müxtәlif faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı vә kәşfi üçün әsas olmuşdur. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var. Çoxcildlik “Azәrbaycanın geologiyası” monoqrafiyasının müәlliflәrindәn biridir. “Qırmızı Əmәk Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz” ordenlәri vә medallarla tәltif olunmuşdur.

  Əsәrlәri: Петрография. Кристаллооптика, породообразующие минералы. Б., 1953; Геология Нахичеванской АССР. М., 1961; Геология и вулканизм Талыша. Б., 1978.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  ƏZİZBƏYOV Şamil Əbdürrәhim oğlu

  ƏZİZBƏYOV  Şamil  Əbdürrәhim  oğlu (16.2.1906, Aşqabad – 14.5.1976, Bakı) – Azәrb. geoloqu, geologiya-mineralogiya e.d. (1943), prof. (1944), Azәrb. SSR EA akad. (1945), Azәrb. SSR әmәkdar elm xadimi (1960). Azәrb. SSR EA vitse-prezidenti vә Azәrb. SSR EA geologiya-kimya elmlәri vә neft bölmәsinin sәdri (1945–47), Azәrb. SSR EA Rәyasәt Heyәtinin üzvü vә Yer elmlәri bölmәsinin akad.-katibi (1959– 76), eyni zamanda Geologiya İn-tunda petrologiya laboratoriyasının rәhbәri (1947–76) olmuşdur. 1930 ildә Azәrb. Sәnaye İn-tunu bitirmişdir. Ə. Qafqazın geologiyasına, maqnetizminә vә metallogeniyasına dair bir sıra aktual problemlәri hәll etmişdir. O, hәmçinin müxtәlif mәnşәli faydalı qazıntı yataqlarının formalaşması, onların  paylanması qanunauyğunluqlarının tәdqiqatçısı olmuşdur. Nax.-da vә Talış d-rında apardığı geol. tәdqiqatların nәticәsindә bu regionların geol., tektonik, struktur-formasion xәritәlәrini tәrtib etmişdir. İlk dәfә olaraq Kiçik Qafqazın orogen qranitoidlәrinin pelinq xarakterini, onların vulkanogen komplekslәr vә metallogenik proseslәrlә tamamlanmasını müәyyәnlәşdirmişdir. Onun elmi tәdqiqat işlәri müxtәlif faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı vә kәşfi üçün әsas olmuşdur. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var. Çoxcildlik “Azәrbaycanın geologiyası” monoqrafiyasının müәlliflәrindәn biridir. “Qırmızı Əmәk Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz” ordenlәri vә medallarla tәltif olunmuşdur.

  Əsәrlәri: Петрография. Кристаллооптика, породообразующие минералы. Б., 1953; Геология Нахичеванской АССР. М., 1961; Геология и вулканизм Талыша. Б., 1978.

  ƏZİZBƏYOV Şamil Əbdürrәhim oğlu

  ƏZİZBƏYOV  Şamil  Əbdürrәhim  oğlu (16.2.1906, Aşqabad – 14.5.1976, Bakı) – Azәrb. geoloqu, geologiya-mineralogiya e.d. (1943), prof. (1944), Azәrb. SSR EA akad. (1945), Azәrb. SSR әmәkdar elm xadimi (1960). Azәrb. SSR EA vitse-prezidenti vә Azәrb. SSR EA geologiya-kimya elmlәri vә neft bölmәsinin sәdri (1945–47), Azәrb. SSR EA Rәyasәt Heyәtinin üzvü vә Yer elmlәri bölmәsinin akad.-katibi (1959– 76), eyni zamanda Geologiya İn-tunda petrologiya laboratoriyasının rәhbәri (1947–76) olmuşdur. 1930 ildә Azәrb. Sәnaye İn-tunu bitirmişdir. Ə. Qafqazın geologiyasına, maqnetizminә vә metallogeniyasına dair bir sıra aktual problemlәri hәll etmişdir. O, hәmçinin müxtәlif mәnşәli faydalı qazıntı yataqlarının formalaşması, onların  paylanması qanunauyğunluqlarının tәdqiqatçısı olmuşdur. Nax.-da vә Talış d-rında apardığı geol. tәdqiqatların nәticәsindә bu regionların geol., tektonik, struktur-formasion xәritәlәrini tәrtib etmişdir. İlk dәfә olaraq Kiçik Qafqazın orogen qranitoidlәrinin pelinq xarakterini, onların vulkanogen komplekslәr vә metallogenik proseslәrlә tamamlanmasını müәyyәnlәşdirmişdir. Onun elmi tәdqiqat işlәri müxtәlif faydalı qazıntı yataqlarının axtarışı vә kәşfi üçün әsas olmuşdur. Elmi kadrların hazırlanmasında xidmәti var. Çoxcildlik “Azәrbaycanın geologiyası” monoqrafiyasının müәlliflәrindәn biridir. “Qırmızı Əmәk Bayrağı”, “Qırmızı Ulduz” ordenlәri vә medallarla tәltif olunmuşdur.

  Əsәrlәri: Петрография. Кристаллооптика, породообразующие минералы. Б., 1953; Геология Нахичеванской АССР. М., 1961; Геология и вулканизм Талыша. Б., 1978.