Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABBASI, a b a s ı, a b a s, a b a z

  Сяфяви империйасында 17–18 ясрлярдя дювриййядя олмуш эцмцш сиккя. Сяфяви шащы Ы Аббасын щакимиййяти дюврцндя зярб олунмуш вя онун ады иля адландырылмышдыр. Илкин чякиси 7,8 г, номинал дяйяри 200 динара бярабяр иди. Сяфявиляр дюв -                                Аббасы.


  лятинин, щямчинин 18 ясрдя Азярб. ханлыгларынын пул дювриййясиндя ясас сиккя ващиди олмушдур. Азярб. Русийа тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра А. юз чякисиня эюря она мцвафиг эялян рус эцмцш сиккяси 2 гривенники вя йа 20 гяпийи ифадя етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABBASI, a b a s ı, a b a s, a b a z

  Сяфяви империйасында 17–18 ясрлярдя дювриййядя олмуш эцмцш сиккя. Сяфяви шащы Ы Аббасын щакимиййяти дюврцндя зярб олунмуш вя онун ады иля адландырылмышдыр. Илкин чякиси 7,8 г, номинал дяйяри 200 динара бярабяр иди. Сяфявиляр дюв -                                Аббасы.


  лятинин, щямчинин 18 ясрдя Азярб. ханлыгларынын пул дювриййясиндя ясас сиккя ващиди олмушдур. Азярб. Русийа тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра А. юз чякисиня эюря она мцвафиг эялян рус эцмцш сиккяси 2 гривенники вя йа 20 гяпийи ифадя етмишдир.

  ABBASI, a b a s ı, a b a s, a b a z

  Сяфяви империйасында 17–18 ясрлярдя дювриййядя олмуш эцмцш сиккя. Сяфяви шащы Ы Аббасын щакимиййяти дюврцндя зярб олунмуш вя онун ады иля адландырылмышдыр. Илкин чякиси 7,8 г, номинал дяйяри 200 динара бярабяр иди. Сяфявиляр дюв -                                Аббасы.


  лятинин, щямчинин 18 ясрдя Азярб. ханлыгларынын пул дювриййясиндя ясас сиккя ващиди олмушдур. Азярб. Русийа тяряфиндян ишьал едилдикдян сонра А. юз чякисиня эюря она мцвафиг эялян рус эцмцш сиккяси 2 гривенники вя йа 20 гяпийи ифадя етмишдир.