Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AÇIQ KREDİT

  АЧЫГ КРЕДИТ – 1) малэюндярянин етибарлы мцштярийя тяклиф етдийи гейри-мящдуд кредит; 2) банк иля даими мцштяри арасында разылашма. Щямин разылашмайа ясасян мцштяри “юз” банкындан, диэяр банкдан, йахуд банк шюбяляриндян чек цзря мцяййян мябляьи наьды ала биляр. Наьды пуллары хцсуси автоматлардан алмаьа имкан верян кредит картлары вя пул картлары мейдана эялдикдян сонра бу практика арадан чыхмагдадыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AÇIQ KREDİT

  АЧЫГ КРЕДИТ – 1) малэюндярянин етибарлы мцштярийя тяклиф етдийи гейри-мящдуд кредит; 2) банк иля даими мцштяри арасында разылашма. Щямин разылашмайа ясасян мцштяри “юз” банкындан, диэяр банкдан, йахуд банк шюбяляриндян чек цзря мцяййян мябляьи наьды ала биляр. Наьды пуллары хцсуси автоматлардан алмаьа имкан верян кредит картлары вя пул картлары мейдана эялдикдян сонра бу практика арадан чыхмагдадыр.

  AÇIQ KREDİT

  АЧЫГ КРЕДИТ – 1) малэюндярянин етибарлы мцштярийя тяклиф етдийи гейри-мящдуд кредит; 2) банк иля даими мцштяри арасында разылашма. Щямин разылашмайа ясасян мцштяри “юз” банкындан, диэяр банкдан, йахуд банк шюбяляриндян чек цзря мцяййян мябляьи наьды ала биляр. Наьды пуллары хцсуси автоматлардан алмаьа имкан верян кредит картлары вя пул картлары мейдана эялдикдян сонра бу практика арадан чыхмагдадыр.