Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AÇIQ ŞƏHƏR, b e y n ə l x a l q  h ü q u q d a

  АЧЫГ ШЯЩЯР, бейнялхалг щцгугда – мцщарибя заманы дюйцшян дювлятлярдян бири тяряфиндян мцдафия олунмайан елан едилян вя буна эюря дя щярби ямялиййатлар мейданына чеврилмяйян шящяр. А. ш. статусу 1907 ил Щаага конфрансында гябул едилмиш “Гуруда мцщарибянин ганун вя адятляри щаггында” ясаснамясинин 25-ъи маддясиня эюря “мцдафия олунмайан шящярляря, кяндляря, йашайыш евляриня вя йа тикилиляря щяр щансы цсулла щцъум етмяк вя ораны даьытмаг” гадаьандыр. Мяс., Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Парис вя Рома А. ш. елан едилмишди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AÇIQ ŞƏHƏR, b e y n ə l x a l q  h ü q u q d a

  АЧЫГ ШЯЩЯР, бейнялхалг щцгугда – мцщарибя заманы дюйцшян дювлятлярдян бири тяряфиндян мцдафия олунмайан елан едилян вя буна эюря дя щярби ямялиййатлар мейданына чеврилмяйян шящяр. А. ш. статусу 1907 ил Щаага конфрансында гябул едилмиш “Гуруда мцщарибянин ганун вя адятляри щаггында” ясаснамясинин 25-ъи маддясиня эюря “мцдафия олунмайан шящярляря, кяндляря, йашайыш евляриня вя йа тикилиляря щяр щансы цсулла щцъум етмяк вя ораны даьытмаг” гадаьандыр. Мяс., Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Парис вя Рома А. ш. елан едилмишди.

  AÇIQ ŞƏHƏR, b e y n ə l x a l q  h ü q u q d a

  АЧЫГ ШЯЩЯР, бейнялхалг щцгугда – мцщарибя заманы дюйцшян дювлятлярдян бири тяряфиндян мцдафия олунмайан елан едилян вя буна эюря дя щярби ямялиййатлар мейданына чеврилмяйян шящяр. А. ш. статусу 1907 ил Щаага конфрансында гябул едилмиш “Гуруда мцщарибянин ганун вя адятляри щаггында” ясаснамясинин 25-ъи маддясиня эюря “мцдафия олунмайан шящярляря, кяндляря, йашайыш евляриня вя йа тикилиляря щяр щансы цсулла щцъум етмяк вя ораны даьытмаг” гадаьандыр. Мяс., Икинъи дцнйа мцщарибяси заманы Парис вя Рома А. ш. елан едилмишди.