Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
VIII CİLD (ENOLLAR - FEDDİN Konstantin Aleksandroviç)
  FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ 

  FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ – yataqların işlәnmәsi zamanı faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının yerin tәkindәn çıxarılmamış hissәsi. F.q.i.-nin әsas sәbәblәri: geol.-kәşfiyyat işlәrinin kifayәt qәdәr tam vә keyfiyyәtli aparılmaması, qeyri-sәmәrәli qazıma sahәlәrinin seçilmәsi, faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı mәdәngeol. şәraitinә uyğun olmayan maşın vә mexanizmlәrin tәtbiqi, F.q.i.-nin elmi әsaslandırılmış normativlәrinin, onların hesablanması üçün dәqiq üsulların vә nәzarәtin olmaması vә s. Çoxkomponentli mәdәnlәrdә F.q.i. sәnaye әhәmiyyәtli bütün faydalı komponentlәr üzrә hesablanır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ENOLLAR – FEDDİN Konstantin Aleksandroviç
  FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ 

  FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ – yataqların işlәnmәsi zamanı faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının yerin tәkindәn çıxarılmamış hissәsi. F.q.i.-nin әsas sәbәblәri: geol.-kәşfiyyat işlәrinin kifayәt qәdәr tam vә keyfiyyәtli aparılmaması, qeyri-sәmәrәli qazıma sahәlәrinin seçilmәsi, faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı mәdәngeol. şәraitinә uyğun olmayan maşın vә mexanizmlәrin tәtbiqi, F.q.i.-nin elmi әsaslandırılmış normativlәrinin, onların hesablanması üçün dәqiq üsulların vә nәzarәtin olmaması vә s. Çoxkomponentli mәdәnlәrdә F.q.i. sәnaye әhәmiyyәtli bütün faydalı komponentlәr üzrә hesablanır.

  FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ 

  FAYDALI QAZINTI İTKİLƏRİ – yataqların işlәnmәsi zamanı faydalı qazıntıların balans ehtiyatlarının yerin tәkindәn çıxarılmamış hissәsi. F.q.i.-nin әsas sәbәblәri: geol.-kәşfiyyat işlәrinin kifayәt qәdәr tam vә keyfiyyәtli aparılmaması, qeyri-sәmәrәli qazıma sahәlәrinin seçilmәsi, faydalı qazıntıların çıxarılması zamanı mәdәngeol. şәraitinә uyğun olmayan maşın vә mexanizmlәrin tәtbiqi, F.q.i.-nin elmi әsaslandırılmış normativlәrinin, onların hesablanması üçün dәqiq üsulların vә nәzarәtin olmaması vә s. Çoxkomponentli mәdәnlәrdә F.q.i. sәnaye әhәmiyyәtli bütün faydalı komponentlәr üzrә hesablanır.