Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTİK

  АРТИК –  Иряван  губ.-нын  Александропол (Эцмрц) гязасында (09.09.1930  илдян Артик р-ну), Алаэюз даьынын шималгярб ятяйиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд (1930  илдян  р-н  вя  р-н  мяркязи, 1938 илдян гясябя,  1945  илдян  республика табели шящяр). 1878 илдя азярб.-лар бурадан говулмуш вя кянддя ермяниляр йерляшдирилмишдир (бурада ейниадлы хараба кянд, гядим мябяд вя  чай  да  мювъуд    олмушдур).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTİK

  АРТИК –  Иряван  губ.-нын  Александропол (Эцмрц) гязасында (09.09.1930  илдян Артик р-ну), Алаэюз даьынын шималгярб ятяйиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд (1930  илдян  р-н  вя  р-н  мяркязи, 1938 илдян гясябя,  1945  илдян  республика табели шящяр). 1878 илдя азярб.-лар бурадан говулмуш вя кянддя ермяниляр йерляшдирилмишдир (бурада ейниадлы хараба кянд, гядим мябяд вя  чай  да  мювъуд    олмушдур).

  ARTİK

  АРТИК –  Иряван  губ.-нын  Александропол (Эцмрц) гязасында (09.09.1930  илдян Артик р-ну), Алаэюз даьынын шималгярб ятяйиндя азярб.-ларын йашадыьы кянд (1930  илдян  р-н  вя  р-н  мяркязи, 1938 илдян гясябя,  1945  илдян  республика табели шящяр). 1878 илдя азярб.-лар бурадан говулмуш вя кянддя ермяниляр йерляшдирилмишдир (бурада ейниадлы хараба кянд, гядим мябяд вя  чай  да  мювъуд    олмушдур).