Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  "AÇIQ SÖZ"

  “АЧЫГ СЮЗ” – Бакыда няшр олунмуш эцндялик иътимаи-сийаси, ядяби гязет. “Игбал” (1912–15) гязетинин давамы, “Мцсават” партийасынын рясми органы олмушдур. Илк сайы 1915 ил октйабрын 2-ндя, сонунъу сайы 1918 илин октйабрында чыхмышдыр. Гязетин ъями 724 сайы, диэяр мялуматларла эюря ися 750 сайы ишыг цзц эюрмцшдцр. Наширляри вя редакторлары мцхтялиф вахтларда Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мяммядяли Рясулзадя, Цзейир бяй Щаъыбяйли, Оруъ, Гянбяр вя Абузяр Оруъов гардашлары олмушлар. “А.с.”-цн илк сайы “Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк” шцары вя “эцндялик тцрк гязетидир” сюзляри иля чыхмышдыр. “А.с.”-дя Русийанын дахилиндя эедян иътимаи-сийаси просесляри, Азярб. щяйатынын бцтцн сащялярини якс етдирян мялуматлар, милли дирчялиш, мухтариййят мясяляляриня даир йазылар дяръ олунур, Биринъи дцнйа мцщарибясинин (1914–18) фялакятляри щяртяряфли вя обйектив ишыгландырылырды. “А.с.”-цн дюврцн нцфузлу гязетиня чеврилмясиндя Няриман Няриманов, Ящмяд бяй Аьайев, Щцсейн Ъавид, Ящмяд Ъавад, Абдулла Шаиг, Таьы Шащбази, Йусиф Вязир Чямянзяминли, Няъяф бяй Вязиров, Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Юмяр Фаиг Неманзадя, Цзейир Щаъыбяйли, Сянятуллащ Ейнуллайев, Язим Язимзадя вя б.-нын бюйцк хидмятляри олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  "AÇIQ SÖZ"

  “АЧЫГ СЮЗ” – Бакыда няшр олунмуш эцндялик иътимаи-сийаси, ядяби гязет. “Игбал” (1912–15) гязетинин давамы, “Мцсават” партийасынын рясми органы олмушдур. Илк сайы 1915 ил октйабрын 2-ндя, сонунъу сайы 1918 илин октйабрында чыхмышдыр. Гязетин ъями 724 сайы, диэяр мялуматларла эюря ися 750 сайы ишыг цзц эюрмцшдцр. Наширляри вя редакторлары мцхтялиф вахтларда Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мяммядяли Рясулзадя, Цзейир бяй Щаъыбяйли, Оруъ, Гянбяр вя Абузяр Оруъов гардашлары олмушлар. “А.с.”-цн илк сайы “Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк” шцары вя “эцндялик тцрк гязетидир” сюзляри иля чыхмышдыр. “А.с.”-дя Русийанын дахилиндя эедян иътимаи-сийаси просесляри, Азярб. щяйатынын бцтцн сащялярини якс етдирян мялуматлар, милли дирчялиш, мухтариййят мясяляляриня даир йазылар дяръ олунур, Биринъи дцнйа мцщарибясинин (1914–18) фялакятляри щяртяряфли вя обйектив ишыгландырылырды. “А.с.”-цн дюврцн нцфузлу гязетиня чеврилмясиндя Няриман Няриманов, Ящмяд бяй Аьайев, Щцсейн Ъавид, Ящмяд Ъавад, Абдулла Шаиг, Таьы Шащбази, Йусиф Вязир Чямянзяминли, Няъяф бяй Вязиров, Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Юмяр Фаиг Неманзадя, Цзейир Щаъыбяйли, Сянятуллащ Ейнуллайев, Язим Язимзадя вя б.-нын бюйцк хидмятляри олмушдур.

  "AÇIQ SÖZ"

  “АЧЫГ СЮЗ” – Бакыда няшр олунмуш эцндялик иътимаи-сийаси, ядяби гязет. “Игбал” (1912–15) гязетинин давамы, “Мцсават” партийасынын рясми органы олмушдур. Илк сайы 1915 ил октйабрын 2-ндя, сонунъу сайы 1918 илин октйабрында чыхмышдыр. Гязетин ъями 724 сайы, диэяр мялуматларла эюря ися 750 сайы ишыг цзц эюрмцшдцр. Наширляри вя редакторлары мцхтялиф вахтларда Мящяммяд Ямин Рясулзадя, Мяммядяли Рясулзадя, Цзейир бяй Щаъыбяйли, Оруъ, Гянбяр вя Абузяр Оруъов гардашлары олмушлар. “А.с.”-цн илк сайы “Тцркляшмяк, исламлашмаг, мцасирляшмяк” шцары вя “эцндялик тцрк гязетидир” сюзляри иля чыхмышдыр. “А.с.”-дя Русийанын дахилиндя эедян иътимаи-сийаси просесляри, Азярб. щяйатынын бцтцн сащялярини якс етдирян мялуматлар, милли дирчялиш, мухтариййят мясяляляриня даир йазылар дяръ олунур, Биринъи дцнйа мцщарибясинин (1914–18) фялакятляри щяртяряфли вя обйектив ишыгландырылырды. “А.с.”-цн дюврцн нцфузлу гязетиня чеврилмясиндя Няриман Няриманов, Ящмяд бяй Аьайев, Щцсейн Ъавид, Ящмяд Ъавад, Абдулла Шаиг, Таьы Шащбази, Йусиф Вязир Чямянзяминли, Няъяф бяй Вязиров, Ябдцррящим бяй Щагвердийев, Юмяр Фаиг Неманзадя, Цзейир Щаъыбяйли, Сянятуллащ Ейнуллайев, Язим Язимзадя вя б.-нын бюйцк хидмятляри олмушдур.