Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  АРТЕЗИÁН  ЩЮВЗЯСИ  (Артесиум –франсыз яйаляти Артуанын лат. ады) – Йер габыьынын мцхтялиф мянфи эеоложи структурларында артезиан суларынын топландыьы тябии резервуарлар.

   

   

    Артезиан щювзяси: 1– сукечирмяйян лай; 2 – сулу щоризонт; 3 – щидростатик сявиййя; 4 – фявваря вуран артезиан гуйулары; 5 – артезиан гуйусу (су йер сятщиня чыхмыр); 6 – суйун лайда ахын истигамяти; А – артезиан щювзясинин гида мянбяйи; Б – тязйигли сащя; Ъ – бошалма сащяси.

       А.щ. бюйцк йералты су ещтийатына малик олур. Гярби Сибир артезиан щювзяси (сащ. тягр. 3 млн. км2) вя Австралийада Бюйцк Артезиан щювзяси (сащ. тягр. 2 млн. км2) дцнйада ири артезиан щювзяляридир. Ясас нефтли-газлы щювзя вя яйалятляр артезиан щювзяляри иля ялагядардыр. Бах щямчинин Артезиан сулары мягалясиня.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  АРТЕЗИÁН  ЩЮВЗЯСИ  (Артесиум –франсыз яйаляти Артуанын лат. ады) – Йер габыьынын мцхтялиф мянфи эеоложи структурларында артезиан суларынын топландыьы тябии резервуарлар.

   

   

    Артезиан щювзяси: 1– сукечирмяйян лай; 2 – сулу щоризонт; 3 – щидростатик сявиййя; 4 – фявваря вуран артезиан гуйулары; 5 – артезиан гуйусу (су йер сятщиня чыхмыр); 6 – суйун лайда ахын истигамяти; А – артезиан щювзясинин гида мянбяйи; Б – тязйигли сащя; Ъ – бошалма сащяси.

       А.щ. бюйцк йералты су ещтийатына малик олур. Гярби Сибир артезиан щювзяси (сащ. тягр. 3 млн. км2) вя Австралийада Бюйцк Артезиан щювзяси (сащ. тягр. 2 млн. км2) дцнйада ири артезиан щювзяляридир. Ясас нефтли-газлы щювзя вя яйалятляр артезиан щювзяляри иля ялагядардыр. Бах щямчинин Артезиан сулары мягалясиня.

  ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  АРТЕЗИÁН  ЩЮВЗЯСИ  (Артесиум –франсыз яйаляти Артуанын лат. ады) – Йер габыьынын мцхтялиф мянфи эеоложи структурларында артезиан суларынын топландыьы тябии резервуарлар.

   

   

    Артезиан щювзяси: 1– сукечирмяйян лай; 2 – сулу щоризонт; 3 – щидростатик сявиййя; 4 – фявваря вуран артезиан гуйулары; 5 – артезиан гуйусу (су йер сятщиня чыхмыр); 6 – суйун лайда ахын истигамяти; А – артезиан щювзясинин гида мянбяйи; Б – тязйигли сащя; Ъ – бошалма сащяси.

       А.щ. бюйцк йералты су ещтийатына малик олур. Гярби Сибир артезиан щювзяси (сащ. тягр. 3 млн. км2) вя Австралийада Бюйцк Артезиан щювзяси (сащ. тягр. 2 млн. км2) дцнйада ири артезиан щювзяляридир. Ясас нефтли-газлы щювзя вя яйалятляр артезиан щювзяляри иля ялагядардыр. Бах щямчинин Артезиан сулары мягалясиня.