Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
“Azərbaycan” xüsusi cildi (Az) (Ümumi məlumat - 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi)
  2.2. Relyef

  Релйеф

  Азярбайъан Республикасынын релйефи чох мцхтялиф вя мцряккябдир. Яразинин йарыдан чоху 400–500 м (Орта вя Ашаьы Араз вя Гусар-Дявячи чюкякликляриндя 800–1000 м), бязи йерлярдя 100–120 м (Талыш, Ъейранчюл, Аъынощур вя Лянэябиз-Ялят юн даьлыглары) вя 0–50 м (Гобустан, Абшерон) мцтляг щцндцрлцклярдян башланан даьлыглардан (йцксяклик, тиря, силсиля, йайла вя с.), галан щиссяси ися дцзянлик вя овалыглардан ибарятдир. Щцнд. Хязяр дянизи сащилиндя тягр. –27 м-дян Баш Гафгаз силсилясиндя 4466 м-ядяк (Базардцзц зирвяси) дяйишир. Океан сявиййясиндян ашаьыда йерляшян сащяляр юлкя яразисинин 18%-ини, щцнд. 0 м-дян 200 м-ядяк олан сащяляр 24%-ини, 200 м-дян 500 м-ядяк 15,5%-ини, 500 м-дян 1000 м-ядяк 15,5%-ини, 1000 м-дян 2000 м-ядяк 19,5%-ини, 2000 м-дян 3000 м-ядяк 6,5%-ини, 3000 м-дян йцксякдя йерляшян сащяляр ися 1%-ини тяшкил едир. Орта щцнд. 384 м-дир.

   Орографийа. Азярбайъан Республикасынын ясас орографийа ващидляри Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя Талыш даь системляри, Самур-Дявячи овалыьы (Гусар маили дцзянлийи иля бирликдя), Кцр вя Орта Араз даьарасы чюкякликляридир.

   Бюйцк Гафгаз даь системинин йалныз ъ.-ш. щиссяси Азярбайъан Республикасы яразисиня дахилдир. Бурада ясас орографийа ващидляри Баш Гафгаз силсиляси (йахуд Суайырыъы силсиля) вя Йан силсилядир. Бюйцк Гафгазын чох щиссясини тяшкил едян Баш Гафгаз силсиляси Азярбайъан Республикасы яразисиндя Тинов-Россо зирвясиндян (3374 м) башлайараг ъ.-ш. истигамятиндя узаныр. Силсилянин Тинов-Россо вя Базардцзц зирвяляри арасындакы щиссясинин йалныз ъ. йамаъы, бундан ъ.-ш.-дяки щиссясинин ися щяр ики йамаъы Азярбайъан Республикасы яразисиня дахилдир. Баш Гафгаз силсилясинин йал щиссяси чай дяряляри иля кясилмир (буна эюря о, бязян Суайырыъы силсиля дя адланыр). Силсилянин чох йериндя щцнд. 3000 м-дян, мяркязи щиссясиндя ися 4000 м-дян артыгдыр (Базардцзц д. – 4466 м, Туфан д. – 4191 м, Базарйурд д. – 4126 м). Бабадаь (3629 м) зирвясиндян ъ.-ш.-дя силсиля тядриъян алчалараг эенишлянир вя Дцбрар (2205 м) зирвясиндян ш.-я, Хязяр дянизиня доьру чай дяряляри иля бир-бириндян тяърид олунмуш йелпиквары Эяди-Кцркячидаь, Аладаш, Кямчи вя с. силсиляляря айрылыр. Щямин силсиляляр дя юз нювбясиндя чохлу сайда даща кичик вя алчаг силсиля вя тиряляря айрылараг Гобустан алчаг даьлыг сащясиня кечир вя орадан да Абшерон й-а-надяк давам едир. Баш Гафгаз силсилясиндян шм.-да йерляшян вя она паралел узанан Йан силсилянин Азярбайъан Республикасындакы щиссяси Шащдаьдан (4243 м) башлайараг ъ.-ш.-я доьру тядриъян алчалыр вя Бешбармаг д.-нда (546 м) гуртарыр. Йан силсиля Баш Гафгаз силсилясиндян башлайан чайларын (Гусар, Гудйал, Вялвяля вя с.) дяряляри иля кясиляряк айры-айры массивляря – платолара (Шащдаь, Гызылгайа, Будуг вя с.) бюлцнмцшдцр. Йан силсилядян шм.-г.-дя она паралел истигамятдя Тяляби-Гайнаръа тиряси (щцнд. шм.-г.-дя 1000–1100 м, ъ.-ш.-дя 150–200 м) узаныр. Силсиляляр вя тиряляр бир-бириндян дяряляр вя даьарасы чюкякликляр (Шащнабад, Хыналыг, Йерфи, Гонагкянд, Халтан, Эилэилчай, Тыьчай, Рустов, Пирябядил вя с.) васитясиля айрылыр. Баш Гафгаз силсилясинин ъ. йамаъы чох йердя она паралел узанан Ганых-Яйричай чюкяклийиня (Ганых-Яйричай вадиси) енир (бязян Ганых-Яйричай чюкяклийи Кцр чюкяклийинин бир щиссяси кими верилир). Эцръцстан яразисиндян башланан щямин чюкяклийин Азярбайъан Республикасы яразисиндя уз. 210 км, ени 30 км-я гядярдир. Ъ.-ш.-дя Баш Гафгаз силсилясиндян Лащыъ чюкяклийи иля айрылан Нийалдаь силсиляси (щцнд. 2100 м-ядяк) узаныр.

   

   Самур-Дявячи овалыьы Хязяр дянизинин сащили бойу шм.-г.-дян ъ.-ш.-я, Азярбайъан Республикасында Самур чайындан Сумгайыт чайынадяк узаныр. Атачайла Сумгайыт чайы арасындакы щиссяси Боьаз дцзц адланыр. Онун дянизсащили щиссяляри океан сявиййясиндян 27 м-ядяк ашаьыда йерляшир. Овалыг ъ.-г.-дя (200–250 м щцнд.-дя) нисби щцнд. 10–25 м-я чатан пилля васитясиля Гусар маили дцзянлийиня кечир. Маили дцзянлик ъ.-г.-дя Йан силсилянин шм.-ш. ятякляринядяк давам едир. Бурада щцнд. тягр. 1900 м-я (Бюйцк Сувал д. вя с.) чатыр.

   Гызйурду

  Азярбайъан Республикасында Талыш силсилясинин йцксяк зирвяляриндян бири. Щцнд. 2433 м-дир. Йамаълары вя зирвяси чох парчаланмышдыр. Гайалыг вя гуру чюл ландшафты вар. Лерик р-нундадыр.

   Кичик Гафгаз даь системинин ъ.-ш. щиссяси Азярбайъан Республикасы яразисиня дцшцр. О, бурада цмуми – баш суайырыъысы олмайан вя мцхтялиф истигамятлярдя узанан бир сыра силсиля (Муровдаь, Гарабаь, Мыхтюкян, Шащдаь, Шярги Эюйчя, Зянэязур, Дяряляйяз вя с.), вулканик йайла (Гарабаь йайласынын чох щиссяси), чюкяклик (Башкянд-Дястяфур, Ханкянди вя с.) иля тямсил олунмушдур (бязи ядябиййатда Зянэязур вя Дяряляйяз силсиляляри, Гарабаь йайласы Кичик Гафгаза аид едилмир). Шащдаь силсиляси шм.-г.- дя ейниадлы зирвядян (2901 м) башланыр вя ъ.-ш.-дя Щиналдаь зирвясинядяк (3367 м) давам едир. Щиналдаьдан ш.-я Муровдаь силсиляси (Эамыш д., 3724 м) узаныр. Бу силсилялярдян шм.-да Башкянд-Дястяфур чюкяклийи, ондан да шм.-да Шямкир эцнбязвары йцксяклийи (массиви) йерляшир. Пант силсиляси вя тяърид олунмуш щалда йцксялян Кяпяз д. (3030 м) Башкянд-Дястяфур чюкяклийини ш.-дя Аьъакянд чюкяклийиндян айырыр. Кичик Гафгазын шм. йамаъы алчалараг Орта Кцр чюкяклийинин Эянъя-Газах дцзянлийиня кечир. Шярги Эюйчя силсиляси Тяртяр чайы вя Эюйчя эюлц щювзяляринин суайырыъысыны тяшкил едир; ян йцксяк зирвяси Кети д.-дыр (3437 м). Кичик Гафгазын ъ.-ш. гуртараъаьыны тяшкил едян Гарабаь силсиляси Ашаьы Араз чюкяклийиня тяряф алчалараг даьятяйи маили дцзянликляря кечир. Ян йцксяк зирвяляри – Гызгала (2843 м), Гырхгыз (2830 м), Бюйцк Кирс (2725 м) вя с. силсилянин гайалыг йцксякликлярини ямяля эятирир. Силсилянин шм. йамаъында кюндялян голлар вя чюкякликляр цстцнлцк тяшкил едир. Гарабаь силсиляси шм.-г.-дя енлик истигамятиндя узанан Мыхтюкян силсиляси (Дялидаь, 3616 м) иля бирляшир. Зянэязур вя Дяряляйяз силсиляляринин мцвафиг олараг ъ.-г. вя ъ. йамаълары Азярбайъан Республикасы (Нахчыван МР) яразисин-дядир. Зянэязур силсиляси ъ.-ш.-дя Араз чайы дярясинядяк узаныр. Бу силсиля Кичик Гафгазын силсиляляри арасында ян йцксяйидир. Ян щцндцр зирвяляри (Гапыъыг д. – 3904 м, Газанэюлдаь – 3829 м вя с.) силсилянин ъ. щиссясиндядир. Зянэязур силсилясиндян ъ.-г. истигамятиндя чохлу кюндялян голлар айрылыр. Бурада юн даьлыг цчцн екструзив вя лакколитлярин ямяля эятирдийи тяърид олунмуш гайалыг йцксякликляр (Иландаь – 2415 м, Ханаьа – 1910 м, Ялинъя – 1810 м вя с.) сяъиййявидир.

   Зянэязур силсилясиндян г.-дя енлик истигамятиндя узанан Дяряляйяз силсиляси (Кцкц д. – 3210 м, Кечялдаь – 3118 м) йерляшир. Силсилядян ъ.-да, юн даьлыгда тиря вя платолар (Гывраг, Дуздаь вя с.) ясас йер тутур. Щяр ики силсилянин ъ. вя ъ.-г. ятякляри бир-бириндян тиря вя йцксякликлярля айрылан вя Араз чайынын сол сащили бойунъа узанан маили дцзянликлярля (Сядяряк, Шярур, Бюйцкдцз, Нахчыван, Ъулфа, Йайъы вя с.) ящатялянир.

   Ясасян, Зянэязур вя Гарабаь силсиляляри арасында йерляшян вя ири сюнмцш вулкан конуслары (Гызылбоьаз – 3581 м, Бюйцк Ишыглы – 3550 м, Алаэюлляр – 3178 м вя с.) иля сяъиййялянян дальавары сятщя малик Гарабаь вулканик йайласы эениш йер тутур. Бурада орта щцнд. 2000–2500 м-дир. Йайла шм.-дан ъ.-а. доьру даралараг алчалыр, Бярэцшад вя Щякяри чайларынын говушдуьу йердя гуртарыр.

   İландаь

  Азярбайъан Республикасында вулкан (магматик) мяншяли даь. Щцнд. 2415 м-дир. Андезит-дасит сцхурларындан тяшкил олунмушдур. Йамаълары сылдырымлыдыр. Ксерофит коллуг вя гуру чюл ландшафты вар. Ъулфа р-ну яразисиндядир.

   О, Кичик Гафгаздан ъ.-ш.-дя йерляшяряк, ондан Ашаьы Араз чюкяклийи иля айрылыр; ясасян, шм.-г.-дян ъ.-ш.-я узанан, бир-бириня паралел Талыш, Пештясяр вя Буровар силсиляляриндян ибарятдир. Бунлардан ян узуну (тягр. 100 км) вя щцндцрц (2500 м-ядяк) Иранла дювлят сярщяди бойу узанан Талыш силсилясидир. Силсиляляр бязи йерлярдя бир-бириля кюндялян голларла бирляшяряк гапалы чюкякликляр (Йардымлы, Зуванд вя с.) ямяля эятирмишдир. Бязи тядгигатчылар Талыш д-рыны Кичик Гафгазын ъ.-ш. вя йа Елбурс (Ялбурс) даь системинин (Ъянуби Азярбайъан) шм.-г. давамы щесаб едирляр. Талыш д-ры иля Хязяр дянизи арасында Лянкяран овалыьы узаныр.

   Кцр чюкяклийи Азярбайъан Республикасы яразисинин мяркязи щиссясини тутур. Бюйцк вя Кичик Гафгаз вя Талыш даь системляри арасында йерляшян бу чюкяклийин ясас орографийа ващиди Ъянуби Гафгазын ян бюйцк дцзянлийи олан Кцр-Араз овалыьыдыр. Азярбайъан Республикасы яразисинин тягр. 25%-ини ящатя едян овалыг Кцр вя Араз чайлары васитясиля Мил-Гарабаь, Ширван, Муьан-Салйан дцзляриня бюлцнцр. Овалыьын ш. вя мяркязи щиссяляри океан сявиййясиндян 27 м-ядяк ашаьыда йерляшир. Даьятяйи сащялярдя щцнд. 100–250 м-я, бязи йерлярдя 400–500 м-я чатыр.

   

   Кцр-Араз овалыьындан шм.-г.-дя Кцр чайынын саь сащили бойунъа Эянъя-Газах, ъ.-г.-дя ися Араз чайынын сол сащили бойунъа Ашаьы Аразбойу маили дцзянликляр бир-бирини явяз едир. Эянъя-Газах дцзянлийи вя Кцр-Араз овалыьындан шм.-да Ъейранчюл, Аъынощур, Лянэябиз-Ялят юн даьлыглары узаныр. Бунлардан ян бюйцйц Ганых-Яйричай чюкяклийинин ъ. кянары бойунъа узанан вя бир нечя силсиля, тиря вя онлары бир-бириндян айыран чюкяклик вя дярялярдян ибарят Аъынощур юн даьлыьыдыр (щцнд. 1100 м-ядяк).

   

  Йцксяклик гуршаглары. Азярбайъан Республикасы яразисиндя релйефин мцряккяблийи бурада йцксяк, орта, алчаг даьлыг вя дцзянлик-овалыг шагули гуршаглары айырмаьа имкан йарадыр. Йцксяк даьлыг гуршаьы 2500 м-дян йцксяк сащяляри ящатя едир. Бура Бюйцк Гафгазда Баш Гафгаз силсилясинин вя Йан силсилянин, Кичик Гафгазда, ясасян, Зянэязур, Муровдаь, Шярги Эюйчя, Шащдаь, Мыхтюкян силсиляляринин вя Гарабаь вулканик йайласынын суайырыъы щиссяляри, гисмян дя Гарабаь силсилясинин бир сыра йцксяк зирвяляри дахилдир. Чох йердя дар золаг тяшкил едир. Бу гуршаг чох зяиф инкишаф етмиш торпаг вя битки юртцйц, эениш йайылмыш сылдырым вя дарагвары гайалыглары, шишуълу зирвяляри вя с. иля сяъиййялянир. Бурада гядим бузлаг релйеф формалары [трог, кар (сирк)] нисбятян йахшы сахланмышдыр. Мцасир бузлаглар вар. Йамаъларын ятякляри гырынты материаллары иля юртцлцдцр.

   

   Орта даьлыг гуршаьы даь системляринин, ясасян, 1000 м-дян 2500 м-ядяк щцнд.-дяки яразилярини ящатя едир. Дярин чай дяряляри иля кясилмишдир. Йамаълара пиллявары эюркям верян дцзялмя сятщляри эениш йайылмышдыр. Дярялярин эенишляндийи йерлярдя, хцсусиля дя даьарасы чюкякликлярдя терраслар инкишаф етмишдир. Бязи йамаъларда сцрцшмя вя учгун щадисяляри мцшащидя олунур.

   Алчаг даьлыг гуршаьы щцнд. тягр. 200 м-дян (Гобустанда вя Аъынощур юн даьлыьында 50–100 м-дян) 1000 м-ядяк олан сащяляри ящатя едир. Бу гуршагда йамаълар маили, суайырыъылар эениш вя нисбятян щамардыр. Бязи сащялярдя (Гобустан, Ъейранчюл, Аъынощур вя Нахчыван МР-дя юн даьлыг) рцтубят чатышмазлыьы арид-денудасийа просесляринин, бедлендин (йарарсыз торпагларын), эил карстынын вя с.-ин инкишафына сябяб олмушдур.

   “Падар дарвазалары”

  Гарамярйям антиклинал тирясиндя антеседент дяряляр. Щцнд. 450 м, ени 1500 м-ядяк олан “дарвазалар” 45 км уз.-а вя 350 м-ядяк нисби щцнд.-йя малик тиряйя бир нечя йердян “мишарланмыш” нящянэ охлов эюркями верир. Хвалын ясриндя ямяля эялмишдир. Беля мяншяли релйеф формаларынын классик нцмуняси вя надир тябият абидясидир. Аьсу р-нунун Падар к. йахынлыьындадыр.

   Дцзянлик-овалыг гуршаьы щцнд. 100–200 м вя бязи йерлярдя 400–500 м-ядяк (Нахчыван МР-дя вя Гусар маили дцзянлийиндя 800–1000 м-ядяк) олан сащяляри ящатя едир. Бура Кцр чюкяклийинин вя Самур-Дявячи овалыьынын чох щиссяси, Ганых-Яйричай чюкяклийи, Аразбойу дцзянликляр вя с. дахилдир. Бу гуршагда аккумулйатив релйеф формалары эениш инкишаф етмишдир. Даьятяйи сащялярдя эятирмя конуслары, Хязяр дянизи сащилляриндя дцнляр ясас релйеф формаларыны тяшкил едир.

   Релйефин формалашма хцсусиййятляри. Азярбайъан Республикасынын мцасир релйефинин башлыъа елементляри вя эеоморфоложи гурулушунун ясас хцсусиййятляри ян йени тектоник (неотектоник) мярщялядя (Цст Сармат-Антропоэен) йаранмыш вя мцряккяб инкишаф йолу кечмишдир. Щямин мярщялядя даьлыг сащяляр 2,5–4,5 км (денудасийа кясиминин галынлыьы нязяря алынмадан) галхмыш, чюкякликляр ися 2,5–3 км-дян 8–11,5 км-я гядяр енмишдир. Тектоник галхманын сцрятинин денудасион парчаланманын сцрятиндян чох олдуьу сащялярдя даьлар, енмянин сцряти дяниз вя континентал чюкцнтц топланманын сцрятиндян чох олдуьу щалда чюкякликляр (Орта вя Ъянуби Хязяр чюкякликляри), онларын таразлашдыьы щалда ися дцзянликляр ямяля эялмишдир. Щямин реэионларын тектоник гурулушу вя эеоложи инкишаф тарихи мцхтялиф олса да, онларын релйефинин ямяля эялмясиндя охшарлыг вя цмумилик дя вардыр. Бунунла йанашы, релйефин инкишафынын йалныз айры-айры реэионлара мяхсус хцсусиййятляри дя олмушдур (Кичик Гафгазда магматик, Бюйцк Гафгазын ъ.-ш.-индя палчыг вулканизминин инкишафы). Литоложи, иглим, йцксяклик гуршагларынын характери вя с. хцсусиййятлярдян асылы олараг екзоэен релйеф ямяляэятириъи просеслярин инкишафында да мцхтялифликляр мювъуддур.

    

  Эюйэюл

  Кичик Гафгазда даь эюлц. Аьсу чайынын орта ахымында, 1556 м щцнд.-дядир. 1139 илдя зялзяля заманы Кяпяз д.-нын бир щиссясинин учараг Аьсу чайынын гаршысыны кясмяси нятиъясиндя ямяля эялмишдир. Эюйэюл Дювлят Тябият Горуьу яразисиндядир. Сащ. 0,8 км2, уз. 2,5 км, ян эениш йердя ени 0,6 км, макс. дяринлийи 93 м, щяъми 30 млн. м3-дир. Сых даь мешяляри иля ящатя олунмушдур. Даь иглим курорту зонасыдыр. Ханлар р-ну яразисиндядир.

   Азярбайъан Республикасы релйефинин формалашмасы тарихиндя щялледиъи рол ойнамыш ороэен (йахуд неотектоник) мярщяля тектоник режимин ясаслы дяйишмяси, галхманын эцълянмяси, Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя Талышда гуру сащясинин эенишлянмяси иля сяъиййялянир. Даьарасы чюкякликлярдя щямин мярщялянин башланьыъында нарын дяняли гумлу-эилли, сонунда ися ири дяняли гумлу-чагылдашлы чюкцнтцляр топланмышдыр. Олигосен-Алт Миосендя тектоник щярякятлярин тязадлыьы артмышдыр. Бу заман мцасир чай системляринин тямяли гойулмушдур. Тектоник щярякятлярин сабитляшдийи дюврлярдя ян гядим дцзялмя сятщляри формалашмышдыр. Орта вя Цст Миосендя Азярбайъан Республикасы яразисинин релйефи Алт Миосендя олдуьу кими, лакин даща сакит тектоник шяраитдя инкишаф етмишдир. Щямин дюврдя эениш дцзялмя сятщляри ямяля эялмишдир. Цст Миосенин ахырларында Бюйцк вя Кичик Гафгаз д-рында галхма щярякятляринин сцряти хейли эцълянмишдир. мин дюврдя эениш дцзялмя сятщляри ямяля эялмишдир. Цст Миосенин ахырларында Бюйцк вя Кичик Гафгаз д-рында галхма щярякятляринин сцряти хейли эцълянмишдир.

   Релйефин тязадлыьы вя даьларын йцксяклийи артмышдыр. Яразинин парчаланмасы вя ашынма материалларынын нягли эцълянмиш, йени щидрографийа шябякясинин йаранмасынын тямяли гойулмушдур. Алт вя Орта Плиосендя дя даьларын галхмасынын эцълянмяси, тектоник щярякятлярин диферен-сиасийасы вя релйефдя тязадлыьын артмасы тямайцлц давам етмишдир. Ещтимал ки, мцасир йцксяклик ландшафт гуршаглары да илк дяфя бу дюврдя формалашмышдыр. Бунунла ялагядар олараг глйасиал екзоэен просесляр дя инкишаф етмишдир. Азярбайъан Республикасынын релйефи юз мцасир симасыны Цст Плиосендя вя Антропоэендя алмышдыр. Релйефин инкишафынын бу дюврц цчцн Хязяр дянизи сявиййясинин вахташыры дяйишкянлийи вя еляъя дя вулканизм сяъиййявидир. Щяр бир регрессийадан сонра дяниз яразинин хейли щиссясини тярк етмиш, чайларын мянсяби эери чякилян сащил хяттиня доьру миграсийа етмишдир. Ерозийа vбазисинин ашаьы дцшмяси иля ялагядар чай дяряляри дяринляшмиш, онларын щювзяляриндя ерозийа просесляри хейли эцълянмиш, щидрографик шябякя бюйцк дяйишкянлийя уьрамышдыр. Хязяр дянизи сявиййясинин вахташыры дяйишмяляри нятиъясиндя дяниз вя чай терраслары, вулканизм нятиъясиндя ися магматик (Кичик Гафгазда) вя палчыг (Бюйцк Гафгазын ъ.-ш. щиссясиндя) вулканы релйеф формалары ямяля эялмишдир. Бу дювр цчцн, щямчинин тектоник щярякятлярин тязащцрц иля ялагядар релйефдя тязадлыьын вя диференсиасийанын эцълянмяси дя сяъиййявидир.

   Релйефин ясас типляри. Азярбайъан Республикасынын релйефи эенетик ъящятдян чох мцхтялифдир. Бурада тектоник, вулканик, псевдовулканик, нивал-бузлаг, гравитасийа, флцвиал, арид-денудасийа, еол, карст, талассоэен вя с. мяншяли релйеф типляри инкишаф етмишдир.

   Тектоник релйеф формалары республиканын щяр йериндя йайылмышдыр. Яразинин релйефинин цмуми фону вя ян бюйцк елементляри (Бюйцк Гафгаз, Кичик Гафгаз вя Талыш даь системляри, Кцр чюкяклийи) неотектоник мярщялянин щярякятляри нятиъясиндя формалашмышдыр. Ъаван гырышыглыг сащяляриндя (Ъейранчюл вя Аъынощур юн даьлыглары, Гобустан, Абшерон й-а) релйефин, демяк олар ки, бцтцн елементляри тектоник щярякятляр вя структурларла ялагядардыр. Вулканик релйеф формалары Гарабаь йайласы цчцн сяъиййявидир. Бурада лава вя шлак конуслары, пилляли лава платолары вя ахынлары эениш йайылмыш ясас релйеф формаларыдыр. Лава ахынларынын чай дярялярини кясдийи йерлярдя эюл чухурлары вя батаглыглар ямяля эялмишдир. Йцксяк даьлыгда сойуг иглим шяраитиндя вулкан пцскцрмяси заманы лаваларын сойумасы вя парчаланмасы нятиъясиндя чынгыллыглар формалашмышдыр.

   Псевдовулканик релйеф формалары, ясасян, палчыг вулканлары олан яразилярдя йаранмышдыр. Бу вулканлар Гобустан, Абшерон й-а, Ъянуб-Шярги Ширван дцзянлийи вя с. йерлярдя, Хязяр дянизиндя Бакы архипелагында эениш йайылмагла щямин сащялярин релйефиндя конусвары йцксякликляр вя сопкалар ямяля эятирир. Бакы архипелагындакы адаларын чоху палчыг вулканларынын фяалиййяти нятиъясиндя йаранмышдыр.

   Нивал-бузлаг релйеф формалары гядим вя мцасир бузлагларын екзарасийа вя аккумулйасийа фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялмиш, трог дяряляри, карлар, морен тиряляри вя тяпяъикляри иля тямсил олунмушдур. Бюйцк Гафгазын (Баш Гафгаз силсиляси вя Йан силсиля) вя Кичик Гафгазын (Муров-даь, Шярги Эюйчя, Мыхтюкян, Зянэязур силсиляляри, Гарабаь йайласы) йцксяк даьлыг гуршагларында йайылмышдыр.

    

  Гравитасийа релйеф формалары, ясасян, учгунлар вя сцрцшмялярля тямсил олунмушдур. Даь учгунлары Бюйцк Гафгазын ъ. йамаъында, Шащдаь вя Гызылгайа платоларында, Кичик Гафгазын Зянэязур, Шярги Эюйчя, Муровдаь, Гарабаь силсиляляриндя, Кяпяз даьы массивиндя инкишаф етмишдир. Республиканын бир сыра даь эюлляри (Эюйэюл, Маралэюл, Ганлыэюл вя с.) даь учгунлары нятиъясиндя йаранмышдыр. Сцрцшмяляр Бюйцк Гафгазын ъ.-ш. (Эирди-ман вя Аьсу чайлары) вя шм.-ш. (Вялвяля, Эилэил, Атачай чайлары) щиссясиндяки чайларын щювзяляриндя ялверишли литоложи вя щидроэеоложи шяраитдя даща чох инкишаф етмишдир.

   Флцвиал релйеф формалары респ.-да даща эениш йайылмышдыр. Сятщ суларынын фяалиййяти нятиъясиндя йаранмыш бу типя чай дяряляри, терраслар, йарьанлар, гобулар, эятирмя конуслары, делталар вя с. суерозион вя аккумулйатив релйеф формалары аиддир.

    Арид-денудасийа релйеф формалары гураг иглимя малик вя кювряк гумлу-эилли чюкцнтцлярин инкишаф етдийи сащялярдя – Гобустан, Абшерон й-а-нын г.-и, Баш Гафгаз силсилясинин шм.-ш. йамаъы (Эилэил вя Сумгайыт чайлары арасы), Ъейранчюл вя Аъынощур юн даьлыьында вя Нахчыван МР-ин юн даьлыг щиссяляриндя вя с. сащялярдя эениш йайылмышдыр. Бу релйеф формалары, ясасян, бедленд вя эилли псевдокарстларла тямсил олунмушдур.

   Еол релйеф формалары дцнляр, гум тиряляри вя тяпяляриндян ибарятдир; Самур-Дявячи овалыьынын ъ.-ш., Абшерон й-а-нын вя Ъянуб-Шярги Ширван дцзянлийинин дянизсащили яразиляриндя арид иглим вя гум чюкцнтцляринин йайылдыьы шяраитдя инкишаф етмишдир.

   Карст релйеф формаларына Бюйцк вя Кичик Гафгазда карбонатлы сцхурларын инкишаф етдийи сащялярдя раст эялинир. Онлар сятщ вя йералты суларын сцхурлара кимйяви вя механики тясири иля йараныр вя гыфлар, гуйулар, маьаралар, понорлар вя с. шяклиндя тязащцр едир. Кичик Гафгаздакы мяшщур Азых маьарасы республика яразисиндя ян ири карст релйеф формасыдыр.

   Талассоэен релйеф формалары Хязяр дянизинин абразион вя аккумулйатив фяалиййяти нятиъясиндя йаранмышдыр. Дюрдцнъц Дювр трансгрессийаларына мяруз галмыш сащил зонасында инкишаф етмиш сащил бяндляри, терраслар, клифляр, бенчляр вя с. иля тямсил олунмушдур.

   Полиэенетик релйеф формалары (ясасян, дцзялмя сятщляри, терраслар) бир нечя релйефямяляэятириъи просесин тясириндян ямяля эялмишдир.

   Антропоэен (техноэен) релйеф формалары инсанларын мелиорасийа (суварма вя дренаж шябякяляринин йарадылмасы вя с.), иншаат (бяндляр, дамбалар вя с.), даь-мядян ишляри вя диэяр фяалиййятляри нятиъясиндя йаранмышдыр.

   Эеоморфоложи бюлэц. Азярбайъан Республикасынын яразиси чох мцряккяб эеоморфоложи гурулуша маликдир. Бурада тектониканын релйефя эюстярдийи зяиф вя эцълц тясиря мцвафиг олараг денудасион структур вя структур-денудасион даьлар, чюкякликляр вя дяряляр ямяля эялмишдир. Вулканик даьлар вя йайлалар, аккумулйатив-денудасион платолар вя дцзянликляр, аккумулйатив дцзянликляр вя с. инкишаф етмишдир. Релйефин мяншяйи, йашы, морфоложи хцсусиййятляри, эеоложи гурулушу вя йени тектоник щярякятлярля ялагясинин тязащцрц Азярбайъан Республикасы яразисиндя дюрд яйалят (Юн Гафгаз, Бюйцк Гафгаз, Ъянуби Гафгаз депрессийасы, Кичик Гафгаз), алты вилайят (Самур-Дявячи, Шярги Бюйцк Гафгаз, Кцр чюкяклийи, Кянар Кичик Гафгаз, Дахили Кичик Гафгаз вя Талыш), вилайятляр дахилиндя ися бир сыра эеоморфоложи йарымвилайятляр вя р-нлар айырмаьа имкан верир. Бязян Орта Араз чюкяклийи, Зянэязур вя Дяряляйяз силсиляляри, щямчинин Талыш д-ры вя Лянкяран овалыьы эеоморфоложи р-нлар кими Кичик Гафгаз вилайятиня, Гусар маили дцзянлийи вя Ганых-Яйричай чюкяклийи (вадиси) эеоморфоложи р-нлар кими Бюйцк Гафгаз яйалятиня аид едилир.

   Самур-Дявячи эеоморфоложи вилайяти структур ъящятдян Юн Гафгазын ъ.-ш. давамы щесаб едилян вя йени тектоник мярщялядя формалашан Гусар-Дявячи юн даь чюкяклийиня, орографик ъящятдян ися Бюйцк Гафгазын шм.-ш. ятякляриня уйьун эялир. Мцасир сятщи вя ясас морфоложихцсусиййятляри Цст Плиосен вя Антропоэендя дяниз вя чайларын фяалиййяти нятиъясиндя формалашмышдыр. Чай дяряляри, эятирмя конуслары, конусларарасы чюкякликляр, терраслар вя с. релйеф формалары сяъиййявидир. Дяниз сащили бойу, ясасян, гумлугдур. Сятщи мейилли (тягр. 0 м-дян 1900 м-ядяк), пилляли вя дальаварыдыр. Щцндцрлцк артдыгъа мейиллилик вя сятщин парчаланма дяряъяси дя артыр. Даьятяйи щиссядя дярининя ерозион кясилмя 850–950 м-я чатыр. Бу вилайят Самур-Дявячи вя Гусар эеоморфоложи р-нларына айрылыр.

   

   Шярги Бюйцк Гафгаз эеоморфоложи вилайяти республиканын диэяр эеоморфоложи вилайятляриндян нивал-бузлаг релйеф формаларынын даща эениш инкишаф етмяси иля фярглянир. Бурада Цст Плиосен-Антропоэен бузлашмаларынын изляри трог дяряляри, карлар, морен тиряляри вя тяпяъикляри шяклиндя галмышдыр; палчыг вулканлары, сцрцшмяляр, бедленд вя эилли карст формалары да чох йайылмышдыр. Дцзялмя сятщляринин эениш инкишаф етмяси сяъиййявидир. Мцасир екзоэен просеслярдян ерозийа вя гравитасийа даща эениш инкишаф етмишдир. Вилайят Баш Гафгаз силсилясинин ъ. йамаъы вя Ъянуб-Шярги Гафгаз эеоморфоложи йарымвилайятляриня бюлцнцр:

   1 . Баш Гафгаз силсилясин ъянуб йамаъы йарым вилайяти Мазым вя Эирдиман чайлары арасыны ящатя едир. Суайырыъы дарагвары дишли, зирвяляр ися итиуълудур. Бязи йерлярдя дцзялмя сятщляри мцшащидя олунур. Дярялярин йамаълары чох мейилли (40–70о вя даща чох), диби яксяр йердя дардыр, чай голларынын дяряляри иля парчаланмыш вя сцрцшмялярля мцряккябляшмишдир. Дярялярин эенишляндийи сащялярдя терраслар инкишаф етмишдир. Тез-тез даьыдыъы сел щадисяляри баш верир. Учгунлар, уфанты вя сяпинти материаллары эениш йайылмышдыр. Йарымвилайятин дахилиндя Загатала, Шяки вя Лащыъ эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   2 . Ъянуб - Шярги  Гафгаз йарым вилайятиня  интенсив парчаланмыш силсиляляр дахилдир. Бу йарымвилайят дахилиндя Баш Гафгаз силсиляси вя йа Суайырыъы силсиля йцксяк даьлыг гуршагда енсиз йал щиссядян, сылдырым (50–70о) вя ясасян, чылпаг йамаълардан ибарятдир. Ондан шм.-да йерляшян Йан силсилянин суайырыъысы шм.-г.-дя бирбириндян канйонвары чай дяряляри иля айрылан ири синклинал платолара (ян бюйцйц Шащдаь платосу) бюлцнмцшдцр. Суайырыъы силсилядян ъ.-да кяскин парчаланмыш Нийалдаь йан силсиляси йерляшир. Силсиляляр арасында чюкякликляр инкишаф етмишдир. Йарымвилайят ш.-дя Шамахы, Гобустан, Абшерон й-а вя с. тябии сащяляри ящатя едир. Релйефи щамар сятщли платоларла (Гызмейдан, Шамахы, Мярязя, Сцндц вя с.) мцряккябляшир. Чай дяряляри, ясасян, дардыр, бязи йерлярдя нисбятян эениш, терраслашмыш чюкякликляря кечир. Йарымвилайятин шм.-г. щиссясиндя сцрцшмяляр вя учгунлар, ъ.-ш. щиссясиндя палчыг вулканлары, бедленд вя эилли карст кими арид-денудасион релйеф формалары, Абшерон й-а-нын сащили бойунъа гум дцнляри йайылмышдыр. Шоранлы вя шор эюллц ахарсыз чюкякликляр инкишаф етмишдир. Йарымвилайятдя Базардцзц, Шащнабад-Хызы, Шащдаь, Тянэи-Бешбармаг, Дцбрар, Шамахы, Гобустан вя Абшерон эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   Кцр чюкяклийи эеоморфоложи вилайятиндя йени тектоник щярякятлярин вя еляъя дя екзоэен релйефямяляэятириъи просеслярин мцряккяблийи релйефин гурулушунун мцхтялифлийиня сябяб олмушдур. 4 ясас эеоморфоложи йарымвилайятя: Ганых-Яйричай чюкяклийи, Ъейранчюл-Аъынощур юн даьлыьы, Кцр-Араз овалыьы вя Кичик Гафгазын даьятяйи маили дцзянликляри йарымвилайятляриня бюлцнцр:

   1 . Ганых - Яйричай  чюкяклийи йарым вилайяти орографик ъящятдян 200–300 м-дян 600–800 м-ядяк щцнд.-дя йерляшян батыг даьятяйи маили дцзянлийи ящатя едир. Сятщи аллцвиал-пролцвиал чюкцнтцлярдян ибарятдир. Чайларын эятирмя конуслары арасындакы чюкякликляр гисмян батаглыглашмышдыр. Аккумулйасийа просесляри цстцнлцк тяшкил едир. Йарымвилайят дахилиндя Ганых, Исмайыллы эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   Эюйязян

  Кичик Гафгазын даьятяйи сащясиндя екструзив эцнбяз-даь. Табашир дюврцндя пцскцрмцш вулканын йериндя ямяля эялмишдир. Йер сятщиндян щцнд. 250 м, диаметри 130 м-дян чохдур.  Дцзянлийя басдырылмыш мющтяшям сцтуна бянзяйир. Надир тябият абидясидир. Газах р-ну яразисиндядир.

   2 . Ъейранчюл - Аъынощур юн даьлыьы  йарым вилайяти Кцр чюкяклийинин шм. щиссясиндядир. Бурайа Ганых-Яйричай чюкяклийиндян ъ.-да йерляшян Аъынощур, Кцр чюкяклийинин шм.-ш. кянарыны тяшкил едян Лянэябизлят юн даьлыглары вя с. дахилдир. Релйефиндя антиклинал вя синклинал гырышыглара уйьун эялян силсиля, тиря, йцксяклик, дяря вя чюкякликляр цстцнлцк тяшкил едир. Силсиля вя тирялярин (г.-дя вя ш.-дя Цст Плиосен, мяркязи щиссядя Антропоэен йашлы) йамаълары асимметрикдир. Ъ. йамаълары чох дик, шм. йамаълары ися аз мейиллидир. Бязи йерлярдя (Эцръцван платосу) 600–1000 м щцнд.-дя дцзялмя сятщляри мцшащидя едилир. Йарымвилайят кюндялян ахан чайларын антеседент дяряляри иля парчаланмышдыр. Дярининя кясилмя 250–700 м-дир. Парчаланманын сыхлыьы бедленд типли йарьан-гобу шябякясинин инкишаф етдийи ъ. йамаъларында даща бюйцкдцр. Ш.-дя палчыг вулканлары вар. Йарымвилайят Ъейранчюл, Аъынощур, Лянэябиз-Ялят, Щярями эеоморфоложи р-нларына бюлцнцр.

   3 . К ц р - Араз  овалыьы  йарымвилайяти Кцр чюкяклийинин ян эениш щиссясини ящатя едир. Сятщи мяркязи щиссядя эилли, кянар щиссялярдя эиллиъялигумлу-чагылдашлы Цст Антропоэен вя Щолосен йашлы континентал вя дяниз чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Релйефи ъаван вя йасты олдуьундан сятщи аз парчаланмышдыр. Овалыьын ш. щиссяси цчцн ъаван гырышыглар вя палчыг вулканизми иля ялагядар алчаг тиря вя йцксякликляр (Кцровдаь, Бабазянян, Мишовдаь, Галмас, Боздаь, Хыдырлы, Бяндован вя с.) сяъиййявидир. Йатагларында аккумулйасийа просеси эедян чай дяряляри дайаз вя меандрлыдыр (дюнэялидир). Ширван дцзцндя эятирмя конуслары инкишаф етмишдир. Овалыьын мяркязи щиссяси вя еляъя дя Муьан вя Салйан дцзляриндя гядим чай дяряляри, йатагйаны йаллар, ахмазлар, субареал делталар, Ъянуб-Шярги Ширван дцзцндя дефлйасийа (кцлякля цфцрцлмя) чалалары, дцнляр, гядим вя мцасир сащил бяндляри эениш йайылмышдыр. Сцни суварма вя мелиорасийа тядбирляри вя башга Антропоэен тясирляр нятиъясиндя овалыьын сятщинин парчаланмасы, йуйулмасы вя шорлашмасы просесляри эцълянир. Йарымвилайятдя Ширван, Ъянуб-Шярги Ширван, Кцрйаны, Муьан вя Салйан эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

    Кичик Гафгазын даьятяйи маили дцзянликляри  йарымвилайяти Храм чайындан Араз чайынадяк Кцрцн саь сащилиндяки даьятяйи сащяни ящатя едир. Уз. тягр. 350 кмени 12 км-дян 30 км-ядякдир. Сятщи Цст Плиосен-Антропоэенин эиллиъяли-чагылдашылы континентал чюкцнтцляриндян тяшкил олунмушдур. Дцзянлийин йалныз Кцряк вя Тяртяр чайлары арасындакы щиссясиндя алчаг тиряляр вя тяпяляр (Нафталан, Эюдякбоз, Дуздаь) инкишаф етмишдир. Даьлыгла сярщяди тектоник гырылма бойунъа кечир. Кцр-Араз овалыьына кечиди ися тядриъидир. Сятщи Кичик Гафгаз д-рындан башланан вя Кцрцн саь голларыны тяшкил едян чайларын дяряляри иля кясилмишдир. Дярининя парчаланма 10–15 м-дян 100–220 м-я, бязи йерлярдя (Тяртяр чайы дяряси) 220–250 м-я чатыр. Ян сяъиййяви релйеф формалары эятирмя конуслары вя конусларарасы чюкякликлярдир. Дцзянлийин Нафталан-Газанбулаг щиссясиндя вя Кцр чайы дярясинин йамаъларында (Аьстафа вя Шямкир чайлары арасы) сых йарьан-гобу шябякяси инкишаф етмишдир. Йарымвилайят дахилиндя Эянъя-Газах, Гарабаь вя Мил эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   

  Кянар Кичик Гафгаз эеоморфоложи вилайяти Кичик Гафгаз даьлыг системинин шм.-ш. кянар орографик ващидлярини ящатя едир. Силсиляляр бурада бир-бириндян тектоник чюкякликлярля айрылыр. Эеоморфоложи хцсусиййятляриндя ерозийа просесляри мцщцм йер тутур. Бу вилайят цч эеоморфоложи йарымвилайятя (Шимал-Шярг йамаъ, Шярг йамаъ вя Ъянуб-Гярб йамаъ) бюлцнцр:

   1 . Шимал - Шярг йамаъ  йарымвилайятиня Шащдаь вя Муровдаь силсиляляри, Шямкир эцнбязвары йцксяклийи, Башкянд-Дястяфур чюкяклийи вя с. дахилдир. Бу йарымвилайят силсилялярин интенсив ерозион парчаланмасы вя гайалыгларын эениш йайылмасы иля сяъиййялянир. Гравитасийанын тясири иля эедян просесляр инкишаф етмишдир. Йцксяк даьлыгда бузлаг релйеф формалары вар. Орта вя алчаг даьлыг гуршагларда даьдахили чюкякликляр вя чай дяряляри инкишаф етмишдир. Дцзялмя сятщляри, магматик мяншяли йцксякликляр эениш йайылмышдыр. Йарымвилайят Аьстафа, Шямкир, Дашкясян-Аьъакянд, Шащдаь вя Муровдаь эеоморфoложи р-нларына бюлцнцр.

   2 . Шярг  йамаъ  йарымвиlайяти, ясасян, Гарабаь силсиляси иля тямсил олунмушдур. Силсилянин суайырыъы щиссясиндя, 1800–2000 м-дян йцксякдя йамаълар чылпагдыр, интенсив парчаланмышдыр. Гравитасийа релйеф формалары инкишаф етмишдир. Орта вя алчаг даьлыгда дцзялмя сятщляри йайылмышдыр. Структур вя структуренудасион мяншяли тиря вя силсиляляр вя онларын ящатя етдийи даьарасы чюкякликляр (Хачынчай, Довшанлы, Щясянабад вя с.) инкишаф етмишдир. Щясянабад (Ханкянди) чюкяклийи иля Баьырхан (Боьурхан) силсилясинин говушдуьу йердя фяал тектоник чат бойунъа сейсмотектоник просеслярин фяалиййяти нятиъясиндя ири гаймалы учгун шлейфляри йаранмышдыр. Алчаг даьлыгда интрузив мяншяли даь массивляри вя йцксякликляр (Галайчы, Боздаь, Газанчы вя с.) йайылмышдыр. Силсиля ъ.-ш.-дя алчалараг Ашаьы Араз чюкяклийиндя маили дцзянлийя кечир. Бу йарымвилайятдя Ашаьы Араз эеоморфоложи р-ну айрылыр.

   Кечялдаь

  Гарабаь йайласында даь. Сюнмцш вулкан конусудур. Щцнд. 3171 м-дир. Цст Плиосенин вулкан сцхурларындан  tяшкил олунмушдур. Йамаъларында  гядим бузлаг релйефи формалары   инкишаф етмишдир. Зирвяси гайалыгдыр.  Алп чямянляри, перлит йатаьы  (Кечялдаь перлит йатаьы) вар. Кялбяъяр р-ну яразисиндядир.

   3 . Ъянуб - Гярб йамаъ йарым вилайяти  Щякяри чайы щювзясини вя гисмян дя Тяртяр чайынын йухары щювзясини ящатя едир. Релйефи дярин ерозион парчаланмайа мяруз галмыш, бязи йерлярдя лава вя вулканоэен-ролцвиал чюкцнтцляр алтында басдырылмышдыр. Тектоник-денудасийа вя литоструктур мяншяли силсиля вя тиряляр, интрузив массивляр (Дялидаь вя с.), даьарасы чюкякликляр (Пиръан, Лачын вя с.) сяъиййявидир. Суайырыъыларда вя йамаъларда дцзялмя сятщи галыглары, Мыхтюкян, Чалбайыр силсиляляринин йамаъларында гайма типли сяпинтиляр, чай дяряляриндя терраслар мцшащидя едилир. Карст инкишаф етмишдир. Йарымвилайятдя Кялбяъяр, Мыхтюкян вя Щякяри эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   Дахили Кичик Гафгаз эеоморфоложи вилайяти Плиосен вя Антропоэендя вулканик фяалиййятин эцъляндийи яразиляри вя щямчинин релйефи арид иглим шяраитиндя инкишаф едян даьлары вя даьарасы чюкякликляри ящатя едир. Бурада вулканик вя бузлаг релйеф формалары (карлар, тякнявары дяряляр, морен тяпяляри вя с.) эениш йайылмышдыр. Мцасир дюврдя релйефин инкишафында флцвиал просеслярля йанашы арид-денудасион просесляр ясас йер тутур. Бу вилайят Гарабаь вулканик йайласы, Аразйаны силсиляляр вя Нахчыван (Орта Араз) чюкяклийи эеоморфоложи йарымвилайятляриня бюлцнцр.

   1 . Гарабаь  вулканик  йайласы  йарымвилайятиндя релйефин ясасыны Плиосен-Антропоэендя баш вермиш вулканизм нятиъясиндя ямяля эялмиш лава юртцкляри, ахынлары вя вулкан конуслары тяшкил едир. 3000–3500 м щцнд.-дя йерляшян мяркязи щиссянин релйефи дальаварыдыр. Ясас пцскцрмя мяркязляри олан Бюйцк Ишыглы, Гызылбоьаз вя Кечялдаь вулкан конуслары гядим бузлаг вя мцасир нивал релйеф формаларынын олмасы иля сяъиййялянир. Лава юртцкляры парчаланмамыш йасты, пилляли сятщя малик йайла, ахынлары ися Тяртяр, Щякяри, Базарчай вя Арпачай дяряляринин мянбяляриндя 25– 30 км уз.-унда лава дилляри ямяля эятирмишдир. Гырмызыдаь, Айычынгылы вя Пяричынгыл пцскцрмя мяркязляри ятрафында ъаван лава гатында ашынма нятиъясиндя чынгыллыглар йаранмышдыр. Йайланын сятщиндя щидрографик шябякя зяиф инкишаф етмишдир вя дярин дар дяряляр ямяля эятирмишдир. Гапалы сащялярдя эюлляр вар. Йарымвилайят дахилиндя Гызылбоьаз-Ишыглы, Алаэюлляр-Чалбайыр, Шярги Эюйчя вя Йазы эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   2 . Аразйаны силсиляляр йарымвилайяти Дяряляйяз, Зянэязур вя Бярэцшад силсилялярини ящатя едир. Гядим магматизм нятиъясиндя ямяля эялмиш релйеф формалары ясас йер тутур. Йцксяк даьлыг гайалыгларын релйеф формалары вя уфанты материалларынын эениш йайылмасы иля сяъиййялянир. Гядим бузлаг релйефи формалары инкишаф етмишдир. Ерозион парчаланманын дяринлийи 1200 м-дян чохдур. 2400 м-дян ашаьыларда дцзялмя сятщляри, даьдахили чюкякликляр (Бадамлы, Тиркеш, Яйлис вя с.), даща ашаьыларда ися моноклинал силсиля вя тиряляр, синклинал платолар йайылмышдыр. Бунларын йамаъларында бедленд вя псевдокарст формалары инкишаф етмишдир. Йарымвилайят дахилиндя Дяряляйяз, Зянэязур вя Бярэцшад эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   3 . Нахчыван ( Орта Араз ) чюкяклийи  йарымвилайяти даьятяйи вя Аразбойу дцзянликляри ящатя едир. Аккумулйасийа просесляри эениш йайылмышдыр. Дцзянликля даьларын сярщяди бойу екструзив кцтляляр (Нящяъир, Ялинъя, Иландаь вя с.) релйефдя кяскин якс олунмуш айры-айры эцнбязвары йцксякликляр ямяля эятирир. Аразбойу алчаг тиря вя платоларын йамаъларында арид-дену-дасион релйеф формалары (бедленд, псевдокарст) эениш йайылмышдыр. Йарымвилайятдя Шярур, Нещрям, Ордубад эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   

  Талыш эеоморфоложи вилайяти Талыш д-рыны (Талыш, Пештясяр вя Буровар силсиляляри) вя Лянкяран овалыьыны ящатя едир. Релйефин сяъиййяви хцсусиййятляриндян бири силсиляляр арасында эениш чюкякликлярин (Йардымлы, Зуванд вя с.) олмасыдыр. Бурада инверсийа нятиъясиндя йцксяк даьлыгда ямяля эялмиш даь-йарымсящра вя гуру-чюл иглими шяраитиндя арид-денудасион просесляри вя мцвафиг релйеф формалары инкишаф етмишдир. Силсиляляр чай шябякяси иля кяскин парчаланмышдыр. Онларын суайырыъында вя йамаъларында дцзялмя сятщляри эениш йайылмышдыр. Шм. йамаъларында сцрцшмяляр мцшащидя едилир. Чай дяряляриндя чай терраслары, Лянкяран овалыьына тяряф йюнялмиш йамаъларда ися дяниз терраслары ямяля эялмишдир. Чайларын суайырыъылары нисбятян щамар, чай дяряляринин йамаълары ися аз мейиллидир. Вилайят дахилиндя Лянкяран, Буровар, Йардымлы, Пештясяр, Зуванд вя мяхсуси Талыш (силсиля) эеоморфоложи р-нлары айрылыр.

   Яд.: Геоморфология Азербайджана. Б., 1959; Азярбайъан ССР-ин физики ъоьрафийасы. Б., 1968; А н т о н о в Б. А. Геоморфология и вопросы новейшей  тектоники юго-восточной части Малого Кавказа. Б., 1971; Б у д а г о в Б . А . Геоморфология и новейшая тектоника Юго-Восточного Кавказа. Б., 1973; й е н я о н у н Геоморфология южного склона Большого Кавказа. Б., 1973; Рельеф Азербайджана. Б., 1993.

  Будаг Будагов

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
Ümumi məlumat – 6.1 .Milli təhlükəsizliyin təminat sistemi
  2.2. Relyef

  Релйеф

  Азярбайъан Республикасынын релйефи чох мцхтялиф вя мцряккябдир. Яразинин йарыдан чоху 400–500 м (Орта вя Ашаьы Араз вя Гусар-Дявячи чюкякликляриндя 800–1000 м), бязи йерлярдя 100–120 м (Талыш, Ъейранчюл, Аъынощур вя Лянэябиз-Ялят юн даьлыглары) вя 0–50 м (Гобустан, Абшерон) мцтляг щцндцрлцклярдян башланан даьлыглардан (йцксяклик, тиря, силсиля, йайла вя с.), галан щиссяси ися дцзянлик вя овалыглардан ибарятдир. Щцнд. Хязяр дянизи сащилиндя тягр. –27 м-дян Баш Гафгаз силсилясиндя 4466 м-ядяк (Базардцзц зирвяси) дяйишир. Океан сявиййясиндян ашаьыда йерляшян сащяляр юлкя яразисинин 18%-ини, щцнд. 0 м-дян 200 м-ядяк олан сащяляр 24%-ини, 200 м-дян 500 м-ядяк 15,5%-ини, 500 м-дян 1000 м-ядяк 15,5%-ини, 1000 м-дян 2000 м-ядяк 19,5%-ини, 2000 м-дян 3000 м-ядяк 6,5%-ини, 3000 м-дян йцксякдя йерляшян сащяляр ися 1%-ини тяшкил едир. Орта щцнд. 384 м-дир.