Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARTOBOLEVSKİ

  АРТОБОЛÉВСКИ Иван Иванович (9.10.1905, Москва – 21.9.1977, Москва) – машын вя механизмляр нязяриййяси сащясиндя рус алими, ССРИ ЕА акад. (1946), Сосиалист  Ямяйи Гящряманы  (1969). 1926 илдя Москва Кянд Тясяррцфаты Академийасыны битирмишдир. 1929–31 иллярдя Москва Кимйа-Технолоэийа Ин-тунда проф., кафедра мцдири, 1932–33 иллярдя Н.Й. Жуковски ад. Щярби-Щава Академийасында проф., 1932–49 иллярдя Москва Дювлят Ун-тиндя проф., 1937–77 иллярдя Москва Авиасийа  Ин-тунда  проф. вя кафедра мцдири олмушдур. 1937 илдян ССРИ ЕА-нын Машыншцнаслыг Ин-тунда ишлямишдир. ССРИ-дя машын вя механизмляр нязяриййяси елми мяктябинин банисидир. Фяза механизмляринин тяснифатыны йаратмыш вя онларын кинематик тящлили цсулларыны вермишдир; “Фяза механизмляринин нязяриййяси” монографийасынын мцяллифидир (1937). Мцряккяб чохбяндли механизмлярин кинематик тящлил цсулларыны тяклиф етмишдир (1939). 1966–77 иллярдя Цмумиттифаг “Билик” ъямиййятинин сядри олмушдур. 3 дяфя Ленин ордени, Цмумдцнйа Сцлщ Шурасынын ЖолиоКцри ад. эцмцш медалы (1959),  Ъ.  Уатт  ад. гызыл медал иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARTOBOLEVSKİ

  АРТОБОЛÉВСКИ Иван Иванович (9.10.1905, Москва – 21.9.1977, Москва) – машын вя механизмляр нязяриййяси сащясиндя рус алими, ССРИ ЕА акад. (1946), Сосиалист  Ямяйи Гящряманы  (1969). 1926 илдя Москва Кянд Тясяррцфаты Академийасыны битирмишдир. 1929–31 иллярдя Москва Кимйа-Технолоэийа Ин-тунда проф., кафедра мцдири, 1932–33 иллярдя Н.Й. Жуковски ад. Щярби-Щава Академийасында проф., 1932–49 иллярдя Москва Дювлят Ун-тиндя проф., 1937–77 иллярдя Москва Авиасийа  Ин-тунда  проф. вя кафедра мцдири олмушдур. 1937 илдян ССРИ ЕА-нын Машыншцнаслыг Ин-тунда ишлямишдир. ССРИ-дя машын вя механизмляр нязяриййяси елми мяктябинин банисидир. Фяза механизмляринин тяснифатыны йаратмыш вя онларын кинематик тящлили цсулларыны вермишдир; “Фяза механизмляринин нязяриййяси” монографийасынын мцяллифидир (1937). Мцряккяб чохбяндли механизмлярин кинематик тящлил цсулларыны тяклиф етмишдир (1939). 1966–77 иллярдя Цмумиттифаг “Билик” ъямиййятинин сядри олмушдур. 3 дяфя Ленин ордени, Цмумдцнйа Сцлщ Шурасынын ЖолиоКцри ад. эцмцш медалы (1959),  Ъ.  Уатт  ад. гызыл медал иля тялтиф едилмишдир.

  ARTOBOLEVSKİ

  АРТОБОЛÉВСКИ Иван Иванович (9.10.1905, Москва – 21.9.1977, Москва) – машын вя механизмляр нязяриййяси сащясиндя рус алими, ССРИ ЕА акад. (1946), Сосиалист  Ямяйи Гящряманы  (1969). 1926 илдя Москва Кянд Тясяррцфаты Академийасыны битирмишдир. 1929–31 иллярдя Москва Кимйа-Технолоэийа Ин-тунда проф., кафедра мцдири, 1932–33 иллярдя Н.Й. Жуковски ад. Щярби-Щава Академийасында проф., 1932–49 иллярдя Москва Дювлят Ун-тиндя проф., 1937–77 иллярдя Москва Авиасийа  Ин-тунда  проф. вя кафедра мцдири олмушдур. 1937 илдян ССРИ ЕА-нын Машыншцнаслыг Ин-тунда ишлямишдир. ССРИ-дя машын вя механизмляр нязяриййяси елми мяктябинин банисидир. Фяза механизмляринин тяснифатыны йаратмыш вя онларын кинематик тящлили цсулларыны вермишдир; “Фяза механизмляринин нязяриййяси” монографийасынын мцяллифидир (1937). Мцряккяб чохбяндли механизмлярин кинематик тящлил цсулларыны тяклиф етмишдир (1939). 1966–77 иллярдя Цмумиттифаг “Билик” ъямиййятинин сядри олмушдур. 3 дяфя Ленин ордени, Цмумдцнйа Сцлщ Шурасынын ЖолиоКцри ад. эцмцш медалы (1959),  Ъ.  Уатт  ад. гызыл медал иля тялтиф едилмишдир.